Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ЯК ГОЛОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

IMPROVING THE WEBSITE AS THE MAIN TOOL OF E-BUSINESS

Сторінки: 174-178. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-24

ІВАНЧЕНКОВА Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-8402-4637
ТКАЧУК Г. О.
https://orcid.org/0000-0001-6937-6223
МАРКОВА Т. Д.
https://orcid.org/0000-0002-9437-2635
Одеська національна академія харчових технологій

Larysa IVANCHENKOVA, Halyna TKACHUK, Tetiana MARKOVA
Odessa National Academy of Food Technologies

Анотація мовою оригіналу

У статті визначено сутність електронного бізнесу, визначені основні форми проведення торгових операцій через Інтернет. Зазначено, що електронний бізнес безпосередньо пов’язаний з інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтовний на досягнення певної цілі господарюючого суб’єкта, за допомогою інформаційних технологій, та є певною системою. Визначені основні типи та характеристики веб-сайтів, як основного інструменту електронного бізнесу: сайт-візитка, сайт компанії з каталогом продукції, інтернет-магазини, новинно- пошукові портали, інформаційні портали, web-сайти обліку товарів, бухгалтерії. Виділені основні можливості використання веб-сайту для ведення бізнесу підприємства, що дозволяє підприємству  своєчасно створювати та розгортати інформаційні ресурси організації, прискорювати доступ користувачів до інформації в будь-який час, проводити рекламні кампанії, інтегрувати інформаційні ресурси з ресурсами постачальників, бізнес-партнерів та глобальними інформаційними ресурсами. Проаналізовані американські статистичні дані, які доводять цінність веб-сайту, та стверджують, що 85% людей у світі проводять онлайн-дослідження продукту або послуги, перш  ніж розглянути або купити їх, а також довіряють онлайн оглядам так само, як і особистим рекомендаціям, при цьому підприємства можуть втратити від 22% до 70% потенційних клієнтів, при розміщенні негативних статей на перших сторінках пошуку, а також перед тим як вирішити працювати з клієнтом, більше половини американців шукали інформацію в Google. Спираючись на статистичні дані були визначені найефективніші методи вдосконалення веб-сайту: вимірювання ефективності веб-сайту  компанії, покращення видимості за допомогою пошукової оптимізації, інвестування в пошуковий маркетинг, вдосконалення цифрової стратегії, формування онлайн-плана та персоналізація.

Ключові слова: веб-сайт, електронний бізнес, інтернет, статистичні дані.

Розширена анотація англійською мовою

The article defines the essence of e-business, identifies the main forms of trade transactions via the Internet. It is noted that e-business is directly related to information and communication technologies, focused on achieving a specific goal of the business entity, through information technology, and is a specific system. The main types and characteristics of websites as the main tool of e-business are identified: business card site, company website with product catalog, online stores, news search portals, information portals, web-sites of goods accounting, accounting. The main opportunities for using the website to run a business, which allows the company to create and deploy information resources of the organization, accelerate user access to information at any time, conduct advertising campaigns, integrate information resources with resources of suppliers, business partners and global information resources. We analyzed U.S. statistics that prove the value of a website, and say that 85% of people in the world conduct online research on a product or service before reviewing or buying it, and trust online reviews as well as personal recommendations, when As a result, businesses can lose 22% to 70% of potential customers, when placing negative articles on the first pages of search, and before deciding to work with the client, more than half of Americans searched for information on Google. Based on statistics, the most effective methods of improving the website were identified: measuring the effectiveness of the company’s website, improving visibility through search engine optimization, investing in search marketing, improving digital strategy, creating an online plan and personalization.

Keywords: website, e-business, internet, statistics.

Література

 1. Erskine R. 20 Online Reputation Statistics That Every Business Owner Needs To Know. URL: https://www.forbes.com/sites/ryanerskine/2017/09/19/20-online-reputation-statistics-that-every-business-owner-needs-to-know/?sh=60bd1004cc5c (дата звернення: 15.10.2021).
 2. Think with google. URL: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/shopping-research-before-purchase-statistics/ (дата звернення: 5.09.2021).
 3. Андрощук Г.  COVID-19:  вплив  на  електронну  комерцію. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravofarmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html   (дата звернення: 04.10.2021).
 4. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник. / За наук. ред. Н.В.Морзе. – ІваноФранківськ : «ЛілеяНВ» – 2015. – 264 с.
 5. Класифікація сайтів за видами і типами. URL: http://delukr.kiev.ua/klasifikatsiya-sajtiv-za-vidami-i-tipami/ (дата звернення: 04.10.2021).
 6. Обіход С.В. Електронний бізнес як форма розвитку підприємництва в умовах глобалізації. Державний університет «Житомирська політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/344.pdf
 7. Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко : [Навч. посіб.]. — К.: Вид. група BHV. — 2009. — 336 с:
 8. Полях В. М., Кривошеєва Н. М., Клочко В. М., Шарапова О. М., Чуйко Н. В. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні. ScienceRise. 2017. № 5(34). С. 11-17. URL: https://doi.org/10.15587/2313- 8416.2017.101077.
 9. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.
 10. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 44 (1017). – С. 58-65..

References

 1. Erskine R. 20 Online Reputation Statistics That Every Business Owner Needs To Know. URL: https://www.forbes.com/sites/ryanerskine/2017/09/19/20-online-reputation-statistics-that-every-business-owner-needs-to-know/?sh=60bd1004cc5c
 2. Think with google. URL: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/shopping-research-before-purchase-statistics/ (
 3. Androschuk G. COVID-19: vplyv na elektronnu komerciyu. Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravofarmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (accessed August 04, 2020)
 4. Zaitseva O.O., Bolotyniuk I.M. (2015) Elektronnyi biznes [E-business]. IvanoFrankivsk : «LileiaNV» 264 p. (in Ukrainian)
 5. Classification of sites by types and types. URL: http://delukr.kiev.ua/klasifikatsiya-sajtiv-za-vidami-i-tipami/
 6. Obihod S.V. E-business as a form of business development in the context of globalization. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/344.pdf
 7. Pasichnyk, O. G., Pasichnyk, O. V., & Stetsenko, I. V. (2009). Basics of web design. Tutorial. Kiev: Vyd. hrupa BHV. (in Ukrainian)
 8. V.M. Polyah, N.M. Krivosheyeva, V.M. Klochko, O.M. Sharapova, N.V. Chujko (2017) Elektronna komerciya: teoretiko-pravovi zasadi ta suchasnij stan v ukrayini. Scientific Journal «ScienceRise», no. 5(34). DOI: 10.15587/2313-8416.2017.101077.
 9. Tardaskina, T.M. Strel’chuk, Ye.M. and Tereshko, Yu.V. (2011), Elektronna komertsiia [E-commerce], ONAZ im. O.S. Popova, Odesa, Ukraine.
 10. Filippova, L. L. (2013), ”E-commerce: for and against”, Visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu KhPI,vol. 44 (1017), pp. 58-65.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate