Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ПРИНЦИПИ ТА ВИКЛИКИ

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF INTERNATIONAL COMPANIES: CONCEPTUAL AMBUSH, PRINCIPLES, WIKIS

Сторінки: 161-166. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-22

ЯЦЕНКО В. В.
e-mail: v.yatsenko@donnu.edu.ua
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Victoria YATSENKO
Vasyl Stus Donetsk National University

Анотація мовою оригіналу

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад управління бізнес-процесами міжнародних компаній. У дослідженні виділяються чотири напрямки, які використовують процесний підхід як основний підхід для підвищення продуктивності, а саме загальне управління якістю (TQM), процес постійного вдосконалення., покращення бізнес-процесів або управління бізнес-процесами, реінжиніринг бізнес-процесів (BPR). У складі ключових детермінант формування бізнес-процесу автором виділяються бізнес-цілі, бізнес-етапи та стейкхолдери. У роботі на основі теоретичного аналізу досліджень закордонних вчених було виокремлено п’ять основних напрямків філософії управління міжнародними компаніями: 1) система управління бізнес-процесами і організаційна культура, у основі якої лежить теза, що культуру можна визначити як набір спільних цінностей всередині групи, що проявляється через ідеї, ставлення, ритуали, технології, продукти та установи; 2) система управління бізнес-процесами як підтримка організації процесів: система управління бізнес-процесами спочатку була орієнтована на процесний організаційний підхід, який використовується для проектування, аналізу та вдосконалення бізнес-процесів для управління та вдосконалення організаційної поведінки. 3) система управління бізнес-процесами та ефективність організації: система вимірювання має вирішальне значення в процесах управління для надання оцінки і розповсюдження історій успіху в мотиваційних цілях, оцінки прогресу, розподілі і перерозподілі ресурсів, і впровадження системи постійного вдосконалення; 4) система управління бізнес-процесами як інструмент підтримки корпоративного управління: сучасні міжнародні компанії схильні приймати стратегії, що реалізують позитивну диференціацію в сегментах, в яких вони працюють, якщо хочуть зберегти себе і вижити на ринку; 5) система управління бізнес-процесами як інструмент конкурентної переваги: Основною метою системи управління бізнес-процесами є створення конкурентної переваги компанії, тим самим гарантуючи якість продукції та послуг, що задовольняють клієнта краще,  продукти та послуги конкурентів.

Ключові слова: бізнес-процес; міжнародна компанія, процесний підхід; управління бізнес-процесами, менеджмент.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of business process management of international companies. The study identifies four areas that use the process approach as the main approach to increase productivity, namely total quality management (TQM), the process of continuous improvement, business process improvement or business process management, business process reengineering (BPR). As part of the key determinants of business process formation, the author highlights business goals, business stages and stakeholders. Based on the theoretical analysis of foreign scholars’ research, five main areas of management philosophy of international companies were identified: 1) business process management system and organizational culture, which is based on the thesis that culture can be defined as a set of common values within a group. Manifested through ideas, attitudes, rituals, technologies, products and institutions; 2) business process management system to support the organization of processes: the business process management system was initially focused on the process organizational approach, which is used to design, analyze and improve business processes to manage and improve organizational behavior. 3) business process management system and organizational efficiency: the measurement system is crucial in management processes to assess and disseminate success stories for motivational purposes, assess progress, allocate and redistribute resources, and implement a system of continuous improvement; 4) business process management system as a tool to support corporate governance: modern international companies tend to adopt strategies that implement positive differentiation in the segments in which they operate, if they want to keep themselves and survive in the market; 5) business process management system as a tool of competitive advantage: the main purpose of business process management system is to create a competitive advantage of the company, thereby ensuring the quality of products and services that satisfy customers better, products and services of competitors.

Keywords: business process; international company, process approach; business process management, management

Література

 1. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64013
 2. Тур О.В., Матусевич А.С. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415
 3. Морщенок Т.С. Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 295–302.
 4. Обіход С.В. Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4 (98). С. 10-17.
 5. Сарай Н.І. Оптимізація управління бізнес-процесами на підприємстві. Інноваційна економіка. 2020. №. 1-2. С. 79-84.
 6. Jeston, J., & Nelis, J. (2008). Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations (p. 469). Butterworth-Heinemann, Oxford.
 7. Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A Manifesto for business revolution (p. 223). HarperBusiness, New York.
 8. Lehmann C.F. (2012) Strategy and business process management: techniques forimproving execution, adaptability, and consistency. Boca Raton: CRC Press. ISBN 14-398-9023-4.
 9. King W. R. (2007) Transformation business process redesign. 1st Edition, Routledge
 10. Smith H. A Fingar P. Business Process Management: The Third Wave 2007. Tampa: Meghan-Kiffer Press, 2007. 292 р. ISBN 9780929652344.
 11. Cambal, M., Woolliscroft, P., Relich, M., Caganova, D., Sujanova, J., & Makrajova, J. (2013). The Implications of Tacit Knowledge Utilisation within Project Management Risk Assessment. In. Green, A. (Ed.), Conference: 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (pp. 645-652). Washington, DC (USA): George Washington University
 12. Schmiedel T, vom Brocke J, Recker J (2014) Development and validation of an instrument to measure organizational cultures support of Business Process Management. Information & Management 51(1). Р. 43-56. doi:10.1016/j.im.2013.08.005
 13. Schein E. (2004) The concept of organizational culture. Organizational culture and leadership, 1st. 2004. С. 3-23.
 14. Chang JF (2006) Business process management systems: strategy and implementation. Auerbach Publications, New York
 15. Dijkman R, Lammers SV, Jong A (2015) Properties that influence business process management maturity and its effect on organizational performance. Information Systems Frontiers 18(4). Р. 717-734. doi:10.1007/s10796-015-9554-5
 16. AlMudimigh AS (2007) The role and impact of business process management in enterprise systems implementation. Business Process Management Journal 13(6). Р. 866-874. doi:10.1108/14637150710834604
 17. Jesus L, Macieira A, Karrer D, Caulliraux H (2013) Escritório de processos: estudo de caso sobre uma empresa Brasileira. In: vom Brocke J. Roseman M (eds) Manual de BPM: gestão de processos de negócio. BPM Handbook: Business Process Management. Bookman Editora, Porto Alegre, pp 307-328. Portuguese

References

 1. DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy». URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64013
 2. Tur O.V., Matusevych A.S. Upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvi. Efektyvna ekonomika. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415
 3. Morshchenok T.S. Teoretychni aspekty upravlinnia biznes-protsesamy v konteksti realizatsii stratehii rozvytku pidpryiemstva. Biznes Inform. 2014. № 11. S. 295–302.
 4. Obikhod S.V. Implementatsiia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u systemu upravlinnia biznes-protsesamy vitchyznianykh pidpryiemstv u konteksti rozvytku tsyfrovoi ekonomiky. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. 2021. №. 4 (98). S. 10-17.
 5. Sarai N.I. Optymizatsiia upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvi. Innovatsiina ekonomika. 2020. №. 1-2. S. 79-84.
 6. Jeston, J., & Nelis, J. (2008). Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations (p. 469). Butterworth-Heinemann, Oxford.
 7. Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A Manifesto for business revolution (p. 223). HarperBusiness, New York.
 8. Lehmann C.F. (2012) Strategy and business process management: techniques forimproving execution, adaptability, and consistency. Boca Raton: CRC Press. ISBN 14-398-9023-4.
 9. King W. R. (2007) Transformation business process redesign. 1st Edition, Routledge
 10. Smith H. A Fingar P. Business Process Management: The Third Wave 2007. Tampa: Meghan-Kiffer Press, 2007. 292 р. ISBN 9780929652344.
 11. Cambal, M., Woolliscroft, P., Relich, M., Caganova, D., Sujanova, J., & Makrajova, J. (2013). The Implications of Tacit Knowledge Utilisation within Project Management Risk Assessment. In. Green, A. (Ed.), Conference: 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (pp. 645-652). Washington, DC (USA): George Washington University
 12. Schmiedel T, vom Brocke J, Recker J (2014) Development and validation of an instrument to measure organizational cultures support of Business Process Management. Information & Management 51(1). Р. 43-56. doi:10.1016/j.im.2013.08.005
 13. Schein E. (2004) The concept of organizational culture. Organizational culture and leadership, 1st. 2004. С. 3-23.
 14. Chang JF (2006) Business process management systems: strategy and implementation. Auerbach Publications, New York
 15. Dijkman R, Lammers SV, Jong A (2015) Properties that influence business process management maturity and its effect on organizational performance. Information Systems Frontiers 18(4). Р. 717-734. doi:10.1007/s10796-015-9554-5
 16. AlMudimigh AS (2007) The role and impact of business process management in enterprise systems implementation. Business Process Management Journal 13(6). Р. 866-874. doi:10.1108/14637150710834604
 17. Jesus L, Macieira A, Karrer D, Caulliraux H (2013) Escritório de processos: estudo de caso sobre uma empresa Brasileira. In: vom Brocke J. Roseman M (eds) Manual de BPM: gestão de processos de negócio. BPM Handbook: Business Process Management. Bookman Editora, Porto Alegre, pp 307-328. Portuguese

Post Author: Кравчик Юрій

Translate