Editor-in-Chief
Dykha A.V.
Deputies of Editor-in-Chief
Sorokayi R.V.
Executive Secretary
Dytynuk O.P.
Editorial boards:
V.V. Aulin (Ukraine, Kropivnitskiy), P.J. Blau (USA, Oak Ridge), V.А. Voitov (Ukraine, Kharkiv), E.S. Ventsel (Ukraine, Kharkiv), Y.М. Gladkiy (Ukraine, Khmelnitskiy), V.I. Dvoruk (Ukraine, Kiev), М. Dzimko (Slovakia, Zilina), М.F. Dmitrichenko (Ukraine, Kiev), L. A. Dobzhansky (Poland, Gliwice), V.G. Kaplun (Ukraine, Khmelnitskiy), G.S. Kalda (Ukraine, Khmelnitskiy), М.V. Kindrachuk (Ukraine, Kiev), L.P. Klimenko (Ukraine, Мykolaiv), S.G. Kostogryz (Ukraine, Khmelnitskiy),  K. Lenik (Poland, Lublin),М.P. Мazur (Ukraine, Khmelnitskiy),  R.G. Mnatsakanov (Ukraine, Кiev), J. Musial (Poland, Bydgoszcz), V.P. Oleksandrenko (Ukraine, Khmelnitskiy),  M. Opielak (Poland, Lublin), М.I. Pashechko (Ukraine, Lviv),  A. Segall (USA, Vancouver), T.S. Skoblo (Ukraine, Kharkiv), М.S. Stechishin (Ukraine, Khmelnitskiy),  М.Y. Khlopenko (Ukraine, Мykolaiv), М.V. Chernets (Poland, Lublin),  М.І. Chernovol (Ukraine, Kropivnitskiy), V.V. Shevelya (Ukraine, Khmelnitskiy)
Address:
11 Instytutska St, Khmelnytsky, 29016, Ukraine
Telefon:+380975546925
E-mail: tribosenator@gmail.com