Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC PREREQUISITES FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Сторінки: 167-173. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-23

ЛЮБОХИНЕЦЬ Л. С.
https://orcid.org/0000-0003-1578-615X
e-mail: lubohinets@ukr.net
КАТКОВА Т. I.
https://orcid.org/0000-0001-5209-3139
e-mail: katkova_t@ukr.net
КРАВЧИК Ю. В.
https://orcid.org/0000-0002-2780-5605
e-mail: yurii_kravchyk@khmnu.edu.ua
Хмельницький національний університет

Larysa LIUBOKHYNETS, Tetyana KATKOVA, Yurii KRAVCHYK
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

У дослідженні розкрито актуальність проблеми розвитку методики аналізування, моніторингу та діагностики економічної безпеки промислових підприємств. Аргументовано на тому, що спостереження за фінансово-економічним станом підприємства дозволяє ідентифікувати передумови перебігу економічної безпеки промислового підприємства. Розкрито показники фінансово-економічного стану промислового підприємства. Наведено результати аналізування загальної економічної та інвестиційної активності промислового підприємства. Проаналізовано показники прибутковості та оборотності капіталу промислового підприємства. Наведено характеристику показників платоспроможності та складу активів промислового підприємства. Розкрито структуру капіталу та оцінено потенціал промислового підприємства щодо компенсації його можливих збитків. Отримані результати охарактеризовано з позиції передумов щодо забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. Наведено порівняльну характеристику фінансово-економічних показників підприємства та середньогалузевих значень. Ідентифіковано проблемні аспекти економічної безпеки промислового підприємства.

Ключові слова: промислове підприємство; економічна безпека; фінансово-економічний стан; аналіз передумов; управління підприємствами.

Розширена анотація англійською мовою

The purpose of the study is to introduce the author’s methodological approach to analyze the prerequisites for economic security of industrial enterprises, the formation on this basis of conclusions for priority areas of policy to strengthen it.

The urgency of the problem of development of methods of analysis, monitoring and diagnostics of economic security of industrial enterprises is revealed. It is argued that the observation of the financial and economic condition of the enterprise allows to identify the prerequisites for the economic security of the industrial enterprise.

The practical significance of the study is that the indicators of financial and economic condition of the industrial enterprise are revealed; the results of the analysis of the general economic and investment activity of the industrial enterprise are given; indicators of profitability and capital turnover of an industrial enterprise are analyzed; the characteristic of indicators of solvency and structure of assets of the industrial enterprise is resulted; the capital structure is revealed and the potential of the industrial enterprise to compensate for its possible losses is assessed.

The obtained results are characterized from the standpoint of prerequisites for ensuring the economic security of an industrial enterprise. The comparative characteristics of financial and economic indicators of the enterprise and average industry values are given. Problematic aspects of economic security of an industrial enterprise have been identified.

The scientific novelty of the study is that the methodological approach to the analysis of economic security of an industrial enterprise has been further developed, namely the method of analyzing the financial and economic prerequisites for ensuring the economic security of an industrial enterprise has been developed.

Research methods – structural-logical and semantic analysis, statistical analysis, quantitative and qualitative comparison.

Keywords: industrial enterprise; economic security; financial and economic condition; analysis of preconditions; enterprise management.

Література

 1. Ареф’єва О. В., Городинська Д. М. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 6 (60). С. 106-111.
 2. Васильців Т. Г., Ярошко О. Р. Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки. Науковий вісник ЛТЕУ України. 2018. Вип. 21.2. С. 132-136.
 3. Горячева К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65-67.
 4. Карачина Н. П., Семцов В. М., Мирончук М. В. Контролінг економічної безпеки поведінки підприємств в умовах трансформаційних перетворень Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8665
 5. Колодяжна І. В., Букріна К. А. Економічна безпека в системі сталого функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 1. С. 135-140.
 6. Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. Науковий вісник ЛТЕУ України. 2017. Вип. 20.6. С. 248-252.
 7. Лук’янова В. В. Оцінка ефективності підприємства і підприємництва. Вісник ДонНУЕТ. 2005. № 4 (28). С. 35-39.
 8. Мороз О. В., Карачина Н. П., Шиян А. А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011. 241 с.
 9. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. Київ: КНТЕУ, 2002. 302 с.
 10. Скриньковський Р. М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 414-418.
 11. Фокіна Н. П., Бокій В. І. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 8 (26). С. 111-114.
 12. Шнипко О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект: монографія. Київ, 2006. 288 с.
 13. Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprise. Науковий вісник Полісся. № 2 (14). С. 8-15.

References

 1. Arefieva, O. V., Horodynska, D.M. (2006), Assessment of the level of economic stability of enterprises in the service sector. Actual problems of economy. Vol. 6 (60), pp. 106-111.
 2. Vasyltsiv, T. G., Yaroshko О. R. (2018). Financial security of the enterprise: place in the system of economic security and priorities of strengthening at the post-crisis stage of economic development. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 21.2. pp. 132-136.
 3. Gorjacheva, K. (2003). Fіnancial security of the enterprise. The essence and place in the system of economic security. Economіst. Vol. 8, pp. 65-67.
 4. Karachyna, N. P. Semtsov, V. M., Myronchuk, V. M. (2021). Controlling of the economic security of enterprise behavior in conditions of the transformations. Effective economy. Vol. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8665.
 5. Kolodaznaya, I. V., Bukrina, K. A. (2019). Economic security in the sustainable operation of enterprise. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy. Vol. 23, pp. 135-140.
 6. Lupak, R. L., Didych, А. М. (2017). Economic bases of ensuring the competitiveness of the enterprise in market relations. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 20.6. pp. 248-252.
 7. Lukyanova, V. V. (2005). Evaluation of the effectiveness of the enterprise and entrepreneurship. Bulletin DonNUET. Vol. 4 (28), pp. 35-39.
 8. Moroz, O. V. Karachyna, N. P., Shuyan, A. A. (2011). The concept of economic security of a modern enterprise. Vinnitsa, Ukraine.
 9. Pastukhova, V. V. (2002). Strategic management of the enterprise: philosophy, policy, efficiency. Kyiv, Ukraine.
 10. Skrynkovskyy, R. M. (2015). Economic security of enterprise: nature, classification and system of diagnostics. Global and national economic problems of economy. Vol. 3, pp. 414-418.
 11. Fokina, N. P., Bokij, V. I. (2003). Economic security of the enterprise – an essential component of financial stability. Actual problems of economics. Vol. 8 (26), pp. 98-110.
 12. Shnipko, O. S. (2006). Economics of security of the archival bagatorial systems: the regional aspect. Kyiv, Ukraine.
 13. Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L., Kunytska-Iliash, M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprise. Scientific Bulletin of Polissya. № 2 (14). pp. 8-15.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate