Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Сторінки: 184-188. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-26

МОСКВЯК Я. Є.
https://orcid.org/0000-0003-3147-0251
e-mail: slavakohanec1201@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”

Yaroslava MOSKVYAK
Lviv Polytechnic National University

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано основні напрямки розвитку екоткризму, визначено формування туристичної діяльності екологічного спрямування в Україні. Найголовнішим потенціалом кожної країни чи території є її багатство на екотуристичні ресурси, найважливішими їхніми складовими є якість та обсяг для того аби ці ресурси використовувати і розвивати, потрібно не тільки мати уявлення про них, а і багато знати.

Екологічний туризм (екотуризм) набуває усе більшого поширення у сучасному світі. Швидке зростання популярності екотуризму прямо пропорційні зменшенню природних та традиційних культурних ландшафтів. Очевидно те, що чим сприятливіший клімат ,тваринний чи рослинний світ або різноманітність культурної спадщини, тим багатша країна і зростає попит на цю місцевість. Вигідними умовами для того щоб розвивати екологічний туризм  є наявність різноманітного рельєфу , флори та фауни , а також вихід до моря чи океану, багато річок , озер, водоспадів та ін.

На сьогодні, глобальні екологічні проблеми викликають занепокоєння всього людства.  Екологічна криза є головним чинником для усвідомленням проблем довкілля та  вживання дій щодо покращення ситуації.   По –  перше, екологічний туризм дає можливість цілісного бачення природи, людини і культурної спадщини, а по – друге , саме ця галузь є найбільш актуальною у Карпатському регіоні.

Екологічний туризм сприяє розвитку культури людини і допомагає здобувати нові знання, завдяки цьому людина самовдосконалюється реалізує та поліпшує свої рекреаційні та духовні потреби. Екологічний туризм охоплює великий сектор галузі від одноденного відпочинку за містом і невеликих екскурсій для школярів до багатоденних трекінгів.

За родом занять виділяють 3 види екотуризму :

1.Науковий екологічний туризм. Експедиції вчених, практика студентів в заповідниках, польові дослідження (наприклад, звіти чисельності тварин) із залученням волонтерів.

2.Пізнавальний екотуризм. Спостереження за ссавцями, птахами, рідкісними рослинами, метеликами. Тури до палеонтологічними пам’яток, етнографічні поїздки, фотополювання.

3.Рекреаційний туризм. Активний відпочинок: кінні, піші, велосипедні походи, альпінізм, рафтинг, сплав по річках. Пасивний відпочинок: пікніки, перебування на базах і в наметових таборах з вивченням околиць.[5]

Екологічний туризм — це вид туризму, який передбачає пізнавальну подорож до тендітних, недоторканих та відносно непорушених природних територій та цікавих об’єктів з метою отримання приємних емоцій від перебування на зеленій місцевості та поглиблення знань про неї та її жителів. Опираючись на вище написане, можна зробити висновок, що екологічний туризм є дуже важливою галуззю туризму на сьогоднішній час.

Саме основні принципи зеленого туризму допомагають досягти поставлених завдань задля збереження екології та культури певних областей Карпатського регіону та усього світу вцілому, де так стрімко розвивається екологічний туризм.

Ключові слова : екологічний туризм, Карпатський регіон, екологічний маршрут, екологічна стежка, екотуризм, туризм.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the main directions of ecotricism development, determines the formation of ecological tourism activities in Ukraine. The main potential of each country or territory is its wealth of ecotourism resources, the most important components are quality and volume, in order to use and develop resources, you need not only to have an idea about them, but also to know a lot.

Obviously, the more favorable the climate, fauna or flora or diversity of cultural heritage, the richer the country and the growing demand for this area. Favorable conditions for the development of ecological tourism are the presence of diverse terrain, flora and fauna, as well as access to the sea or ocean, many rivers, lakes, waterfalls and others.

Today, global environmental problems are of concern to all mankind. The environmental crisis is a major factor in understanding environmental issues and taking action to improve the situation. Firstly, ecological tourism provides an opportunity for a holistic vision of nature, man and cultural heritage, and secondly, this industry is the most relevant in the Carpathian region.

Ecological tourism promotes the development of human culture and helps to acquire new knowledge, thanks to which a person self-improves realizes and improves their recreational and spiritual needs. Ecotourism covers a large sector of the industry from one-day vacations in the city and small excursions for schoolchildren to multi-day treks.

By type of classes there are 3 types of ecotourism:

 1. Scientific ecological tourism. Expeditions of scientists, practice of students in reserves, field research (for example, reports on the number of animals) with the involvement of volunteers.
 2. Cognitive ecotourism. Observations of mammals, birds, rare plants, butterflies. Tours to paleontological monuments, ethnographic trips, photo hunting.
 3. Recreational tourism. Active recreation: horseback riding, hiking, biking, mountaineering, rafting, river rafting. Passive recreation: picnics, stays at bases and in tent camps with exploration of the surroundings. [5]

Eco-tourism is a type of tourism that involves a cognitive journey to fragile, untouched and relatively untouched natural areas and interesting objects in order to get pleasant emotions from being in a green area and deepen knowledge about it and its inhabitants. Based on the above, we can conclude that eco-tourism is a very important area of tourism today.

It is the basic principles of green tourism that help to achieve the set goals for the preservation of ecology and culture of certain regions of the Carpathian region and the world as a whole, where ecological tourism is developing so rapidly.

Keywords: ecological tourism, Carpathian region, ecological route, ecological trail, ecotourism, tourism.

Література

 1. Александрова А..Ю. География мировой индустрии туризма / А..Ю..Александрова. – М., 1998. – 282 c.
 2. Александрова А..Ю. Международный туризм: Учебник / А..Ю..Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с
 3. Бейдик О..О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1998. – 130 с.
 4. Васильєва Н. В. (2008) Розвиток сільського зеленого туризму в Україні / Н. В. Васильєва // Науковий вісник Ніціонального аграрного університету. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 124. – С. 24-31
 5. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс] :Офіційний сайт. – Режим доступу: http://unwto.org/
 6. Гетьман, В. І (2004). Національні природні парки Українських Карпат: туристичні обрії та реалії / В. І. Гетьман // Журнал «Зелені Карпати». – 2004. – № 1–2. – С. 51.
 7. Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193;
 8. Дмитрук О. Ю. Екотуризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. — К. : Альтерпрес, 2009. — 358 с.
 9. Дроздов А. В. Основы экологического туризма : учеб. пособие / А. В. Дроздов. — М. : Гардарики, 2005. — 271 с
 10. Зінько Ю. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських Карпатах / Ю. Зінько / Екологічна ситуація в Карпатах: на початку ХХІ століття : сучасний стан і шляхи вирішення проблем : Матеріали міжнар. конф. Львів, 2013. С.56-64.
 11. Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та особливості організації / О. Кузьменко // Схід. – 2002. –№ 2. – С. 68.
 12. Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
 13. Кагаловський Є.В., Ситник К.М. Природоохоронні території України. За ред. Д.Й. Проценка. – К.: Урожай, 1997. – С. 85-119.
 14. Кифяк, В. Ф. (2003) Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – C. 127.

References

 1. Aleksandrova A..Iu. Heohrafyia myrovoi yndustryy turyzma / A..Iu..Aleksandrova. – M., 1998. – 282 c.
 2. Aleksandrova A..Iu. Mezhdunarodnіi turyzm: Uchebnyk / A..Iu..Aleksandrova. – M.: Aspekt Press, 2002. – 470 s
 3. Beidyk O..O. Slovnyk-dovidnyk z heohrafii turyzmu, rekrealohii ta rekreatsiinoi heohrafii / O. O. Beidyk. – K.: Palitra, 1998. – 130 s.
 4. Vasylieva N. V. (2008) Rozvytok silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini / N. V. Vasylieva // Naukovyi visnyk Nitsionalnoho ahrarnoho universytetu. – K.: NAU, 2008. – Vyp. 124. – S. 24-31
 5. Vsesvitnia turystychna orhanizatsiia [Elektronnyi resurs] :Ofitsiinyi sait. – Rezhym dostupu: http://unwto.org/
 6. Hetman, V. I (2004). Natsionalni pryrodni parky Ukrainskykh Karpat: turystychni obrii ta realii / V. I. Hetman // Zhurnal «Zeleni Karpaty». – 2004. – № 1–2. – S. 51.
 7. Hetman V.I. Zberezhennia landshaftnoho riznomanittia i rozvytok ekoturyzmu na pryrodno-zapovidnykh terytoriiakh // Turyzm na porozi KhKhI stolittia: osvita, kultura, ekolohiia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18-20 zhovtnia 1999r., m. Kyiv). – K.: KITEP, 1999. – S. 191-193;
 8. Dmytruk O. Yu. Ekoturyzm : navch. posib. / O. Yu. Dmytruk, S. V. Dmytruk. — K. : Alterpres, 2009. — 358 s.
 9. Drozdov A. V. Osnovы эkolohycheskoho turyzma : ucheb. posobye / A. V. Drozdov. — M. : Hardaryky, 2005. — 271 s
 10. Zinko Yu. Ekolohichni aspekty rekreatsiino-turystychnoi diialnosti v Ukrainskykh Karpatakh / Yu. Zinko / Ekolohichna sytuatsiia v Karpatakh: na pochatku KhKhI stolittia : suchasnyi stan i shliakhy vyrishennia problem : Materialy mizhnar. konf. Lviv, 2013. S.56-64.
 11. Kuzmenko O. Ekolohichnyi turyzm : poniattia ta osoblyvosti orhanizatsii / O. Kuzmenko // Skhid. – 2002. –№ 2. – S. 68.
 12. Oliinyk Ya. B. Ekolohichnyi turyzm na terenakh natsionalnykh pryrodnykh parkiv i biosfernykh zapovidnykiv Ukrainy v mizhnarodnyi rik ekoturyzmu ta hir / Ya. B. Oliinyk, V. I. Hetman // Visn. Kyiv. nats. un-tu im. T. Shevchenka. Heohrafiia. – Vyp. 48. – K. : Vyd.-polihraf. tsentr „Kyiv. un-t”, 2002. – S. 5–11.
 13. Kahalovskyi Ye.V., Sytnyk K.M. Pryrodookhoronni terytorii Ukrainy. Za red. D.I. Protsenka. – K.: Urozhai, 1997. – S. 85-119.
 14. Kyfiak, V. F. (2003) Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini: navch. posib. / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : Zelena Bukovyna, 2003. – C. 127.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate