Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND SPECIFICS OF MANAGEMENT OF SYSTEMIC DEVELOPMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

Сторінки: 61-66. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-7

СТАХІВ О. В.
https://orcid.org/0000-0001-8802-5015
e-mail: stahiv_olvo@ukr.net
Західноукраїнський національний університет

Oleg STAHIV
West Ukrainian National University

Анотація мовою оригіналу

Розкрито актуальність проблеми розвитку теоретико-методичних засад дослідження управління системним розвитком закладів охорони здоров’я. Узагальнено наукові підходи до сутнісного трактування управління розвитком на мікрорівні. Виявлено специфіку та особливості управління системним розвитком підприємств сфери охорони здоров’я. Ідентифіковано систему принципів управління системним розвитком закладів охорони здоров’я та розкрито їх сутнісно-змістову характеристику. Визначено структурні елементи та побудовано алгоритм управління системним розвитком підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг у сфері охорони здоров’я. Визначено змістову характеристику таких елементів, як економічні інтереси суб’єктів управління бізнесом (власників, інвесторів, засновників, керівників, персоналу, зовнішніх контрагентів, споживачів), принципи, функції, методи, стратегія і тактика, механізми та інструменти управління, об’єкти управління, заходи, що реалізуються, та їх результати.

Ключові слова: охорона здоров’я; медичні послуги; підприємства; системний розвиток; елементи управління.

Розширена анотація англійською мовою

The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the study, to determine the specifics, as well as to build a system of management elements for the systemic development of health care facilities.

The urgency of the problem of development of theoretical and methodological bases of research of management of system development of health care institutions is revealed. Scientific approaches to the essential interpretation of development management at the micro level are generalized.

The specifics and features of the management of systemic development of health care enterprises are identified. The system of principles of management of systemic development of health care institutions is identified and their essential and content characteristics are revealed. The structural elements and the algorithm of management of system development of the enterprise which specialize in rendering of services in the field of public health services are defined. The semantic characteristics of such elements as economic interests of business management entities (owners, investors, founders, managers, personnel, external contractors, consumers), principles, functions, methods, strategy and tactics, management mechanisms and tools, management objects, implemented measures, and their results.

The applied significance of the research results is to build a system (and its structure) of elements that together provide management of systemic development of health care facilities.

The scientific novelty of the research results is the identification of such specific features of the management of systemic development of health care enterprises as principles (emphasis on the formation of a management culture focused on quality satisfaction of medical and diagnostic needs of clients (human-centeredness), focus of management actions on increasing quantitative and improving the structural and qualitative results of medical and diagnostic services (synergy), parity attention to the implementation of the policy of external social responsibility, including the education of a healthy society (external social responsibility), methods (traditionally, administrative management methods are preferred, while as the health care system is reformed, the role of economic and socio-psychological) and tools (mechanisms and tools for management and decision-making should be based on modern information technologies through the automation of medical records and medical information management; transformation of classical management mechanisms towards market on the basis of development of contractual relations (health care institution – client; state – health care institution)) for development.

Keywords: health care; medical services; enterprises; system development; controls.

Література

 1. Бужимська К. О., Царук І. М. Механізми управління розвитком підприємства: сутність і структура. Бізнес-інформ. 2020. № 7. С. 278–287.
 2. Васильців Т. Г., Ярошко О. Р. Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки. Науковий вісник ЛТЕУ України. 2018. Вип. 21.2. С. 132–136.
 3. Грабовський В. А., Клименко П. М. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я. Вісник Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України. 2014. № 3. С. 136–142.
 4. Грінченко Р. В. Методи та інструменти формування механізму адаптації підприємства до змін. Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 34. С. 53–58.
 5. Запухляк І.Б., Зелінська Г.О., Побігун С.А. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 204–209.
 6. Захарчин Р.М. Сучасні виклики щодо формування економічної стратегії розвитку підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.7. С. 245–250.
 7. Коваленко Н.В. Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 4. С. 69–77.
 8. Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. Науковий вісник ЛТЕУ України. 2017. Вип. 20.6. С. 248–252.
 9. Мартинюк О. А., Курдибанська Н.Ф. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 75–79.
 10. Назарко С. О. Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 170–175.
 11. Хвостіна І.В. Механізм управління розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 30–33.
 12. Ястремська О. М., Ястремська О. О. Управління розвитком підприємств: уточнення теоретичних положень. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С. 214–226.
 13. Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprise. Науковий вісник Полісся. № 2 (14). Р. 8–15.
 14. Tulchynska, S., Shevchuk, N., Popelo, O., Pohrebniak, A., & Kravchyk, Y. (2021). Operation of industrial parks in the conditions of sustainable development and the paradigm of circular economy. Laplage in Journal, 7(3C), p. 238–247. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1602p.238-247

References

 1. Buzhymska, К. О., Tsaruk, І. М. (2020). Mechanisms of enterprise development management: essence and structure. Business inform. no. 7. pp. 278-287.
 2. Vasyltsiv, T. G., Yaroshko О. R. (2018). Financial security of the enterprise: place in the system of economic security and priorities of strengthening at the post-crisis stage of economic development. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 21.2. pp. 132-136.
 3. Grabovskyi, V. А., Klymenko, P. М. (2014). A systematic approach to the management of health care facilities. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. no. 3. pp. 136–142.
 4. Grinchenko, R. V. (2019). Methods and tools for forming a mechanism for adapting the enterprise to change. Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. Vol. 34. pp. 53–58.
 5. Zapuhliak, І. B., Zelinska, G. О., Pobigun, S. А. (2018). Approaches, methods and tools for change management in the enterprise development management system. Global and national economic problems. no. 23. pp. 204-209.
 6. Zaharchyshyn, R. М. (2014). Modern challenges in forming an economic strategy for enterprise development. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 24.7. pp. 245–250.
 7. Kovalenko, N. V. (2019). Organizational support of enterprise development management: goals, principles, functions and tasks. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. no. 4. pp. 69-77.
 8. Lupak, R. L., Didych, А. М. (2017). Economic bases of ensuring the competitiveness of the enterprise in market relations. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 20.6. pp. 248-252.
 9. Martyniuk, О. А., Kurdybanska, N. F. (2016). Implementation of quality management system in medical institutions. Black Sea Economic Studies. Vol. 6. pp. 75-79.
 10. Nazarko, S. О. (2019). The modern paradigm of health care management in the context of medical reform. Problems and prospects of economics and management. no. 4 (20). pp. 170-175.
 11. Hvostina, І. V. (2015). Enterprise development management mechanism. Investments: practice and experience. no. 1. pp. 30-33.
 12. Yastremska, О. М., Yastremska, О. О. (2020). Management of enterprise development: clarification of theoretical provisions. Problems of the economy. no. 1 (43). pp. 214-226.
 13. Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprise. Scientific Bulletin of Polissia. № 2 (14). Р. 8–15.
 14. Tulchynska, S., Shevchuk, N., Popelo, O., Pohrebniak, A., & Kravchyk, Y. (2021). Operation of industrial parks in the conditions of sustainable development and the paradigm of circular economy. Laplage in Journal, 7(3C), p. 238–247. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1602p.238-247

Post Author: Кравчик Юрій

Translate