Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

PRIORITIES OF STATE POLICY FOR FORMATION AND EFFECTIVE USE OF HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Сторінки: 53-60. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-6

Васильківський Д. М.
https://orcid.org/0000-0002-4949-078X
e-mail: vasylkivskyid@khmnu.edu.ua
Шевченко Д. В.
https://orcid.org/0000-0001-9087-1640
e-mail: flamingo2071@gmail.com
Хмельницький національний університет

Dmytro VASYLKIVSKYI, Dmytro SHEVCHENKO
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

У дослідженні розкрито актуальність проблеми визначення стратегічних пріоритетів та векторів якісного формування та ефективного використання людського капіталу держави. Узагальнено роль та напрями підвищення ефективності використання людського капіталу задля зміцнення конкурентоспроможності та забезпечення економічного зростання держави. Визначено заходи, які сприяють покращенню місця людського капіталу в системі конкурентоспроможності та забезпеченню економічного зростання, за напрямами: кадровий, інноваційний, організаційний, фінансовий, соціальний, маркетинговий, технологічний, інноваційний. Ідентифіковано стратегічні пріоритети державної політики формування та ефективного використання людського капіталу в контексті забезпечення економічного зростання в Україні, які стосуються підвищення якості системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; удосконалення планування витрат на інтелектуалізацію та розвитку науково-дослідної сфери; покращення ресурсної забезпеченості науково-дослідної та інноваційної діяльності; розвитку підприємницької активності у науково-дослідній сфері, а також високотехнологічних стартапів; підвищення ефективності функціонування елементів інфраструктури наукової та інноваційної діяльності; зростання витрат та інвестицій на інтелектуалізацію комерційної господарської діяльності. Визначено шість технологічних етапів державної політики якісного формування людського капіталу в контексті забезпечення економічного зростання в Україні: аналіз та ідентифікація ризиків і загроз людському капіталу; розробка методики; апробація методики; визначення сценаріїв відновлення людського капіталу України; планування та інституціалізація державної політики; удосконалення державної політики збереження та розвитку людського капіталу.

Ключові слова: людський капітал; чинники формування і використання; державна соціально-гуманітарна політика; стратегічні орієнтири; економічне зростання.

Розширена анотація англійською мовою

The purpose of the study is to substantiate the priorities of state policy of formation and effective use of human capital as a factor in economic growth of Ukraine.

The urgency of the problem of determining strategic priorities and vectors of qualitative formation and effective use of human capital of the state is revealed.

The role and directions of increasing the efficiency of human capital use in order to strengthen competitiveness and ensure economic growth of the state are generalized. Measures have been identified that contribute to improving the place of human capital in the system of competitiveness and economic growth, in the areas of: personnel, innovation, organizational, financial, social, marketing, technological innovation. The strategic priorities of the state policy of formation and effective use of human capital in the context of ensuring economic growth in Ukraine are identified, concerning improving the quality of the system of professional training and advanced training of personnel; improving the planning of costs for intellectualization and development of research; improving the resource security of research and innovation activities; development of entrepreneurial activity in the research sphere, as well as high-tech startups; improving the efficiency of the infrastructure elements of scientific and innovative activities; increasing costs and investment in the intellectualization of commercial economic activity.

The applied significance of the research results is that six technological stages of the state policy of quality formation of human capital in the context of economic growth in Ukraine are identified: analysis and identification of risks and threats to human capital; development of methodology; approbation of the method; identification of scenarios for the recovery of human capital in Ukraine; planning and institutionalization of public policy; improving the state policy of preservation and development of human capital.

The scientific novelty of the research results is that the methodological approach to the planning of the state policy of ensuring the economic growth of the state and the means of formation and effective use of human capital have been improved.

Keywords: human capital; factors of formation and use; state social and humanitarian policy; strategic landmarks; economic growth.

Література

 1. Артеменко Л.Б. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні. Галицький економічний вісник. 2016. Т. 50. № 1. С. 22–31.
 2. Бенько Н. М. Взаємозв’язок структури людського капіталу та інвестицій у людський капітал. Бізнес-Інформ. 2020. № 10. С. 96–104.
 3. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Рудковський О.В. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні. Економіка та держава. № 5. 2019. С. 4–8.
 4. Васильців Т.Г., Слуцька І.О. Концептуальний аналіз переваг і недоліків моделей соціальної відповідальності підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 22.14. 2012. С. 198–203.
 5. Верхоглядова Н. І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально-орієнтованої
  ринкової економіки. Економіка та держава. 2006. № 11. С. 81–83.
 6. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, КОО, 2001. 254 с.
 7. Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. 2005. Спец. вип. 15 (Ч. 1). С. 105–110.
 8. Кравчик Ю. В., Поліщук В. В. Концептуально-стратегічний підхід до державного регулювання міграційних процесів. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 2021. № 3. С. 154–157.
 9. Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції : монографія. Львів : НІСД, 2008. 332 с.
 10. Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. Львів, 2003. 489 с.
 11. Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70. № 5, P. 2. pp. 9–49.
 12. Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 5 (4), pp. 50–58.
 13. Semiv S., Berezivskiy Y., Baranyak I., Mulska O., Ivaniuk U. (2021). Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 7. Is. 1868-2021-1381, pp. 160–181.

References

 1. Аrtemenko, L.B. (2016). Human capital: scientific approaches and the state of formation in Ukraine. Galician Economic Bulletin. Vol. 50. No. 1. pp. 22–31.
 2. Benko, N.M. (2020). Relationship between human capital structure and investment in human
  capital. Biznes-Inform. no. 10, pp. 96-104.
 3. Vasyltsiv, T.G., Lupak, R.L., Rudkovsky, O.V. Directions and means of stimulating social responsibility of entrepreneurship in Ukraine. Economy and state. № 5. 2019. pp. 4-8.
 4. Vasyltsiv, T.G., Slutska, I.O. Conceptual analysis of the advantages and disadvantages of corporate social responsibility models. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 22.14. 2012. pp.198-203.
 5. Verkhohliadova, N.I. (2006). The role of human capital in the formation of a socially oriented market
  economy. Economy and State. no. 11, pp. 81-83.
 6. Hrishnova, O.A. (2001). Human capital: formation in the system of education and training. Kyiv. 254 p.
 7. Kachmaryk, Ya. D., Lupak, R. L. (2005). System of decisions of the process of reproduction of labor potential of corporate systems. Accounting and analytical systems of economic entities in Ukraine. Vol. 15 (P. 1). pp. 105-110.
 8. Kravchyk, Yu. V., Polishchuk, V. V. Conceptual-strategic approach to state regulation of migration processes. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2021. № 3. S. 154-157.
 9. Lapshyna, І. А. (2008). Development of human capital of Ukraine in the process of European integration. Lviv. 332 p.
 10. Shevckuk, L.Т. (2003). Medico-social aspects of the use of labor potential: regional analysis and forecast. Lviv. 489 p.
 11. Becker, G.S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. Vol. 70. № 5, P. 2. pp. 9-49.
 12. Kunytska-Iliash, M., Vasyltsiv, T., Lupak, R. (2019). Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal of Economic Studies. № 5 (4), pp. 50-58.
 13. Semiv, S., Berezivskiy, Y., Baranyak, I., Mulska, O., Ivaniuk, U. (2021). Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 7. Is. 1868-2021-1381, pp. 160-181.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate