Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

PROBLEMS OF THE LABOR MARKET DEVELOPMENT RURAL


Сторінки: 299-308. Номер: №
4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
ЛАГОДІЄНКО В. В.
Одеська національна академія харчових технологій
ШАПОВАЛОВА І. О.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
БУЛЮК В. В.
Херсонська обласна рада
ДЕМЧЕНКО А. М.
Одеська національна академія харчових технологій

Volodymyr LAGODIIENKO
Odessa National Academy of Food Technologies
І. SHAPOVALOVA
Mykolayiv Interregional Institute of Human Development, Higher Educational Institution “University Ukraine ”
V. BULYUK
Kherson Regional Council
Alina DEMCHENKO
Odessa National Academy of Food Technologies

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-54

Надійшла / Paper received : 19.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     Ключовими елементами ринку праці сільських територій, як і будь-якого іншого ринку, є попит, пропозиція і ціна. Попит на ринку праці сільських територій формують роботодавці – субʼєкти господарської діяльності в аграрній та поза аграрній сферах виробництва. Пропозицію – жителі сільських територій, які входять до групи економічно-активного населення. Ціна на ринку праці сільських територій – середній рівень заробітної плати, що отримують зайняті в усіх сферах діяльності в межах визначеної адміністративної локації. Розмір, або як його ще називають ємність, ринку праці сільських територій визначається попитом роботодавців. На попит та пропозицію ринку праці впливає безліч демографічних, економічної кон’юнктури, державної політики зайнятості факторів, а також зміна рівня цін та номінальної заробітної плати. Адже ринок праці є динамічною системою, комплексом соціально-трудових відносин щодо умов наймання, використання й обміну робочої сили на життєві засоби, які включають в себе механізм самореалізації, механізм попиту і пропозиції, що функціонує на основі інформації про зміну ціни праці – заробітної плати.

Метою цієї статті є дослідження теоретико-методологічних засад проблем розвитку ринку праці сільських територій.

Кон’юнктура ринку праці сільських територій – один із найчутливіших індикаторів, що характеризують їх рівень соціально-економічного розвитку. Сучасна інноваційна економіка змінює пріоритети в структурі публічного управління і розвитку сільських територій: по-перше, в її структурі визначною стає не матеріальна, а інтелектуальна власність – людський капітал. Перебуваючи під дією різноманітних умов та факторів впливу, ринок праці сільських територій, як ніякий інший ринок, залежить від повноти сформованості інституційного середовища та якості його окремих елементів – інститутів та інституцій. Досліджуючи сучасний стан та тенденції розвитку аграрного ринку праці, просторова локалізація якого співпадає із сільськими територіями, вітчизняні вчені-аграрники вказують на наявність численних проблем, що перешкоджають його нормальному функціонуванню та стійкому розвитку. Різке загострення проблеми вимушеного безробіття на сільських територіях зумовлює погіршення усіх показників життєзабезпечення жителів сільських територій. Обмежені можливості для праці в селі, нижчий рівень доходів у чималому ступені вплинули на процеси відпливу та деградації робочої сили й обезлюднення сіл, і, як наслідок, – на наростання соціально-економічних диспропорцій у сільській місцевості та появу депресивних сільських територій, де економічні, соціальні й екологічні проблеми все більше посилюються, призводять до загальної нестійкості та дезінтеграції економіки України.

Збезлюднення сільських територій, скорочення відповідного ринку праці й зайнятості відбувається внаслідок трьох незалежних причин: 1) викривлена галузева структура сільського господарства із домінуванням виробництва, що найменше потребує ручної праці; 2) урбанізація, що є головною причиною скорочення пропозиції робочої сили; 3)  підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві, що є головною скорочення попиту на робочу силу. Ринок праці сільських територій включає в себе аграрний ринок праці та ринок праці несільськогосподарських видів підприємницької діяльності. Виходячи з цього інститути зайнятості сільських територій можна розділити на дві групи: 1) інститут аграрного підприємництва; 2) інститути неаграрного підприємництва (інститут соціального сервісу, інститут виробничого сервісу, інститут промислового виробництва, інститут будівництва, інститут ремесел).

     Ключові слова: сільські території, ринок праці, господарське середовище, сільське господарство, зайнятість.

Розширена анотація англійською мовою

     The key elements of the labor market in rural areas, as well as any other market, demand, supply and price. The demand on the labor market in rural areas form the employers – entrepreneurs in the agricultural and non agricultural areas of production. Deals – residents of rural areas who belong to a group of economically active population. The price of the labor market in rural areas – average wages get engaged in all areas of activity within certain administrative location. Size, or as it is called capacitance rural labor market depends on the demand of employers. On the supply and demand of the labor market is influenced by many demographic, economic conditions, the state employment policy factors as well as changes in the level of prices and nominal wages. Because the labor market is a dynamic system, a set of industrial relations on the terms of employment, use and exchange of labor for life vehicles, which include a mechanism self mechanism of supply and demand, which operates on the basis of information on the change in price of labor – wages.

The purpose of this article is to study the theoretical and methodological foundations of the labor market problems of rural areas.

Labor market in rural areas – one of the most sensitive indicators that characterize their level of socio-economic development. The modern innovative economy changing priorities in the structure of public administration and rural development: first, its structure becomes remarkable material and intellectual property – human capital. Being under various conditions and factors influencing the labor market rural market like no other, depends on the completeness of the formation of the institutional environment and the quality of its individual elements – institutes and institutions. Exploring the current state and trends of the agricultural labor market, spatial localization which coincides with the rural areas, agrarian our scientists point to the numerous problems that prevent proper operation and sustainable development. The sharp aggravation of the problem of involuntary unemployment in rural areas causes deterioration of all indicators sustenance residents of rural areas. Limited opportunities for work in the countryside, a lower level of income to a large extent influenced the processes flight and degradation of labor and Depopulation of villages, and as a result – the growth of social and economic disparities in rural areas and the appearance of depressed rural areas, where economic, social and environmental concerns are increasingly amplified, leading to overall instability and disintegration of the economy of Ukraine.

Depopulation rural areas, reducing the relevant labor market and employment is due to three independent reasons: 1) distorted industrial structure with dominance of agriculture production, which requires minimum manual labor; 2) urbanization, which is the main reason for the reduction in labor supply; 3) increased productivity in agriculture, which is a major reduction in demand for labor. The labor market in rural areas include agricultural labor market and labor market non-farm business activities. Therefore institutions of employment in rural areas can be divided into two groups: 1) Institute of Agricultural businesses; 2) non-agricultural business institutions (institute of social service institute of industrial services, industrial Institute, Institute Building, Institute of Crafts).

      Keywords: rural development, labor market, business environment, agriculture, employment.

Rеfеrеnсеs

 1. Mogulniy O.M. The agricultural labor market, functional features and their social and economic consequences for the population. Economy AIC, 2013, №12. S. 5-12.
 2. Kropyvko M.F. Organization and planning of comprehensive development of agricultural production and rural areas in terms of decentralization of power. Economy AIC, 2014, №7. S. 109-121.
 3. Kropyvko M.F. Strategic vision of the agricultural system of Ukraine. The economy of agriculture, in 2017, №4. S. 5-16.
 4. Morozyuk N.V. Methodological approaches to assessing the level and quality of life of the rural population. Economy AIC, 2013, №8. S. 57-62.
 5. Bulavka O.G. Continuous certification villages of Ukraine – the basis of rural development. Economy AIC, 2013, №2. S. 77-80.
 6. Maslak M.M. Regional aspects of personnel policy agricultural production. Economy AIC, 2018, №3. S. 106-112.
 7. Bulavka O.G., Kapinus M.R. Ways to improve the living standards of the rural population. Economy AIC, 2015, №9. S. 75-82
 8. V. Chopenko Ways to overcome socio-demographic crisis in the country. Economy AIC, 2014, №11. S. 56-60.
 9. Shebanin V.S. Kormyshkin Y.A. Diversification use of labor potential of rural areas. Economy AIC, 2020, №8. S. 6-12. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008006
 10. Talavyrya M.P., Mount A. Rural Development under decentralization. Economy AIC, 2018, number 11. P. 75-79. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811075
 11. Diyesperov V.S. Economics of agricultural labor. Economy AIC 2016, №6. S. 110-117.
 12. Kyrylenko I.G., Kravchuk V.P. The role of motivational factors in increasing agricultural production. Economy AIC, 2013, №5. S. 108-115.
 13. Sokolov A.A., Ratoshnyuk T.N. SWOT-analysis as an effective tool for the process of forming productive employment in rural areas. Economy AIC, 2014, №1. S. 57-64.
 14. Romaniuk I.A. State social policy to ensure productive employment in rural areas. Economy AIC, 2014, №10. S. 105-109.
 15. Tereshchenko V.K., Morozyuk N.V. Directions professionalization of local governments in rural areas. Economy AIC, 2014, №9. S. 52-56.
 16. Riabokon V.P. Decentralization – the path to rural development in Ukraine. Economy AIC, 2020, №1. S. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001006
 17. Riabokon V.P. Rarok L.A. The development of social infrastructure in rural areas. The economy of agriculture, in 2016, №4. S. 56-65.
 18. Pakulina A.A., Rudas D.S., Pakulina G.S. Sustainable development of social infrastructure in rural Ukraine. Economics and Management of National Economy, 2019, Issue 35. P. 93-101. https://doi.org/10.32843/infrastruct35-13
 19. Mudrak R.P. The social infrastructure of rural areas. Vestnik Cherkassky University, 2019, №1, Series “Economics.” S. 11-19. https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-1-11-19
 20. Lagodiienko V.V. Lagodiienko N.V. Agricultural activities of peasant households in Ukraine: the role, status and prospects. Ukrainian Journal of Applied Economics, 2019, Volume 4, № 2. P. 32-43. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-4
 21. Mudrak R.P., Lagodiienko V. Ahroinflyatsiya and the consumer price index for food products: a comparative analysis of the “Ukraine – EU”. Economy of Ukraine, 2018, №1. S. 28-39. https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.01.028
 22. Malik M.I. Enterprise and rural development. Economy AIC 2016, №6. S. 97-103.
 23. Duke A.A. Organizational and economic socialization of entrepreneurship in rural areas in terms of transformation management. Economy AIC, 2020, №5. S. 108-117. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005108
 24. Zhyhir A.A. Increased employment in rural areas as part of agricultural areas. Economy and State, 2012, №5. S. 14-16.
 25. Morozyuk N.V., Shaposhnik V.M., Kruglik S.G. Development of the agricultural business as a form of implementation of leadership potential of young people. Black Sea Economic Studies, 2019, Issue 42. P. 30-34.
 26. Ignatenko N.M. Problems and prospects of increasing rural employment based on social responsibility agribusiness [electronic resource]. Efficient Economy, 2015, №12. Access: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4662
 27. Urbanization [electronic resource]. Access: https://uk.wikipedia.org/wiki/Урбанізація
 28. Rural population (% of total population) [electronic resource]. Access: https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?downloadformat=excel
 29. Lagodiienko V.V., Dovgal O.V. Factors of economic growth of regions in the conditions of disproportion. “Actual problems of innovative economy” scientific journal. № 3. 2018. pp. 15-21.
 30. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. Grain: World Markets and Trade, September 2021 [electronic resource]. Access: https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/v118sd53m/q524kn052/grain.pdf
 31. Employment In Agriculture (% of Total Employment) (Modeled Ilo Estimate) [Electronic Resource]. Access Mode: https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/sl.agr.empl.zs?ddownloadformat=excel
 32. Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added Per Worker [Electronic resource]. Access Mode: https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/nv.agr.empl.kd?downloadformat=excel
 33. Prokopchuk L.M. Analysis of the state of employment in the agrarian sector of the economy. Scientific Bulletin of the Kherson State University, 2015, Issue 12, Part 3. P. 150-153.
 34. Malik M.Y., Mamchur V.A. Self-employment and development of non-agricultural business in the village. Economics of agroindustrial complex, 2019, №4. P. 39-52. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904039.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate