Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ СОЇ МЕТОДОМ ФОРПРЕСУВАННЯ – ЕКСТРАКЦІЯ

INVESTIGATION OF SOYBEAN PROCESSING BY FORCING – EXTRACTION METHOD

Сторінки: 188-193. Номер: №2, 2022 (307)  
 Автори:
САЛЄБА Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-8290-4163
e-mail: lyudmilasaleba@gmail.com
САРІБЄКОВА Д. Г.
https://orcid.org/0000-0002-7678-2841
e-mail: dina15box@gmail.com
МЕЛЕХОВА Н. А.
Херсонський національний технічний університет
e-mail: morecok98@gmail.com
Saleba Ludmila V., Saribekova Diana G., MELEKHOVA Nataliia A.
Kherson National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-188-193

Анотація мовою оригіналу

В роботі проведено дослідження впливу фізико-хімічних показників різних сортів соєвого насіння на процеси екстрагування олії при переробці сої, а також визначення якісних показників продуктів переробки сої – пелюстки, шроту і олії. Для дослідження обрано зразки насіння сої трьох сортів: Мрія, Скеля і Українка, різної вологості та ступеню засміченості. Для визначення показників якості насіння сої в роботі використовували інфрачервоний аналізатор Perten DA 7250 та фізико-хімічні методи у відповідності до ДСТУ. Використано схему переробки сої методом форпресування – екстракція гексаном на підприємстві ТОВ «Таврія Агроінвест». Показано, що зі зволоженої сировини (18,5%) одержують олію з більшим кислотним і пероксидним числами. Йодне число та температура помутніння соєвої олії такого зразка також вищі за показники, отримані для сухого насіння. Визначено показники якості соєвого шроту для досліджених сортів соєвого насіння. Шрот з насіння сої сорту Мрія є менш очищеним від вологи та сирого жиру, а його підвищене кислотне число може скоротити термін зберігання.
Ключові слова: екстрагування, насіння сої, соєва олія, соєвий шрот, гексан.

 Розширена анотація англійською  мовою

The study of the influence of physicochemical parameters of different sorts of soybean on the extraction of oil in soybean processing, as were as determining the quality of soybean products – petal, meal and oil. Soybean seed samples of three sorts were selected for the study: Mriya, Skelya and Ukrainka, of different humidity and degree of contamination. The Perten DA 7250 infrared analyzer and physicochemical methods in accordance with DSTU were used to determine the quality indicators of soybean seeds. Skelya sort was noted as more oily (20.36%), and Ukrainka sort as more protein (38.49%), the mass fraction of fiber in the samples is from 5.9 to 6.5%. The scheme of soybean processing by the method of forcing – extraction with hexane at the enterprise of «Tavria Agroinvest» was used. Soybean oil is extracted according to the technological regime of the enterprise. After the process of extraction and distillation of the solvent in the evaporator tank, unrefined soybean oil and soybean meal are obtained. According to the scheme of the extraction process, the quality of the final product will depend on the degree of grinding of raw materials and the quality of the petal. Organoleptic and physicochemical parameters of unrefined soybean oil and soybean meal obtained at «Tavria Agroinvest» from three sorts of soybean seeds were determined. It is shown that from moist materials (18.5%) is obtained oil with higher acid and peroxide numbers. The iodine number and cloud point of soybean oil of this sample are also higher than those obtained for dry seeds. The quality indicators of soybean meal for the studied soybean seed sorts were obtained. Mass fraction of crude protein in terms of absolute dry matter is the largest for the Skelya sort and is 46.2%. Soybean meal sort Mriya is less purified from moisture and crude fat, and its high acid number can shorten the shelf life.
Key words: extraction, soybean seeds, soybean oil, soybean meal, hexane.

Література

  1. Бабич А. О. Стратегічна роль сої в розв’язанні глобальної продовольчої проблеми / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 11-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik_2011_69_4.
  2. Semenyshyn, Ye., Atamanyuk, A., Rymar, T. et al. Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction // Chemistry and Chemical Technology. – 2020. – 14 (1). – Р. 121-128.
  3. Коляновська Л.М., Бандура В.М. Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої / Л.М. Коляновська, В.М. Бандура // Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного університету – Вінниця: ВНАУ, – 2012. – Вип. 10, т.1 (58) – С. 137–141.
  4. Семенишин Є. М. Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини органічними розчинниками / Є. М. Семенишин, О. С. Іващук, Т. І. Римар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / МОН України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – № 886. – С. 177-183.
  5. Паронян В.Х. Технология жиров и жирозаменителей / В.Х. Паронян. М.: ДеЛипринт, 2006. – 760 с.

References

  1. Babych A. O. Strateghichna rolj soji v rozv’jazanni ghlobaljnoji prodovoljchoji problemy / A. O. Babych, A. A. Babych-Poberezhna // Kormy i kormovyrobnyctvo. – 2011. – Vyp. 69. – S. 11-19. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik
  2. Semenyshyn, Ye., Atamanyuk, A., Rymar, T. et al. Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction // Chemistry and Chemical Technology. – 2020. – 14 (1). – Р. 121-128.
  3. Koljanovsjka L.M., Bandura V.M. Vplyv elektromaghnitnogho polja na ekstraghuvannja oliji iz nasinnja soji / L.M. Koljanovsjka, V.M. Bandura // Zb. nauk. pr. Vinnycjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu – Vinnycja: VNAU, – 2012. – Vyp. 10, t.1 (58) – S. 137–141.
  4. Semenyshyn Je. M. Doslidzhennja kinetyky ekstraghuvannja oliji z roslynnoji syrovyny orghanichnymy rozchynnykamy / Je. M. Semenyshyn, O. S. Ivashhuk, T. I. Rymar // Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika». Serija : Khimija, tekhnologhija rechovyn ta jikh zastosuvannja : zbirnyk naukovykh pracj / MON Ukrajiny. – Ljviv : Vyd-vo Ljvivsjkoji politekhniky, 2018. – № 886. – S. 177-183.
  5. Paronyan V.Kh. Technology of fats and fat substitutes / V.Kh. Paronyan. M .: DeLiprint, 2006 . – 760 p.

Post Author: Горященко Сергій

Translate