Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КОЛОНОЮ ТЕХНІКИ

SOFTWARE-ALGORITHMIC PROVIDING METHODS OF ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF TRANSPORTATION BY A COLUMN OF TECHNOLOGY

Сторінки: 37-47. Номер: №1, 2020 (281)
Автори:
О.В. БОРОВИК, Л.В. БОРОВИК
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
А.С. ДІВІЦЬКИЙ
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”
І.П. НІКОЛАЄВ
Хмельницький національний університет
O.V. BOROVYK, L.V. BOROVYK
The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky, Khmelnytskyi city
A.S. DIVITSKY
Institute of Special Communication and Information Protection of
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute. I. Sikorsky ”
I.P. NIKOLAYEV
Khmelnytsky National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-281-1-37-47
Рецензія/Peer review : 14. 01.2020 р.
Надрукована/Printed : 14.02.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена розробці методики оцінки ефективності перевезень колоною техніки на основі урахування не лише економічної, а й тактичної (військової) та технічної складових перевезень, а також її програмно-алгоритмічного забезпечення. У результаті проведеного дослідження запропоновано методику оцінки ефективності військових перевезень. Перелік найбільш значущих показників перевезення структуровано за тактичною, технічною та економічною складовими. Тактичний показник ефективності перевезень дозволяє оцінити ефективність доставки особового складу та вантажів, часу перевезення та технічного стану засобів перевезення. Технічний показник ефективності перевезень дає оцінку готовності техніки, запасу ходу по моторесурсу до чергового ремонту, використання пробігу та пасажиромісткості, вантажопідйомності та об’ємності техніки. Економічний показник ефективності перевезень оцінює витрати пального та амортизаційний знос техніки. Комплексний показник ефективності перевезень відповідно оцінює усі вищезазначені показники перевезень та надає можливість провести загальну оцінку ефективності перевезень колони техніки. У роботі також наведене програмно-алгоритмічне забезпечення запропонованого методу та продемонстровано його застосування на конкретному прикладі. Для вирішення завдання застосовано методи системного та математичного аналізу, а також сучасні інформаційні технології. Запропонований метод і його програмно-алгоритмічна реалізація можуть бути застосованими до комплексного розв’язання задач формування раціонального складу колони техніки та вибору доцільних маршрутів її руху у рамках задачі організації ефективних перевезень.
Ключові слова: методика, ефективність, показники, техніка, програмно-алгоритмічне забезпечення.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the development of a technique for evaluating the efficiency of transportation by a column of equipment on the basis of not only economic, but also tactical (military) and technical components of transportation, as well as its software and algorithmic software. As a result of the research, a method for evaluating the effectiveness of military transportation was proposed. The list of the most significant indicators of transportation is structured by tactical, technical and economic components. The tactical indicator of the efficiency of transportation allows to evaluate the efficiency of delivery of personnel and cargoes, the time of transportation and the technical condition of the means of transportation. The technical indicator of the efficiency of transportation gives an assessment of the readiness of the equipment, the stock of the motor resource for the next repair, the use of mileage and passenger capacity, capacity and volume of the equipment. The economic efficiency of transportation estimates the cost of fuel and the depreciation of equipment. The Integrated Transportation Performance Indicator accordingly evaluates all the above transportation performance and provides an overall assessment of the transportation performance of the engineering column. The paper also provides the algorithmic software of the proposed method and demonstrates its application in a specific example. Methods of systematic and mathematical analysis as well as modern information technologies have been applied to solve the problem. The proposed method and its software-algorithmic implementation can be applied to the complex solution of problems of formation of rational composition of the column of equipment and the choice of appropriate routes of its movement within the task of organizing efficient transportation.
Keywords: methodology, efficiency, indicators, technology, software-algorithmic software.

References

  1. Borovyk O. V. Matematychna model zadachi formuvannia skladu transportnoi kolony prykordonnoi komendatury shvydkoho reahuvannia ta yii prohramno-alhorytmichna realizatsiia / Borovyk O. V., Rachok R. V., Borovyk L. V., Kupelskyi V. V. // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – K. : VIKNU, 2017. – Vyp. № 55. – S. 17–30.
  2. Borovyk O. V. Metodyka vyboru optymalnoho marshrutu rukhu kolony tekhniky po nestatsionarnii merezhi dorih / Borovyk O. V., Rachok R. V., Borovyk L. V., Kupelskyi V. V. // Radioelektronika, informatyka, upravlinnia (RIU). – Zaporizhzhia : ZNTU, 2019. – Vyp. № 4(51). – S. 111–120.
  3. Borovyk O. V. Metodyka otsinky efektyvnosti viiskovykh perevezen kolonoiu tekhniky / Borovyk O. V., Kupelskyi V. V. // Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika.– Kharkiv : NUVPS, 2019. – Vyp. № 3(59). – S. 25–35.
  4. Halkin A. S. Shchodo otsinky efektyvnosti perevezen vantazhiv odnotypnymy avtotransportnymy zasobamy / Halkin A. S. – 2013. – S.1–6.
  5. Chornyi M. V. Prohnozuvannia efektyvnosti marshu viiskovoho formuvannia za nadiinistiu zrazkiv ozbroiennia i viiskovoi tekhniky analitychnym modeliuvanniam / Chornyi M.V., Stepanov S.S. – 2014. – S. 64–69.
  6. Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia zalyshkovoi vartosti maina Zbroinykh syl Ukrainy ta inshykh viiskovykh formuvan : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 759 vid 29.05.1998 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP980759.html

Post Author: npetliaks

Translate