Інструкції для авторів

До розгляду приймаються статті українською чи російською мовою, що супроводжуються електронною версією Microsoft Word 2003-2010.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,5 см, ліві та праві – 2,0 см. Форматування. Перші рядки всіх абзаців з відступом 1,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1. Назва статті – кегль 14, малими літерами. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

-        індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

-        ініціали, прізвища всіх авторів (не більше, ніж 4 особи) та назва статті (до 10 слів) трьома мовами –  англійською, українською, російською (форматуванням на всю сторінку);

-        реферат (200‒300 слів виключно загальноприйнятої термінології) повинен бути структурованим і містити наступні елементи: мета;  методика;  результати; наукова новизна;  практична значимість; ключові слова (6–8 слів) англійською (форматуванням на всю сторінку), реферат не повинен повторювати назву статті;

-        основний текст статті;

-        список літератури (Reference);

-        реферат та ключові слова англійською, українською (або російською);

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

-        постановка проблеми (Introduction);

-        аналіз останніх досліджень і публікацій (Literature review);

-        виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

-        формулювання цілі статті (постановка завдання)(Purpose);

-        опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження (Methods);

-        виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів (Results);

-        висновки та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі (Conclusions);

-        назва та номер проекту, у рамках якого отримані представлені результати, та, за бажанням автора, згадування організацій, людей, які сприяли чи спонсорували дослідження (Acknowledgements).

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 6 до 9 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 25 % загального об’єму. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ та колонтитули.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах у кольоровому та чорно-білому зображенні (*.TIFF, *.jpg та ін.) з роздільністю не менше 300 dpi. Бажана ширина рисунків – 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують «у тексті» (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис, що виділяються курсивом. Неприпустимо включати підписи до самого рисунка.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows або Microsoft Equation), стиль – математичний (курсив), розмір формул –10 pt. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками –17 см). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою.

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,15 або 17 см. Рекомендований розмір символів у таблицях – 8–9 pt (для ємких не менше, ніж 6 pt).

Список літератури (не більше 15 джерел  та кількістю самопосилань до 20 %) наводиться у порядку згадування в тексті. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках.

Відомості про авторів у електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна назва організації), повна назва посади, місто, країна, контактні телефони, електронна пошта та ідентифікатор ORCID подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами.

Приклади бібліографічних записів

Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний
запис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є
обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
Загальне позначення матеріалу(в цьому випадку [Електронний ресурс]) наводиться у списках
літератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними
способами подання інформації.


Книги

Однотомний документ
Один автор
1. Василій Великий. Гомілії/ Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів:
Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV— V ст. ;
№14). — Переклад за вид. Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris :
J. P. Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-8744-87-Х.
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та
дискретних динамічних системах/ Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. —
К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці/ Ін-т математики
НАН України; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. —
ISBN 966-02-3964-5.
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold :
[розповідь про70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада:
Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу , 2006. — 311 с:
іл., портр. — (Ювеліри України; т. 1). — ISBN 966-965-810-1.
4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. :
портр. — (Першотвір = Individual). — ISBN 966-663-178-4.


Два автори
5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади,
арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. : іл., портр. —
(Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та
в тексті. — ISBN 966-518-338-9.
6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України/ З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад.
адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична
бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для
отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). —
ISBN 966-8062-37-Х.
7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для
студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т
інновац. технологій і змісту освіти. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. —
Бібліогр.: с. 358—362. — ISBN 978-966-2004-01-4.


Три автори
8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня.
Создание будущего организации/ Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ.
Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. —
Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-966-415-020-7.


Чотири автори
9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва/ [Вітвіцький В. В.,
Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва
аграр. політики України. — К. : НДІ"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. : табл. —
(Бібліотека спеціаліста АПК . Економічні нормативи). — Бібліогр.: с. 106. — ISBN 966-7803-97-Х.
10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн.
навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта,
2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473.
— ISBN 966-8081-58-7.


П'ять і більше авторів
11. Психология менеджмента/ [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред.
Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. —
Библиогр.: с. 504—510. —ISBN 966-83243-34-Х.
12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб
для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр.
ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц . дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія
"Формування здорового способу життя молоді " : у14 кн. ; кн. 13). — Бібліогр.: с. 84—85 та в
підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-10-9.


Без автора
13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря/ [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т,
2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу ). — ISBN 978-966-2923-73-5.
14. Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим.
В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. —
ISBN 978-966-349-045-Х.
15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ
— початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. —
190, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 190. — ISBN 978-966-2923-76-6.
16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and
Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута,
2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. —
ISBN 978-966-568-897-6.


Багатотомний документ
17. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ;
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр.
археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, 2007— . — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк.
прим. — ISBN 978-966-02-4254-8.
Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен.
покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5.
або
Історія Національної академії наук України, 1941—1945. Ч. 2. Додатки/ [упоряд.
Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — (Джерела з історії науки в
Україні). — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр.
покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5.
18. Межгосударственные стандарты : каталог: в6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред.
Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ"Леонорм-Стандарт", 2005— . — (Серия"Нормативная база
предприятия"). — ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. — 2005. — 277 с. — ІSBN 966-7961-46-Х.
19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова.
— Одесса: Астропринт, 2006. — 369, [1] с.: портр. — (Сочинения: в8 кн. / Алиса Дарова;
кн. 4). — ISBN 966-318-562-7.
20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть : в6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. :
Право, 2002— . — ISBN 966-95754-6-Х.
Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. —
ІSBN 966-8467-91-4.
21. Реабілітовані історією. Миколаївська область/ обл. редкол.: Гаркуша О. М. (голова) [та ін.].
— К. : Світогляд; Миколаїв: [б. в.], 2006— . — (Науково-документальна серія книг
"Реабілітовані історією" : у27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.). Кн. 3. — 2007.
— 655 с.: іл., портр. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 978-966-8837-06-01.
22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко,
І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України"Київ. політехн. ін-т". — К. :
НТУУ"КПІ", 2006. — 125 с. : іл.


Матеріали конференцій, з'їздів
23. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу:
матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників["Молодь України і аграрна
реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т
ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв[та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т
ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.
24. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз.
наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА ,
2002. — 147 с. : іл., табл. — ISBN 966-8059-08-5.
25. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : пр. конф., 6—9 черв.
2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. —
С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс2000). — Текст парал.: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.
26. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and
strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч.
кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7056-81-3.
27. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ.
конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України[та ін.] ;
редкол.: О. Д. Шарапов(голов. ред.) [та ін.]. — К. : КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
— Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7257-60-6.


Препринти
28. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами
источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем
электронов/ Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. —
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр"Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ2006-4). —
Библиогр.: с. 18—19 (23 назв.).
29. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами/ Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт/ НАН України, Ін-т
пробл. безпеки АЕС; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.


Словники
30. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с . : табл.
— Алф. покажч. ст.: с . 166—175. — ISBN 978-966-2011-05-0.
31. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч.
процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ.
ун-т, 2007. — 57 с. : табл. — ISBN 966-301-090-8.
32. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch :
[близько15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. —
ISBN 966-8387-23-6.
33. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С.,
2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.


Атласи
34. Україна : екол.-геогр. атлас: присвяч. Всесвіт. дню науки в ім'я миру та розв. згідно з
рішенням31 сесії Ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч.
продукт. сил України НАН України[та ін.] . — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. : іл., табл.,
портр., карти. — ISBN 966-585-199-3.
35. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що
беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк,
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ:
Пороги, 2005. — 218 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 217—218. — ISBN 966-7985-93-8.
36. Куерда Х. Атлас ботаніки/ Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. —
96 с. : іл. — Алф. покажч.: с. 94—96. — ISBN 966-672-178-3.


Законодавчі та нормативні документи
37. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на1 груд. 2005 р. / Верховна Рада
України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
— ISBN 966-611-412-7.
38. Медична статистика : зб. нормат. док. / М-во охорони здоров'я України, Голов. упр. охорони
здоров'я та мед . забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистик ;
упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. —
459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-99-4.
39. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і
трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ39.501:2007 / М-во палива та енергетики
України. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. :
іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). — Бібліогр.: с. 73.


Стандарти
40. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд
(ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУISO 7000:2004. — [Чинний від2006—01—01]. — К. :
Держспоживстандарт України2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).
41. Якість води. Словник термінів: ДСТУISO 6107-1:2004 — ДСТУISO 6107-9:2004. — [Чинний
від2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. : табл. —
(Національні стандарти України). — Текст: нім., англ., фр., рос., укр.
42. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного
устатковання. Частина2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг(EN 61010-2-020:1994,
IDT) : ДСТУEN 61010-2-020:2005. — [Чинний від2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт
України, 2007. — IV, 18 с. : табл. — (Національний стандарт України).


Каталоги
43. Межгосударственные стандарты : каталог: в6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ;
ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ"Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия"Нормативная база
предприятия"). — ISBN 966-7961-77-Х.
Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3.
Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-7961-76-1.
44. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків
та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів: Новий час, 2003. —
160 с. : іл., табл. — ISBN 966-96146-0-0.
45. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003?]. — 11 с. : іл.
46. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну/ Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ;
Донец. ботан. сад НАН Украины. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с., [4] л. ил. : табл. —
Библиогр.: с. 226—227 (28 назв.). — Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181—192. —
ISBN 966-508-397-Х.


Бібліографічні покажчики
47. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у
спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у2006
році: спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання
різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т
фіз. культури. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ.
48. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику
Конституційного Суду України за1997—2005 роки/ М-во внутр. справ України, Львів. держ.
ун-т внутр. справ; [уклад.: Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр.
справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).


Автореферати дисертацій
49. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких
гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08
"Технологія машинобудування" / Новосад Іван Ярославович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т
ім . Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.
50. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі
підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 " Автоматиз. системи упр. та прогрес.
інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України"Харків. політехн. ін-т".
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18.


Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
51. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в
наукових дослідженнях в області спортивних ігор/ Ж. Л. Козіна// Теорія та методика
фізичного виховання. — 2007. —№6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.
52. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень/
Тетяна Гранчак, Валерій Горовий// Бібліотечний вісник. — 2006. — №6. — С. 14—17.
53. Валькман Ю. Р. МоделированиеHE-факторов— основа интеллектуализации компьютерных
технологий/ Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский// Системні дослідження та
інформаційні технології . — 2007. — №1. — С. 39—61. — Библиогр.: с. 59—61.
54. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти/ Ма Шуін// Теорія та
методика фізичного виховання. — 2007. — №5. — С. 12—14. — Бібліогр.: с. 14.
55. Регіональні особливості смертності населення України/ Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко,
Г. І. Баторшина[та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. —
2007. — №1. — С. 25—29. — Бібліогр.: с. 29.
56. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ/ І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та
банківські системи. — 2007. — Т. 2, №2. — С. 13—20. — Бібліогр.: с. 20.
57. Зеров М. Поетична діяльність Куліша/ Микола Зеров// Українське письменство ХІХ ст. Від
Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. —
Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
або
Зеров М. Поетична діяльність Куліша// Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до
Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич,
2007. — С. 245—291.
58. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии
взрывной штамповки/ В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан// Современное состояние
использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн.
конф, 3—5 окт. 2007 г. : тез. докл. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского"Харьк. авиац.
ин-т". — Х., 2007. — С. 33.
59. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації/ Д. М. Чорний// По
лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ— початок ХХ ст.) /
Д. М. Чорний. — Х., 2007. —Розд. 3. — С. 137—202.


Електронні ресурси
60. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб.
для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко,
П. М. Чуєв. — Електрон. дані. — Одеса: Одес. медуніверситет, 2001. — 1 електрон. опт. диск
(CD-R) ; 12 см. — (Бібліотека студента-медика = Medical student's library : започатк. 1999 p.).
— Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. —
Назва з екрана. — На контейнері назва сер. парал. укр., англ. — ISBN 966-573-216-1.
61. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом,
мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису
населення2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — Електрон. дані. —
К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукраїнський
перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрана.
62. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та
освіті [Електронний ресурс] : (підсумки10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко,
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша// Бібліотечний вісник. — 2003. — №4. — С. 43.
— Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрана.

 

Правила оформлення посилань

При складанні списків літератури слід уникати помилок, неточностей, дублювання (з помилками) посилань з інших джерел, неповних посилань і т.д.
Найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Будь ласка, уточнюйте їх для всіх джерел літератури.
Посилання в блоці References слід приводити в стандарті Harvard, приклад:

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 

Рекомендації по складанню транслітерованого списку використаних джерел:

 1) у разі наявності у російськомовного журналу перекладної версії в References слід представляти посилання на опис переказного варіанта журналу, наприклад, замість "Известия вищих навчальних закладів. Радіоелектроніка" слід вказувати "Radioelectronics and Communications Systems";
 2) якщо публікація має перекладне офіційна назва на англійській мові, то в References можна включати перекладне назва статті в тому вигляді, як воно зазначено в журналі. При цьому транслітерація заголовку статті не потрібно, але вказується в дужках після її опису мову публікації, наприклад (in Russian);
 3) якщо книга переведена на російську або українську, то в References, замість переказного видання книги слід вказувати оригінальну її версію англійською. Перекладна версія може бути також описана, як додаткові відомості (в дужках), приклад;
 4) подання до References тільки транслітерувати (без перекладу) опису неприпустимо, так як робить такий опис абсолютно не читаним (ще якось зрозумілим для російськомовного читача, але не зрозумілим за змістом більше нікому). Тому, в разі не авторських творів (нормативних документів, ГОСТ) та інших не типових для індексів цитування документів (патентів, дисертацій, звітів), краще приводити їх перекладне опис із зазначенням у дужках (in Russian).
 5) так як російськомовні джерела важко ідентифікуються зарубіжними фахівцями, рекомендується в описах оригінальна назва джерела виділяти курсивом, як в більшості зарубіжних стандартів;
 6) якщо описувана публікація має doi, його обов'язково треба вказувати в бібопісаніі в References, так як цей ідентифікатор є найбільш точним джерелом інформації про статтю і по ньому проводиться зв'язка "ссилка- публікація";
 7) небажано в посиланнях робити довільні скорочення назв джерел. Це часто призводить до втрати зв'язки, так як назва може бути не ідентифіковано. Приділіть час для пошуку точної назви журналу в транслітерації або англійською мовою.
 8) всі основні вихідні видавничі відомості д.б.н. представлені англійською мовою. У журналі це позначення томи, зазначення номера та сторінок; в описах книг - місце видання (місто), позначення видавництва (крім власного непереказні назви видавництва, яке слід транслітерувати.
 9) в описах російськомовних підручників, навчальних посібників не треба вказувати тип видань. Ця інформація в посиланнях в даному випадку є надлишковою.
 10) для перетворення кирилиці в романський алфавіт слід використовувати системи автоматичної транслітерації. Це дозволить уникнути помилок транслітерації. Переклад назви статті англійською береться в квадратні дужки; Рекомендуємо використовувати ресурс: http://translit.kh.ua/ з настройками "Паспортний КМУ 2010"

Приклади оформлення різних джерел в транслітерації:


1. Опис статті з журналів:

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.

або

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57 (in Russian).

У другому варіанті описано англомовну назву статті, зазначену в самому журналі.

2. Опис статті з електронного журналу:

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange.  Journal of ComputerMediated Communication,1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

3. Опис статті з DOI:

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian  Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077

4. Опис статті з триваючого видання (збірки праць)

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of joints "steel-composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130.

5. Опис матеріалів конференцій:

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniyarazrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design offield development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272.

Наведено повний опис конференції разом з транслітерованим і перекладним назвою статті. Основна частина (крім авторів) включає: назву конференції на мові оригіналу (в транслітерації, якщо немає її англійської назви), виділене курсивом. У квадратних дужках дається переклад назви конференції на англійську мову. Вихідні дані (місце проведення конференції, місце видання, позначення сторінок) повинні бути представлені англійською мовою.

Більш короткий варіант опису:

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Features of the design offield development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologiinedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. (In Russian).

Небажано залишати перекладну назву конференції, так як вона при спробі будь-ким знайти ці матеріали, ідентифікується з великими труднощами.

6. Опис книги (монографії, збірники):

Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds.  Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p.

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling ofhydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p.

Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.

7. Опис перекладеної на іншу мову книги:

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th  ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies.Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz' Publ., 1987. 224 p.).

8. Опис дисертації або автореферату дисертації:

Semenov  V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.

Grigor'ev Iu.A.  Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of scientific bases of architectural design ofdistributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 1996. 243 p.

9. Опис ГОСТу:

GOST 8.586.5–2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv[State Standard 8.586.5 – 2005. Method of measurement. Measurement of flowrate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

або

State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p. (In Russian)

10. Опис патенту:

Palkin M.V., e.a. Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi Samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590, 2006.

В описі не всі автори, як дано в основному списку літератури. Якщо працювати з References сумлінно, то необхідно знайти патент і доповнити авторів.