Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCH AND FEATURES OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE SMALL ENTERPRISE SECTOR OF THE REGION

Сторінки: 116-121. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-15

ШОПСЬКА Ю. К.
https://orcid.org/0000-0002-1639-1136
e-mail: shop_aspi@ukr.net
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Yuliya SHOPSKA
Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Анотація мовою оригіналу

Розкрито актуальність проблеми розвитку теоретико-методичних засад дослідження фінансової безпеки сектора малого підприємництва. Зроблено висновок, що формування базисних положень фінансової безпеки сектора малого підприємництва опирається на етимологію фінансової безпеки, з одного боку, держави, а, з іншого, – суб’єктів господарювання. Узагальнено наукові підходи до сутнісного трактування поняття фінансової безпеки держави. Наведено ключові характеристики теоретико-методологічних засад фінансової безпеки підприємства. Розкрито змістову специфіку поняття економічної безпеки галузі, сектора національної економіки. На цій основі сформовано теоретико-методичні засади дослідження економічної та фінансової безпеки на різних рівнях управління розвитком економіки та встановлено, що фінансова безпека сектора малого підприємства є характеристикою: (1) стану захищеності його суб’єктів від внутрішніх та зовнішніх фінансово-економічних викликів і загроз, їх фінансової забезпеченості, фінансово-економічної ефективності, міцності й збалансованості фінансового стану, стійкості і платоспроможності, наявності тенденцій до капіталізації на мікрорівні та фінансової системи сектора на загал, (2) міри реалізації фінансово-економічних інтересів стейкхолдерів цього сектора, (3) здатності держави забезпечити гарантії фінансової безпеки й стабільності суб’єктів сектора, особливо на регіональному рівні. Визначено внутрішню структуру фінансової безпеки сектора малого підприємництва регіону.

Ключові слова: регіональна економіка; фінансова політика; сектор малого підприємництва; фінансова безпека; політика забезпечення.

Розширена анотація англійською мовою

The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the study and the features of financial security of the small business sector in the region.

Scientific approaches to the essential interpretation of the concept of financial security of the state are generalized. The key characteristics of the theoretical and methodological foundations of financial security of the enterprise are given. The semantic specifics of the concept of economic security of the industry, sector of the national economy are revealed. On this basis, the theoretical and methodological foundations of the study of economic and financial security at different levels of management of economic development and established that the financial security of the small business sector is a characteristic: (1) the state of protection of its subjects from internal and external financial and economic challenges and threats, their financial security, financial and economic efficiency, strength and balance of financial condition, stability and solvency, trends in capitalization at the micro level and the financial system in general, ( 2) measures to realize the financial and economic interests of stakeholders in this sector, (3) the ability of the state to ensure guarantees of financial security and stability of the sector, especially at the regional level. The internal structure of financial security of the small business sector of the region is determined.

The scientific novelty of the research results is the further development of theoretical and methodological foundations of financial security research at the sectoral level by determining its internal structure (for the small business sector of the region), consisting of components: (1) ability to markets and rights), (2) sustainability, efficiency, protection (against risks and threats, as well as financial and economic efficiency of management and investment), (3) development (ability to maintain a sustainable trajectory of improving the key financial and economic characteristics of both entities and the sector as a whole). The structural components of the financial security of the small business sector of the region are resource, financial and economic, investment, monetary, insurance and debt.

Keywords: regional economy; financial policy; small business sector; financial security; security policy.

Література

 1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). Дис. д.е.н. К. : ДУ «Інститут економічного прогнозування. 2000. 40 с.
 2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К. : Эльга, Ника-Центр,
  2004. 784 с.
 3. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. № 3. С. 90-101.
 4. Геєць В. М., Кизим М. О.,Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Х. : ВД «Інжек». 2006. 240 с.
 5. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2007. № 8. С. 65–67.
 6. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. URL : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
 7. Іляш Н. І. Методологічні аспекти дослідження економічної безпеки реального сектора економіки України. Держава та регіони. 2013. № 4 (73). С. 22-26.
 8. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навч. посіб. К.: Атіка, 2005. 432 с.
 9. Пономаренко О. Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств. Економіка розвитку. 2010. № 1 (53). С. 77–80.
 10. Собкевич О. В. Проблеми реального сектору економіки України у контексті економічної безпеки держави. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 136-141.
 11. Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : Монографія. Львів : ПАІС, 2012. 400 с.
 12. Vasyltsiv T. H., Grynkevych S. S. Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2015. Вип. 3-4, С. 24-27.
 13. Vasyltsiv T. H., Voloshyn V. I., Boikevych O. R., Karkavchuk.V. V. Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia, 2012. Львів : ЛKA. 388 с.

References

 1. Baranovsky, О. І. (2000). Financial security in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms). Кyiv. Institute of Economic Forecasting. 40 p.
 2. Blank, I. А. (2004). Enterprise financial security management. Кyiv. Elga, Nika-Centre, 784 p.
 3. Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L., Yurkiv, N. Ya. (2012). Institutional support for the expansion of financial capabilities of industrial enterprises and agro-industrial complex at the regional level. Finance of Ukraine. no. 3. pp. 90-101.
 4. Geyets, V. М., Kyzym, М. О., Klebanova, Т. S., Cherniak, О. І. (2006). Modeling of economic security: state, region, enterprise. Kharkiv. : PH «Іnzhek». 240 p.
 5. Goriacheva, К. S. (2007). Financial security of the enterprise. The essence and place in economic security system. Economist. no. 8. pp. 65–67.
 6. Yermoshenko, М. М. (2008). Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. URL : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
 7. Іliash, N. І. (2013). Methodological aspects of the study of economic security of the real sector of the economy of Ukraine. State and regions. no. 4 (73). pp. 22-26.
 8. Каmlyk, М. І. (2005). Economic security of business. Economic and legal aspect. Кyiv.: Аtіkа, 432 p.
 9. Ponomarenko, О. Е. (2010). Theoretical aspects of financial security of enterprises. Economy development. no. 1 (53). pp. 77–80.
 10. Sobkevych, О. V. (2017). Problems of the real sector of the economy of Ukraine in the context of economic security of the state. Global and national economic problems. Vol. 15. pp. 136-141.
 11. Yurkiv, N. Ya. (2012). Economic security of the real sector of Ukraine’s economy: strategic priorities and theoretical and methodological principles of ensuring. Lviv : PAIS, 400 p.
 12. Vasyltsiv, T. H., Grynkevych, S. S. (2015). Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine. Ekonomichnyy chasopys-XXI. Is. 3-4, pp. 24-27.
 13. Vasyltsiv, T. H., Voloshyn, V. I., Boikevych, O. R., Karkavchuk, V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia. Lviv. LKA. 388 p.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate