Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ НОЖЕМ З ДУГОПОДІБНОЮ ФОРМОЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

EXPERIMENTAL STUDIES OF ARC-SHAPED CROSS SECTION KNIFE CUTTING EFFORT

Сторінки: 229-234. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
Д.А. МАКАТЬОРА
Київський національний університет технологій та дизайну
D. MAKATORA
Kyiv National University of Technologies and Design
 DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-229-234
Рецензія/Peer review : 19.04.2020 р.
Надрукована/Printed : 11.06.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена розробці методу визначення впливу величини зазору між твірними транспортуючих валиків і величини відстані від вертикальної вісі обертання транспортуючих валиків до кромки леза ножа з дугоподібною формою поперечного перерізу на сумарну величину втрат при поздовжньому різанні матеріалу та величину втрат на тертя матеріалу, шляхом використання рівнянь регресії. Особливої уваги під час проектування машин повздовжнього різання потребує обробка за допомогою нерухомого леза ножа, а саме його геометрії. Основна частина технологічного процесу повздовжнього різання взуттєвих матеріалів – це взаємодія робочих органів машини, а саме транспортуючих валиків та леза ножа з матеріалом деталі, яка впливає на енергетичні витрати на процес. Для визначення сумарної величини втрат при поздовжньому різанні матеріалу та величини втрат на тертя матеріалу об грані нерухомого ножа з дугоподібною формою поперечного перерізу, а також погонного зусилля різання був проведений двох факторний експеримент для моделі дослідження. Отриманні рівняння регресії дозволяють говорити про адекватність аналітичної моделі. Порівняння сумарних величин втрат при поздовжньому різані матеріалу ножа з односторонньою заточкою та ножа з дугоподібною формою поперечного перерізу дозволяє говорити про доцільність використання ножа з дугоподібною формою поперечного перерізу.
Ключові слова: погонне зусилля, сумарна величина втрат, втрати на тертя матеріалу, валики, леза ножа.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the method development for determining the effect of the gap between the generators of the conveyor rollers and the distance from the vertical axis of rotation of the conveyor rollers to the edge of the knife blade with an arc-shaped cross section on the total value. Particular attention in the design of longitudinal cutting machines requires processing with a fixed knife blade, namely its geometry. The main part of the technological process of shoe materials longitudinal cutting is the interaction of the working parts of the machine, namely the transport rollers and the knife blade with the material of the part, which affects the energy costs of the process. To determine the total amount of losses during longitudinal cutting of the material and the amount of friction losses of the material on the face of a fixed knife with an arc-shaped cross section, as well as the linear cutting force, a two-factor experiment was performed for the study model. The obtained regression equations describe the total amount of losses during longitudinal cutting of the material and the amount of friction losses of the material on the face of a stationary knife with an arc-shaped cross section, allow us to talk about the adequacy of the analytical model. Comparison of the total values of losses during longitudinal cutting of the material of the knife with one-sided sharpening and a knife with an arc-shaped cross section, allows us to talk about the feasibility of using a knife with an arc-shaped cross section.
Key words: line force, total amount of losses, friction losses of material, rollers, knife blades.

References

 1. Makatora D. A. Analiz ratsionalnoho polozhennia nozha ta formy yoho poperechnoho pererizu v mashynakh typu “DN” / D. A. Makatora, V. I. Kniaziev // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – 2004. – № 1. – S. 159–163.
 2. Makatora D. A. Vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia mikroporystoi humy nozhem z dvostoronnoiu zatochkoiu / D. A. Makatora // Visnyk ChDTU. – 2013. – № 2 (65). – S. 92–97.
 3. Makatora D. A. Vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia monolitnoi humy nozhem z odnostoronnoiu zatochkoiu / D. A. Makatora, I. V. Panasiuk // Visnyk ChDTU. – 2014. – № 1 (71). – S. 36–42.
 4. Makatora D. A.Vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia monolitnoi humy nozhem z dvostoronnoiu zatochkoiu / D.A. Makatora, I. V. Panasiuk // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – 2014. – № 1 (209). – S. 31–35.
 5. Makatora D. A. Vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia povsti nozhem z dvostoronnoiu zatochkoiu / D. A. Makatora, I. V. Panasiuk // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – 2014. – № 1 (75). – S. 41–48.
 6. Makatora D. A. Eksperymentalne doslidzhennia z vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia povsti, nozhem z odnostoronnoiu zatochkoiu / D. A. Makatora // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – 2014. – № 2 (76). – S. 113–123.
 7. Makatora D. A. Vyznachennia pohonnoho zusyllia rizannia mikroporystoi humy nozhem z odnostoronnoiu zatochkoiu / D. A. Makatora, I. V. Panasiuk // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – 2014. – № 2 (211). – S. 19–25.
 8. Cherno-Ivanov V. S. Razrabotka mehanizma prokolnogo rezaniya detalej niza obuvi : dis. … kand. tehn. nauk : 05.05.10 / V. S. Cherno-Ivanov. – K., 1998. – 165 s.
 9. Chorno-Ivanov V. S. Rozrobka mekhanizmu povzdovzhnoho rizannia detalei nyzu vzuttia : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : 05.05.10 / V. S. Chorno-Ivanov; DALPU. – K., 1998. – 18 s.
 10. Makatora D. A. Matematychna model protsesu povzdovzhnoho rizannia duhopodibnym nozhem / D. A. Makatora, V. I. Kniaziev // Visnyk TUP. Seriia tekhnichni nauky. – 2004. – № 1.– S. 48–53.
 11. Patent № 70012 Ukraina, MPK B 23 B 1/00, G 01 L 3/00. Sposib vyznachennia potuzhnosti, shcho vytrachaietsia na povzdovzhnie rizannia materialu / D. A. Makatora, V. I. Kniaziev; zaiavnyk ta patentovlasnyk Kyivskyi derzhavnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu. – № u20031212100 ; zaiavl. 23.12.2003 ; opubl. 15.09.2004, Biul. № 9.
 12. Tihomirov V. B. Planirovanie i analiz eksperimenta / V. B. Tihomirov. – M. : Legkaya industriya, 1974. – 262 s.
 13. GOST 7338-90 Plastini rezinove i rezinotkanevye. Tehnicheskie usloviya. Rubberand rubber-fabric sheets. Specifications. Data vvedeniya v dejstvie 01.07.1991. Kod OKS. 83.140.99. Status: Dejstvuet. 18 s.

Post Author: npetliaks

Translate