Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS TOURISM IN THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Сторінки: 77-89. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-10

ПАНЬКІВ Н.Є.
https://orcid.org/0000-0002-9057-9612
e-mail: pаnkiv.natalia@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”

Nataliya PANKIV
Lviv Polytechnic National University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку релігійного туризму в Карпатському регіоні України (до складу якого входять чотири області Західної України: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька). Окреслено ключові функції релігійного туризму. Визначено роль сакральних об’єктів у релігійному туризмі. Охарактеризовано ресурсну базу, якою володіє регіон для розвитку релігійного туризму. Досліджено сакральні об’єкти у розрізі усіх областей регіону та встановлено, що релігійний туризм посідає гідне місце в Карпатському регіоні.  Встановлено, що дерев’яні церкви відіграють важливу роль у розвитку релігійного туризму регіону. За результатами досліджень, на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей Карпатського регіону виявлено близько 5000 пам’яток сакральної архітектури, серед яких найчисленнішими є храми. Особливо цінними серед сакральних об’єктів Карпатського регіону є дерев’яні храми,  вісім з яких внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Встановлено, що Львівщина посідає перше місце; суттєво менше сакральних об’єктів виявлено в Івано-Франківській та  Закарпатській областях і останнє місце посідає Чернівецька область.

Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, сакральні об’єкти, Карпатський регіон.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the current state and prospects of religious tourism in the Carpathian region of Ukraine (which includes four regions of Western Ukraine: Lviv, Ivano-Frankivsk, Transcarpathia, and Chernivtsi). The key functions of religious tourism are outlined. The role of sacred objects in religious tourism is defined. The resource base of the region for the development of religious tourism is described. Sacred objects in the context of all regions of the region have been studied and it has been established that religious tourism occupies a worthy place in the Carpathian region. Wooden churches have been found to play an important role in the development of religious tourism in the region. According to research, in the Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, and Chernivtsi regions of the Carpathian region found about 5,000 monuments of sacred architecture, among which the most numerous are temples. Of particular value among the sacred sites of the Carpathian region are wooden temples, eight of which are inscribed on the UNESCO World Heritage List. It is established that the Lviv region takes the first place; Significantly fewer sacred objects were found in Ivano-Frankivsk and Zakarpattia oblasts, and Chernivtsi oblast ranks last.

The obtained results made it possible to identify promising areas for the development of religious tourism in the Carpathian region. Thus, in the Chernivtsi region, the most sacred monuments of national importance are located in Kitsman, Hertsaiv, Zastavniv districts, and the city of Chernivtsi. In the Transcarpathian region: Velykobereznyansky, Volovets, and Beregovo districts. In Ivano-Frankivsk region: in Kosiv, Verkhovyna and Rohatyn districts. Lviv region ranks first in the Carpathian region in the number of sacred monuments. The largest number of facilities falls in the city of Lviv, as well as: the Drohobych, Starosambir, Zhydachiv, and Turkiv districts. It has been established that most sacred monuments of local and national importance are involved in a number of religious and pilgrimage tours, however, much of the resources are not fully used to promote and develop religious tourism in the Carpathian region.

Keywords: religious tourism, pilgrimage, sacred objects, Carpathian region.

Література

 1. Бабічин Ю. У Закарпатті стає популярним релігійний туризм / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mukachevo.net/ua/news/view/24106
 2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / Бейдик О.О. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.
 3. Божук Т. І. Перспективи розвитку релігійного туризму в Закарпатті / Т.І. Божук // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 115–118.
 4. Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України / О.Ю. Бордун // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С.73–81.
 5. Городиський Ю. Я. Геопросторова організація паломництва у Львівській області : автореф. дисерт. / Городиський Ю. Я. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018.
 6. Деревяні церкви Карпатського регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Дерев%27яні_церкви_карпатського_регіону_Польщі_і_України
 7. Джублик Монастир / Карпати 3d [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://karpaty3d.com/listing/dzhublyk-monastyr/
 8. Закарпаття онлайн / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakarpattya.net.ua/News/ 98054-Cherez-zakarpatski-i-uhorski-tserkvy-proliahatyme-osoblyvyi-turystychnyi-marshrut.
 9. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2020 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua
 10. Історія релігії в Україні : навч.посіб. / відп. ред. А.М. Колодний, П.Л. Яроцький. – К. : Знання, 1999.– 735 с.
 11. Клапчук В.М. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / В.М. Клапчук / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Львів; Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – C. 295–295.
 12. Географія релігійного туризму в Україні / КовальчукА.С., Рутинський М.И., МанькоА.М., Завадовський Т.Б., Каднічанський Д. А. – Львів : ТзОВ “Друк Захід”, 2016. – 454 с.
 13. Костащук І. Сакрально-туристичний потенціал Чернівецької області: особливості формування та використання / І. Костащук, А. Гуцуляк // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – Випуск 696. – С. 108–110.
 14. Костащук І.І. Методика оцінки сакрально-туристичних ресурсів регіону (на прикладі Чернівецької області) / Іван Костащук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 519-520: Географія. – С. 81–86.
 15. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / Василь Кравців, Лідія Гринів, Микола Копач, Степан Кузик. – Львів : НАН України. ІРД НАН України, 1999. – 78 с.
 16. Кралицкий А.Ф. Временник Ставропигийского Института / Кралицкий А.Ф. – Львов, 1871.
 17. Кришунська О. Дерев ́яні храми України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.derev.org.ua./zakarp/ivashkovytsia.htm
 18. Львівщина дивовижні відкриття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv-region.travel/ua/cat/lviv-region
 19. Львівщина прагне стати центром паломницького туризму / Край краєзнавчо-туристичний ортал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kray.org.ua/9796/mandrivky/lvivshhina-pragne-stati-svyatoyu-zemleyu-dlya-yevropeytsiv/
 20. Любіцева О.О. Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні / О.О. Любіцева, С.П. Романчук  // Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції  (10-11жовтня 2001 р. КУТЕП). – К. : Вид-во«КУТЕП», 2002. – 235 с.
 21. Маланюк Т.З. Краєзнавство і туризм : навчальний посібник / Т.З. Маланюк. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 3 – C. 19.
 22. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. – К. : Знання, 2008. – 661 с.
 23. Мілашовська О.І. Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті / О.І. Мілашовська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 124–129.
 24. Прикарпаття: спадщина віків : Історико-культурологічне видання / [за ред. М.В. Кугутяка]. – Львів : Манускрипт, 2006. – C. 164–186.
 25. Проща до святинь Закарпаття (Мукачево, Малий Березний, Бороняво, Джублик) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pilgrimage.in.ua/proscha-do-svyatyn-zakarpattya-malyj-bereznyj-mukachevo-boronyavo-dzhublyk/
 26. Релігійний туризм / Регіональний туристично-інформаційний центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rtic.if.ua/religioustourism.html
 27. Релігійний туризм на Закарпатті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://diplomna5. Com/ref-74483/
 28. Релігійні тури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oksamyt-kl.com.ua/ in- dex.php/excursions/religion
 29. Сапєлкіна З.П. Релігійний туризм : навчальний посібник / З.П. Сапєлкіна. – К. : Альтерпрес, 2009. – C. 91–92.
 30. Храми та синагоги Чернівців / risu Релігійний туризм / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/65550/
 31. Християнська сакральна культура / Львівщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv-region.travel/ua/cat/christian-heritage
 32. Шандор Федір / Сакральні види туризму на Закарпатті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pershij.com.ua/sokralni-vydy-turyzmu-na-zakarpatti/
 33. Шикеринець В.В. Сучасні тенденції у розвитку релігійного туризму на Прикарпатті / Шикеринець В.В., Гуменюк А.І., Гуменюк Г.М. // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : збірник статей міжнародной наукової конференції «Туризм і розвиток регіону», присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму (Івано-Франківськ, 19–20 вересня 2013 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; голова редколегії – проф. Володимир Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – Вип. 4 – С. 305–310.
 34. Lipych, L., Volynets, I., Khilukha, O., Matviichuk, I., Semchuk, Z. Model of management of the employees’ innovative behavior at the industrial enterprises. Business Perspectives. Volume 16, 2018, Issue 3, pp. 197–206.

References

 1. Babichyn Yu. U Zakarpatti staie populiarnym relihiinyi turyzm / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.mukachevo.net/ua/news/view/24106
 2. Beidyk O.O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: Metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia : monohrafiia / Beidyk O.O. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2001. – 395 s.
 3. Bozhuk T. I. Perspektyvy rozvytku relihiinoho turyzmu v Zakarpatti / T.I. Bozhuk // Stalyi rozvytok Karpat: suchasnyi stan ta stratehiia dii : tezy dop. Mizhnar. Nauk.-prakt. Konf. – Lviv, 2006. – S. 115–118.
 4. Bordun O.Iu. Teoretychni ta prykladni zasady doslidzhennia relihiinykh ta palomnytskykh potokiv Ukrainy / O.Iu. Bordun // Heohrafiia ta turyzm. – 2012. – Vyp. 23. – S.73–81.
 5. Horodyskyi Yu. Ya. Heoprostorova orhanizatsiia palomnytstva u Lvivskii oblasti : avtoref. Dysert. / Horodyskyi Yu. Ya. / Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. – Lviv, 2018.
 6. Dereviani tserkvy Karpatskoho rehionu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/wiki/Derev%27iani_tserkvy_karpatskoho_rehionu_Polshchi_i_Ukrainy
 7. Dzhublyk Monastyr / Karpaty 3d [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://karpaty3d.com/listing/dzhublyk-monastyr/
 8. Zakarpattia onlain / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakarpattya.net.ua/News/ 98054-Cherez-zakarpatski-i-uhorski-tserkvy-proliahatyme-osoblyvyi-turystychnyi-marshrut.
 9. Zvit pro merezhu tserkov i relihiinykh orhanizatsii v Ukraini stanom na 01.01.2020 [Elektronnyi resurs ]. – Rezhym dostupu : http://www.irs.in.ua
 10. Istoriia relihii v Ukraini : navch.posib. / vidp. Red. A.M. Kolodnyi, P.L. Yarotskyi. – K. : Znannia, 1999.– 735 s.
 11. Klapchuk V.M. Hutsulshchyna ta hutsuly: ekonomika i narodni promysly (druha polovyna KhIKh – persha tretyna KhKh st.) : monohrafiia / V.M. Klapchuk / Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy; Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. – Lviv; Ivano-Frankivsk : Foliant, 2009. – C. 295–295.
 12. Heohrafiia relihiinoho turyzmu v Ukraini / KovalchukA.S., Rutynskyi M.Y., MankoA.M., Zavadovskyi T.B., Kadnichanskyi D. A. – Lviv : TzOV “Druk Zakhid”, 2016. – 454 s.
 13. Kostashchuk I. Sakralno-turystychnyi potentsial Chernivetskoi oblasti: osoblyvosti formuvannia ta vykorystannia / I. Kostashchuk, A. Hutsuliak // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Heohrafiia. – Vypusk 696. – S. 108–110.
 14. Kostashchuk I.I. Metodyka otsinky sakralno-turystychnykh resursiv rehionu (na prykladi Chernivetskoi oblasti) / Ivan Kostashchuk // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. – Chernivtsi : Ruta, 2010. – Vyp. 519-520: Heohrafiia. – S. 81–86.
 15. Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery / Vasyl Kravtsiv, Lidiia Hryniv, Mykola Kopach, Stepan Kuzyk. – Lviv : NAN Ukrainy. IRD NAN Ukrainy, 1999. – 78 s.
 16. Kralytskyi A.F. Vremennyk Stavropyhyiskoho Ynstytuta / Kralytskyi A.F. – Lvov, 1871.
 17. Kryshunska O. Derev ́iani khramy Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.derev.org.ua./zakarp/ivashkovytsia.htm
 18. Lvivshchyna dyvovyzhni vidkryttia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://lviv-region.travel/ua/cat/lviv-region
 19. Lvivshchyna prahne staty tsentrom palomnytskoho turyzmu / Krai kraieznavcho-turystychnyi ortal [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.kray.org.ua/9796/mandrivky/lvivshhina-pragne-stati-svyatoyu-zemleyu-dlya-yevropeytsiv/
 20. Liubitseva O.O. Napriamky rozvytku relihiinoho turyzmu v Ukraini / O.O. Liubitseva, S.P. Romanchuk // Turyzm u KhKhI stolitti: hlobalni tendentsii i rehionalni osoblyvosti : materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii  (10-11zhovtnia 2001 r. KUTEP). – K. : Vyd-vo«KUTEP», 2002. – 235 s.
 21. Malaniuk T.Z. Kraieznavstvo i turyzm : navchalnyi posibnyk / T.Z. Malaniuk. – Ivano-Frankivsk, 2010. – Vyp. 3 – C. 19.
 22. Malska M.P. Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh / Malska M.P., Antoniuk N.V., Hanych N.M. – K. : Znannia, 2008. – 661 s.
 23. Milashovska O.I. Rol ta mistse ekskursiinoi diialnosti u rozvytku relihiinoho turyzmu na Zakarpatti / O.I. Milashovska // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2013. – Vyp. 23.16. – S. 124–129.
 24. Prykarpattia: spadshchyna vikiv : Istoryko-kulturolohichne vydannia / [za red. M.V. Kuhutiaka]. – Lviv : Manuskrypt, 2006. – C. 164–186.
 25. Proshcha do sviatyn Zakarpattia (Mukachevo, Malyi Bereznyi, Boroniavo, Dzhublyk) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://pilgrimage.in.ua/proscha-do-svyatyn-zakarpattya-malyj-bereznyj-mukachevo-boronyavo-dzhublyk/
 26. Relihiinyi turyzm / Rehionalnyi turystychno-informatsiinyi tsentr [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://rtic.if.ua/religioustourism.html
 27. Relihiinyi turyzm na Zakarpatti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://diplomna5. Com/ref-74483/
 28. Relihiini tury [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.oksamyt-kl.com.ua/ in- dex.php/excursions/religion
 29. Sapielkina Z.P. Relihiinyi turyzm : navchalnyi posibnyk / Z.P. Sapielkina. – K. : Alterpres, 2009. – C. 91–92.
 30. Khramy ta synahohy Chernivtsiv / risu Relihiinyi turyzm / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/65550/
 31. Khrystyianska sakralna kultura / Lvivshchyna [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://lviv-region.travel/ua/cat/christian-heritage
 32. Shandor Fedir / Sakralni vydy turyzmu na Zakarpatti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://pershij.com.ua/sokralni-vydy-turyzmu-na-zakarpatti/
 33. Shykerynets V.V. Suchasni tendentsii u rozvytku relihiinoho turyzmu na Prykarpatti / Shykerynets V.V., Humeniuk A.I., Humeniuk H.M. // Rekreatsiinyi potentsial Prykarpattia : istoriia, suchasnyi stan, perspektyvy : zbirnyk statei mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Turyzm i rozvytok rehionu», prysviachenoi 10-richchiu stvorennia Instytutu turyzmu (Ivano-Frankivsk, 19–20 veresnia 2013 r.) / Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka ; holova redkolehii – prof. Volodymyr Klapchuk. – Ivano-Frankivsk : «Foliant», 2013. – Vyp. 4 – S. 305–310.
 34. Lipych, L., Volynets, I., Khilukha, O., Matviichuk, I., Semchuk, Z. Model of management of the employees innovative behavior at the industrial enterprises. Business Perspectives. Volume 16, 2018, Issue 3, pp. 197–206.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate