Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНИХ І ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OWN AND RENTED FIXED ASSETS AT THE COMMERCIAL ENTERPRISE

Сторінки: 131-138. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-18

ЄЛІСЄЄВА О. К.
https://orcid.org/0000-0003-4907-5700
e-mail: ok17_5@ukr.net
ДОРОХОВА В. Р.
e-mail: dorohova_V@ukr.net
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Oksana YELISEYEVA, V. DOROHOVA
Oles Honchar Dnipro National University

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано склад основних засобів, їх динаміка та структура на торговельному підприємстві. Розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку основних засобів. Значна увага звернута на особливості обліку основних засобів взятих як у операційну, так і у фінансову оренду. Охарактеризовані особливості фінансової та операційної оренди основних засобів. Розкриті особливості нарахування амортизації та проведення інвентаризації власних та орендованих основних засобів на малих підприємствах роздрібної торгівлі. Порівняли основні норми власних та орендованих основних засобів за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Ключові слова: основні засоби, операційна оренда, фінансова оренда, лізинг, торговельне підприємство.

Розширена анотація англійською мовою

In the context of the coronavirus pandemic and the crisis in Ukraine’s economy, the affected industries were retail. Retailers were forced to reduce their activities, which led to significant sales of their own fixed assets, to the transition to the use of leased fixed assets, as increased the need for more efficient use and organization of accounting of own and leased fixed assets in retail. The purpose of the study is to consider the features of the organization of accounting of own and leased fixed assets on the example of a small retail business.

The article analyzes the composition of fixed assets, their dynamics and structure in a commercial enterprise. Features of the organization of accounting of fixed assets are considered. Considerable attention is paid to the peculiarities of accounting for fixed assets taken into both operating and financial leases. Features of financial and operating lease of fixed assets are described. Features of depreciation and inventory of own and leased fixed assets at small retail enterprises are revealed. We compared the basic norms of own and leased fixed assets according to the Regulations (standards) of accounting and International Accounting Standards.

Key words: fixed assets, operating lease, financial lease, leasing, trading company.

Література

 1. Граковський Ю. Бухгалтерський облік операцій з оренди приміщень/ Ю. Граковський // Вісник. Офіційно про податки. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8171
 2. Долішня Т.І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ / Т.І. Долішня // ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ –  Випуск 28.2 – С. 126-129.
 3. Єлісєєва О.К. Організація обліку основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін / О.К. Єлісєєва, К.Е. Сахнік // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка, фінанси і право» – № 12. – Київ. – 2017. – С. 60-63.
 4. Кононова І.В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ / І.В. Кононова // Науковий вісник Ужгородського національного університету – 2018. – С. 19-23.
 5. Лісіца Т. Фінансовий лізинг / Т. Лісіца // Вісник. Офіційно про податки URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005304-finansoviy-lizing-1
 6. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч. метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
 7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 17). Основні засоби. від 01.01.2012. URL: https://www.minfin.gov.ua /news/view/ mizhnarodni–standarty–finansovoi–zvitnosti.
 8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 (МСБО 17). Оренда від 01.01.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_018.
 9. Нагорний О. Фінансовий лізинг: облікові нюанси. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-finansovyj-lizing-uchetnye-nyuansy
 10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» №291 від 30.11.1999 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua
 11. Папінова О. Операційна оренда основних засобів. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-operacionnaya-arenda-osnovnyx-sredstv
 12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http: www.rada.kiev.ua
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 181 від 28.07.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00#Text
 15. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879. URL: http: www.rada.kiev.ua
 16. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою КМУ від 22.01.1996 № 116. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP960116.html

References

 1. Hrakovskyi Yu. Bukhhalterskyi oblik operatsii z orendy prymishchen/ Yu. Hrakovskyi // Visnyk. Ofitsiino pro podatky. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8171
 2. Dolishnia T.I. MIZhNARODNYI DOSVID OBLIKU OSNOVNYKh ZASOBIV: PORIVNIaLNYI ASPEKT / T.I. Dolishnia // PRYChORNOMORSKI EKONOMIChNI STUDII – Vypusk 28.2 – S. 126-129.
 3. Yelisieieva O.K. Orhanizatsiia obliku osnovnykh zasobiv pidpryiemstva v umovakh zakonodavchykh zmin / O.K. Yelisieieva, K.E. Sakhnik // Shchomisiachnyi informatsiino-analitychnyi zhurnal «Ekonomika, finansy i pravo» – № 12. – Kyiv. – 2017. – S. 60-63.
 4. Kononova I.V. OSOBLYVOSTI OBLIKU TA AUDYTU OSNOVNYKh ZASOBIV ZHIDNO Z MIZhNARODNYMY STANDARTAMY / I.V. Kononova // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – 2018. – S. 19-23.
 5. Lisitsa T. Finansovyi lizynh / T. Lisitsa // Visnyk. Ofitsiino pro podatky URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005304-finansoviy-lizing-1
 6. Makarenko A.P. Bukhhalterskyi oblik: navch. metod. posibnyk / A.P. Makarenko, T.O. Melikhova, Yu.V. Podmeshalska, N.S. Chakalova. — Zaporizhzhia: ZDIA, 2018. 602 c.
 7. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 (MSBO 17). Osnovni zasoby. vid 01.01.2012. URL: https://www.minfin.gov.ua /news/view/ mizhnarodni–standarty–finansovoi–zvitnosti.
 8. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 17 (MSBO 17). Orenda vid 01.01.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_018.
 9. Nahornyi O. Finansovyi lizynh: oblikovi niuansy. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-finansovyj-lizing-uchetnye-nyuansy
 1. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku ta Instruktsii pro yoho zastosuvannia» №291 vid 30.11.1999 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Papinova O. Operatsiina orenda osnovnykh zasobiv. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-operacionnaya-arenda-osnovnyx-sredstv
 3. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: http: www.rada.kiev.ua
 4. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 92 vid 27.04.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
 5. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 14 «Orenda», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 181 vid 28.07.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00#Text
 6. Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 02.09.14 r. № 879. URL: http: www.rada.kiev.ua
 7. Poriadok vyznachennia rozmiru zbytkiv vid rozkradannia, nestachi, znyshchennia (psuvannia) materialnykh tsinnostei, zatverdzhenyi Postanovoiu KMU vid 22.01.1996 № 116. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP960116.html

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate