Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

GOALS AND MAIN GUIDELINES OF ENERGY SECURITY IN THE CONDITIONS OF THE WAR-TIME ECONOMY

ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА УМОВ ЕКОНОМІКИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Сторінки: 154-160. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-21

Oksana NOVOSAD
 https://orcid.org/0000-0001-7156-643X
e-mail: Novosad.Oksana@vnu.edu.ua
Lesia Ukrainka Volyn National University
Liubomyr MATIICHUK
https://orcid.org/0000-0001-6701-4683
e-mail: mlpstat@gmail.com
Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy
Olena PAVLOVA
https://orcid.org/0000-0003-2583-9593
e-mail: pavlova.olena@vnu.edu.ua
Lesya Ukrainka Volyn National University

НОВОСАД О. В.
Волинський національний університету імені Лесі Українки
МАТВІЙЧУК Л. П.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ПАВЛОВА О. М.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотація англійською мовою

Ukraine’s energy potential during wartime has been clarified. The work of scientists, researchers, and practitioners on the goals and strategies of energy system development is analyzed. The main stages of the formation of energy security as a socio-economic category during the transformation changes are outlined. The most important of them is the stage of long-term policy and centralized management; the stage of active transformational shifts of the economy in the 1990s, systemic crisis phenomena, processes of decentralization of the management system; stage of stability and reproduction in the innovative provision of energy regulation of the fuel and energy sector; the stage of the revival of energy security in the postwar period (started in March 2022 – continues to this day). The role and significance of such processes as globalization, liberalization, and diversification, which impact expanding the boundaries of the integration energy environment, have been studied. The objectivity in achieving energy security is generalized; the following directions are singled out: – traditional types of energy (coal, gas, oil products); hydropower; nuclear energy; renewable energy sources. Economic categories are structured according to the impact on energy security at the micro, macro, and mezo levels. The goals and main strategies of ensuring the EB during the martial law economy of Ukraine are systematized. Suggestions for the optimal and most economically sound way to achieve them are given.

The complementary nature of implementing an energy security strategy is possible by identifying and avoiding the causes and consequences of potential threats and risks. Consequently, the energy security strategy also considers the features of technological, environmental, resource, and social security. Even though the solution to the problem of energy security is aimed at achieving national goals, at the same time, minor problems remain out of consideration. Therefore, short-term and long-term stages of implementation should be taken into account when developing an appropriate strategy. Regarding the effectiveness of this strategy, the necessary conceptual tools and methodological directions for further generalization should be substantiated. Considering Ukraine’s Energy Strategy until 2035, “Security, Energy Efficiency, Competitiveness”, appropriate types of energy strategies should be developed to increase energy efficiency, strengthen energy security standards and principles and prevent potential threats.

Keywords: energy system, energy strategies, unified gas transmission system, gas distribution networks, electric power enterprises, energy-saving policy, fuel, and energy sector, hydropower, nuclear energy, renewable energy sources.

Розширена анотація українською мовою

З’ясовано енергетичний потенціал України за умов військового часу. Проаналізовано напрацювання вчених, дослідників та практиків стосовно цілей та стратегій розвитку енергетичної системи. Окреслено основні етапи формування енергетичної безпеки, як соціально-економічної категорії протягом трансформаційних зрушень. Найважливіші з них: етап тривалого директивного та централізованого управління; етап активних трансформаційних зрушень економіки 1990 років, системних кризових явищ, процесів децентралізації системи управління; етап стабільності та відтворення в інноваційному забезпеченні енергетичного регулювання паливно-енергетичним сектором; етап відродження енергетичної безпеки післявоєнного періоду (розпочато з березня 2022 року і триває до сих пір). Досліджено роль та значення таких процесів як глобалізація, лібералізація та диверсифікація, які чинять вплив на розширення меж інтеграційного енергетичного середовища. Узагальнено цілеоб’єктність в напрямі досягнення енергетичної безпеки, виокремлено наступні напрями: традиційні види енергетики (вугілля, газ, нафтопродукти); гідроенергетика; атомна енергетика; відновлювальні джерела енергії. Структуровано економічні категорії за ступенем впливу на енергетичну безпеку, на мікро-, макро-, мезо- рівнях. Систематизовано цілі та основні стратегії забезпечення ЕБ підчас економіки воєнного стану України. Надано пропозиції щодо оптимального та найбільш економічно-обґрунтованого способу їх досягнення.

Комплементарний характер здійснення стратегії енергетичної безпеки можливий за рахунок з’ясування та уникнення причин та наслідків ймовірних загроз та ризиків. Наслідки стратегії енергетичної безпеки передбачають врахування також ознак і технологічної, екологічної, ресурсної та соціальної безпеки. Попри те що, вирішення проблеми енергетичної безпеки націлено на досягнення загольнодержавницьких цілей, водночас дрібні проблеми залишаються поза увагою. Тому слід враховувати при розробці відповідної стратегії короткострокові та довгострокові етапи реалізації. Щодо результативності зазначеної стратегії слід обґрунтувати необхідний понятійно-концептуальний інструментарій та методологічні напрями подальшого узагальнення. Враховуючи Енергетичну стратегію України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», слід розробити відповідні види енергетичних стратегій відносно підвищення енергоефективності, зміцнення норм та принципів енергетичної безпеки та упередження ймовірних загроз.

Ключові слова: енергетична система, енергетичні стратегії, об’єднана газотранспортна система, газорозподільні мережі, електроенергетичні підприємства, політика енергозбереження, паливо-енергетичний сектор, гідроенергетика, атомна енергетика, відновлювальні джерела енергії.

References

 1. OTE electricity exchange. Official site. Available at: https://www.ote-cr.cz.
 2. Dzhedzhula, V. (2014). Enerhozberezhennya promyslovykh pidpryyemstv: metodolohiya formuvannya, mekhanizm upravlinnya. [Energy saving of industrial enterprises: methodology of formation, control mechanism]. Vinnitsa. Ukraine.
 3. Enerhoefektyvnist ta vidnovlyuvalni dzherela enerhiyi. [Energy efficiency and renewable energy sources]. In Shidlovsky, A. (ed.).  Ukrayinsʹki entsyklopedychni znannya. Kyiv. Ukraine.
 4. Erlimov, S. (2007). State energy efficiency policy in the Ukrainian and European context.  Ekonomika ta prohnozuvannya. №2. pp. 27-42.
 5. Zablodska, I. (2010). Investytsiyna pryvablyvist rehioniv Ukrayiny za umov intehratsiyi do SOT. [Investment attractiveness of the regions of Ukraine in terms of WTO integration]. Luhanska filiya Instytutu ekonomiky i prava Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya. Luhansk. Ukraine.
 6. Izmalkov, C., Sonin, K., Yudkevich, M. (2008). Theory of economic mechanisms. [Voprosi êkonomiki]. №1. pp.4-26.
 7. Kyzym, M.O. Pylypenko, A.A., Zinchenko, V.A., (2007). Zbalansovana systema pokaznykiv. [Balanced scorecard].  DL «INZHEK». Kharkiv. Ukraine.
 8. Kingston-McClory, E. (1963). Military policy and strategy. Voenizdat. Moscow. Russia.
 9. Kudrya, S.O. (2012). Netradytsiyni ta vidnovlyuvalni dzherela enerhiyi. [Unconventional and renewable energy sources].  NTUU «KPI». Kyiv. Ukraine.
 10. Kupchak, V.R. (2012). Yenerhetycheskaya bezopasnost rehyonov Ukrayiny y optymalnaya stratehyya razvytyya TEK v uslovyyakh hlobalyzatsyy. [Energy security of the regions of Ukraine and the optimal strategy for the development of energy in the context of globalization]. Efektyvna ekonomika. [Efficient economy]. (electronic journal). № 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4220.
 11. Kupchak, V.R. Metodolohichni osnovy stratehichnoho upravlinnya enerhozberezhennyam v rehionalnykh promyslovykh kompleksakh. [Methodological bases of strategic management of energy saving in regional industrial complexes]. Efektyvna ekonomika. [Effective economics]. (electronic journal). № 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4221.
 12. Kupchak, V.R., Pavlova, O.M., Pavlov, K.V., Lahodiyenko, V.R. (2019). Formuvannya ta rehulyuvannya rehionalʹnykh enerhetychnykh system: teoriya, metodolohiya ta praktyka. [Formation and regulation of regional energy systems: theory, methodology and practice]. CPD Hadyak Zhanna Volodymyrivna, drukarnya «Volynpolihraf». Lutsk. Ukraine.
 13. Kupchak, V.R., Pavlova, O.M., Pavlov, K.V., Lahodiyenko, V.R. (2019). Formuvannya ta rehulyuvannya rehionalʹnykh enerhetychnykh system: teoriya, metodolohiya ta praktyka. [Formation and regulation of regional energy systems: theory, methodology and practice]. Monograph. Hadyak Zhanna Volodymyrivna, drukarnya «Volynpolihraf». Lutsk. Ukraine.
 14. Mykytenko, V.V. (2004). Enerhoefektyvnist promyslovoho vyrobnytstva. [Energy efficiency of industrial production]. Joint Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. Ukraine.
 15. Pavlova, O.M. (2014). Tovarna forma orhanizatsiyi suspilnoho vyrobnytstva V umovakh rozvytku natsionalnoyi ekonomiky Ukrayiny (druhoyi polovyny XVII – kintsya XVIII st.): monohrafiya. [Commodity form of organization of social production In the conditions of development of the national economy of Ukraine (second half of the XVII – end of the XVIII century): monograph. Vydavnytstvo «Teren». Lutsk. Ukraine.
 16. Pavlov, K.V., Pavlova, O.M. (2019). Formuvannya ta rehulyuvannya konkurentnykh vidnosyn na rehionalnykh rynkakh zhytla Ukrayiny. [Formation and regulation of competitive relations in the regional housing markets of Ukraine]: monograph. Vydavnytstvo «Teren». Lutsk. Ukraine.
 17. Pavlova, O.M. (2009). Tovarne vyrobnytstvo i torhivlya v Ukrayini (druha polovyna XVII – kinets XVIII st.). [Commodity production and trade in Ukraine (second half of the 17th – end of the 18th century)]. Vydavnytstvo «Misto». Chernivtsi. Ukraine.
 18. Rozen, V.P., Prakhovyk A.V. (2002). Normatyvno-pravovi pytannya enerhozberezhennya. [Regulatory issues of energy saving: Guidelines Kyiv]. National Technical University of Ukraine “Institute of Energy Conservation and Energy Management”. Kyiv. Ukraine.
 19. Strishenets, O. (2016). World trends in the development of the energy economy in the XXI century: adaptation to Ukrainian realities. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, № 1, pp.73-79.
 20. Strishenets, O.M., Pavlov K.V. (2016). Features of competitive relations in regional real estate markets. Naukovyy visnyk uzhhorodskoho universytetu. Seriya «Ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats. Issue 1 (47). Volume 2. pp.35-38.
 21. Sukhodolya, O.M., Kharazishvili, YU.M., Bobro, D.B., Smenkovskyy, A.YU., Ryabtsev, H.L., Zavhorodnya, S.P. (2020). Enerhetychna bezpeka Ukrayiny: metodolohiya systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannya: analitychna dopovidʹ. [Energy security of Ukraine: methodology of system analysis and strategic planning: analytical report]. NISD. Kyiv. Ukraine.
 22. Shevtsov, A.I., Zemlyany, M.G., Barannik, V.O. and others. (2002). Enerhetychna bezpeka Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zabezpechennya. [Energy security of Ukraine: strategy and support mechanisms]. Porohy. Dnipropetrovsk. Ukraine.
 23. Shidlovsky, A.K., Stogniy, B.S., Kulik, M.M. and others. (2014). Perspektyvy enerhetyky Ukrainy na pochatku ХХІ stolittya. [Prospects of Ukraine’s energy at the beginning of the XXI century]. Vyd-vo Ukr. entsykl. Znannya. Kyiv. Ukraine.
 24. Yakovenko, L.I. (2000). Promyslova polityka v transformatsiyniy ekonomitsi. [Industrial policy in a transformational economy]. «Skaytek». Poltava. Ukraine.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate