Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

EVALUATION OF INFORMATION PROCESSES OF MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES

ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сторінки: 40-43. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-4

Valentyna LUKIANOVA
https://orcid.org/0000-0003-0036-3138
e-mail: lukianivww@ua.fm
Valentyna POLOZOVA
https://orcid.org/0000-0002-2528-587X
e-mail: val812p@gmail.com
Khmelnytskyi National University

ЛУК’ЯНОВА В. В., ПОЛОЗОВА В. М.
Хмельницький національний університет

Анотація англійською мовою

The article is devoted to the study of the evaluation of information processes of management of business entities (enterprises). The purpose of the article is to substantiate the methodological approach to assessing the effectiveness of the information management process through the evaluation of information procedures of certain areas of the enterprise with subsequent practical testing of this technique. The need to assess the quality of management information processes, which determine the quality and efficiency of development and management decision-making processes and directly affect the effectiveness of the operation and efficiency of the enterprise as a whole. It is proposed to evaluate the effectiveness of information processes through the effectiveness of certain areas of activity of the business entity. In our opinion, indicators of the effectiveness of the information process of enterprise management should be formed into three groups: indicators of the financial sphere; indicators of the labor sphere; indicators of the production sphere. The effectiveness of the information management process was evaluated using data for 2018-2020 of one of the Ukrainian industrial enterprises. The forecast of separate partial indicators of an estimation is carried out, tendencies of changes of indicators are revealed. The use of the proposed methodology allowed to identify problem areas and suggest specific areas in the context of the information strategy of the enterprise to improve the efficiency of information processes in various areas of the entity. Thus, the proposed and tested method of evaluating the effectiveness of information through the effectiveness of certain areas of the enterprise allows to identify problems with the effectiveness of information procedures and identify areas of tactical change, as well as to address solutions to problems identified in developing information strategy.

Keywords: information, information process, information management process, evaluation of information management process.

Розширена анотація українською мовою

Зараз, у складних мінливих ринкових умовах, суттєво змінюються соціально-економічна роль підприємства, стратегічні орієнтири його діяльності. Підприємство отримує значну незалежність з багатьох питань, що часто збільшує ймовірність криз і банкрутства, оскільки держава відмовилася від ринкової економіки, щоб забезпечити підприємство сировиною, не гарантує збут, заробітна плата регулюється лише в контексті гарантування мінімуму. заробітної плати. Це істотно впливає на системи управління промисловими підприємствами в сучасних економічних умовах, створюючи їх принципові особливості. Таким чином, системи управління, які використовуються підприємствами, повинні враховувати трансформацію цілей підприємства в сучасних умовах, орієнтувати його на виживання та забезпечувати функціонування в дуже нестабільних економічних умовах. Слід також зазначити, що структура ринкового попиту та галузева структура окремих галузей економіки постійно змінюється, кризові умови виживання підприємств часто є нечіткими та непередбачуваними, що також пов’язано з певним збільшенням їх кількості та різноманітності. Підприємства часто не можуть оцінити, чи стабільно працюють їхні постачальники та клієнти, що змушує їх шукати нових партнерів. Усе це суттєво ускладнює процеси розробки та прийняття рішень на рівні окремих підприємств.

Статтю присвячено питанням дослідженню питань оцінювання інформаційних процесів управління суб’єктами господарювання (підприємствами). Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо оцінювання ефективності інформаційного процесу управління через оцінювання інформаційних процедур окремих сфер діяльності підприємства з подальшою практичною апробацію даної методики. Визначено потребу оцінювання якості інформаційних процесів управління, що визначають якість та ефективність процесів розробки та прийняття управлінських рішень і безпосередньо впливають на результативність функціонування та ефективність діяльності підприємства в цілому. На нашу думку, показники результативності інформаційного процесу управління підприємством доцільно сформувати у три групи: показники фінансової сфери; показники трудової сфери; показники виробничої сфери. Використання запропонованої методики дозволило виявити проблемні місця та запропонувати окремі напрями у контексті інформаційної стратегії підприємства щодо підвищення ефективності інформаційних процесів різних сфер діяльності суб’єкта господарювання.

Ключові слова: інформація, інформаційний процес, інформаційний процес управління, оцінювання інформаційного процесу управління.

References

 1. Apatova N. Teoriya informacionnoj ekonomiki : Monogr. / N. Apatova; Tavr. nac. un-t im. V.I.Vernadskogo. – Simf. : ChP Bondarenko, 2005. – 336 c.
 2. Berezhnoi O. A. Informatsiino-analitychne zabezpechennia pryiniattia efektyvnykh upravlinskykh rishen / O. A. Berezhnoi // Aktualni problemy ekonomiky. – 2004. – № 9. – S. 26–30.
 3. Bobrul H. I. Informatsiia ta informatsiini tekhnolohii v stratehichnomu upravlinni poserednytskoiu orhanizatsiieiu / H. I. Bobrul // Aktualni problemy ekonomiky. – 2006. – № 5. – S. 135–143.
 4. Vashchenko L. O. Informatsiine zabezpechennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstv v suchasnykh umovakh / L.O. Vashchenko // Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Kirovohrad: KNTU, 2008. – Vyp. 14. – S. 81–85.
 5. Volot O. I.   Analiz   vykorystannia   informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii  na  pidpryiemstvakh  kharchovoi  promyslovosti  rehionu  /  O. I.  Volot // Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2013. – Vyp. 24. – S. 333–339.
 6. Krupiak T. P. Analiz informatsiinykh potreb pidpryiemstva / T. P. Krupiak // Aktualni problemy ekonomiky. – 2008 – № 1 – S.220–227.
 7. Maliarets L. Vymiriuvannia oznak obiektiv v ekonomitsi: metodolohiia ta praktyka / L. M. Maliarets // Nauk. vyd. – Kharkiv : Vyd. KhNEU, 2006 – 384 s.
 8. Melnik L. G. Informacionnaya ekonomika: [uchebn. posob.] / L. G. Melnik. – Sumy: ITD «Universitetskaya kniga», 2013. – 288 s.
 9. Salyha S. Ya. Informatsiine zabezpechennia upravlinskykh rishen na pidpryiemstvakh: monohrafiia / S. Ya. Salyha, V. V. Fatiukha. – Zaporizhzhia: HU ZIDMU, 2007. – 152 s.
 10. Tyshchenko V.F. Intehralne otsiniuvannia rivnia rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii yak strukturnoi komponenty ekonomiky znan / V.F. Tyshchenko // Aktualni problemy ekonomiky. – 2012. – № 11 (137). – S. 227–237.
 11. Shpak Yu. N. Otsiniuvannia informatsiinoi diialnosti yak dodatkovoho dzherela finansuvannia pidpryiemstv. Vzaiemodiia bankiv ta inshykh finansovykh ustanov z pidpryiemstvamy: teoriia, metodyka i praktychna realnist. / Shpak Yu.N., Doroshkevych K.O. – Dnipro: Porohy. – 2018. – 345 s.
 12. Yarovoi L. V. Teoretychni pidkhody do otsiniuvannia informatsiinykh resursiv / L.V. Yarovoi // Naukovi pratsi NUKhT. – 2015. – Tom 21, № 2. – S. 93-99.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate