Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE EVALUATION

Сторінки: 7-13. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-1

РУЗАКОВА О. В.
https://orcid.org/0000-0002-4796-9703
e-mail: olgarkv81@gmail.com
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Olga RUZAKOVA
Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynsky State Pedagogical University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджуються наукові підходи до аналізу фінансового стану підприємств. Визначено основні методи оцінки фінансового стану підприємств. Розглянуто питання фінансового оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану. Проаналізовано проблему фінансового оздоровлення підприємств згідно з різними підходами, наведені шляхи фінансового оздоровлення в умовах невизначеності. Використано такі методи дослідження економічних явищ і процесів: наукової абстракції (теоретичні узагальнення найбільш суттєвих підходів до фінансового оздоровлення), графічний (схематична візуалізація алгоритму здійснення фінансового оздоровлення підприємств). Вказано основні завдання для комплексної оцінки фінансового стану підприємств. Проаналізовано різні підходи до визначення категорії «комплексна оцінка фінансового стану підприємства». Встановлено переваги запровадження комплексної оцінки фінансового стану підприємств.

Обґрунтовано, що використання нечітких множин, нейронних мереж та генетичних алгоритмів при оцінці фінансового стану підприємства є перспективним напрямком розвитку систем підтримки прийняття фінансових рішень.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, аналіз, штучний інтелект, прийняття рішень, нечіткі множини, нейронна мережа, генетичні алгоритми.

Розширена анотація англійською мовою

The article investigates scientific approaches to the financial condition of enterprises analysis. The main methods of assessing the financial condition of enterprises are identified. The problem of financial recovery of enterprises in the context of strengthening their financial condition is considered. The essence of financial recovery of enterprises according to different approaches is analyzed, the ways of financial recovery in uncertainty conditions are given. The following methods of economic phenomena research and processes are used: scientific abstraction (theoretical generalizations of the most essential approaches to financial recovery), graphic (schematic visualization of algorithm of realization of financial recovery of the enterprises). The main tasks for a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises are indicated. Different approaches to the definition of the category «comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise» are analyzed. The advantages of introducing a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises have been established.

As a result of the existing methods and models analysis for assessing the financial condition of enterprises, it is determined that for the implementation of decision-making procedures there is a need to choose the optimal mathematical apparatus taking into account the specifics of solving a particular financial problem. It is proposed to formalize financial objects on the basis of artificial intelligence devices. In particular, the theory of fuzzy sets allows taking into account the different parameters of the object under study, as well as to stratify the evaluation process and analyze a powerful set of evaluation parameters. The theory of neural networks allows solving the problems of pattern recognition and formation, obtaining and storing knowledge (empirically found regular connections of images and influences on the object of control), qualitative characteristics of images evaluation, decision-making. The theory of genetic algorithms allows the debugging of models that solve the problem of compiling different schedules, forecasting economic processes, designing complex systems and more.

It is substantiated that the use of fuzzy sets, neural networks and genetic algorithms in assessing the financial condition of the enterprise is a promising area of financial decision support systems development.

Keywords: financial condition of the enterprise, analysis, artificial intelligence, decision making, fuzzy sets, neural network, genetic algorithms.

Література

 1. Фінансовий менеджмент : підручник. За заг. ред. Поддєрьогіна А.М. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с.
 2. Костецький В.В. Особливості здійснення фінансового оздоровлення підприємства. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 50–57.
 3. Нагайчук В.В. Фінансове оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». 2015. Вип. 14 (3). С. 138–141.
 4. Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: підручник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 512 с.
 5. Вишневська О.М., Костирко А.Г. Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: теоретичні і практичні аспекти : монографія. Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2017. 268 с.
 6. Багацька К.В., Говорушко Т.А., Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2014. 320 с.
 7. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. За заг. ред. Школьник І.О. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 368 с.
 8. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : «Хай Тек Прес», 2008. 336 с.
 9. Лесюк А.С. Методика комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 83–88.
 10. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств. Фінанси України. 2002. № 8. С. 40–47.
 11. Гудзь Т.П. Матричний аналіз фінансової рівноваги підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: «Економічні науки». 2016. № 4. С. 149–157.
 12. Рузакова О.В., Юрчук Н.П. Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об’єктів при побудові СППР. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2021. № 1. C. 45–51.
 13. Рузакова О. В. Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. 2019. № 4. С. 69–76.

 References

 1. Finansovyi menedzhment: pidruchnyk. Za zah. red. Poddierohina A.M. Kyiv: KNEU, 2017. 534 s.
 2. Kostetskyi V.V. Osoblyvosti zdiisnennia finansovoho ozdorovlennia pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz. 2016. T. 26. № 1. S. 50-57.
 3. Nahaichuk V.V. Finansove ozdorovlennia pidpryiemstv u konteksti zmitsnennia yikhnoho finansovoho stanu Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichni nauky». 2015. Vyp. 14 (3). S. 138-141.
 4. Ostrovska H.I. Finansovyi menedzhment: pidruchnyk. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2016. 512 s.
 5. Vyshnevska O.M., Kostyrko A.H. Finansovyi potentsial silskohospodarskykh pidpryiemstv: teoretychni i praktychni aspekty: monohrafiia. Mykolaiv: FOP Shvets V.M., 2017. 268 s.
 6. Bahatska K.V., Hovorushko T.A., Sheremet O.O. Finansovyi analiz: pidruchnyk. Kyiv: Vydavnychyi dim «ArtEk», 2014. 320 s.
 7. Finansovyi analiz: navchalnyi posibnyk. Za zah. red. Shkolnyk I.O. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2016. 368 s.
 8. Lytvyn B.M., Stelmakh M.V. Finansovyi analiz: navch. posib. Kyiv: «Khai Tek Pres», 2008. 336 s.
 9. Lesiuk A.S. Metodyka kompleksnoi otsinky finansovoho stanu silskohospodarskykh pidpryiemstv. Ekonomika ta derzhava. 2020. № 8. S. 83-88.
 10. Kruchok S.I. Otsinka finansovoho stanu pidpryiemstv. Finansy Ukrainy. 2002. № 8. S.40-47.
 11. Hudz T.P. Matrychnyi analiz finansovoi rivnovahy pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: «Ekonomichni nauky». 2016. № 4. S. 149-157.
 12. Ruzakova O.V., Yurchuk N.P. Vykorystannia aparativ shtuchnoho intelektu dlia formalizatsii finansovykh obiektiv pry pobudovi SPPR. Herald of Kmelnytskyi National University. Seriia: Tekhnichni nauky. 2021. № 1. C. 45-51.
 13. Ruzakova O. V. Nechitko-mnozhynne modeliuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky : zb. nauk. pr. VNAU. 2019. № 4. S. 69-76.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate