Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ НЕЙРОНЕЧІТКОГО МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЇХ СТАНУ

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF REFRIGERATION MACHINE EQUIPMENT ON THE BASIS OF THE NEURO-FUZZY METHOD FOR IDENTIFYING THEIR STATE

Сторінки: 103-109. Номер: №2, 2022 (307)  
 Автори:
ХОРОЛЬСЬКИЙ В. П.
https://orcid.org/0000-0003-4040-3229
e-mail: khorolv@ukr.net
КОРЕНЕЦЬ Ю. М.
https://orcid.org/0000-0002-5873-7908
e-mail: korenets@donnuet.edu.ua
ПЕТРУШИНА Ю. М.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
e-mail: petrushka.u1979@gmail.com
KHOROLSKY Valentyn P.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
KORENETS Yurii M.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
PETRUSHYNA Yulіya M.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
  DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-103-109

Анотація мовою оригіналу

З метою проєктування сучасних смарт-підприємств типу промислових холодильників із забезпеченням високого рівня надійності їх роботи за умови збереження належної якості охолоджування, заморожування та зберігання різних видів продукції, у статті виконано аналіз існуючого рівня безпеки та часу напрацювання до відмови обладнання холодильних машин для холодопостачання промислових холодильників та системний аналіз технічної системи обладнання холодильних машин з метою визначення вимог до системи оцінки рівня безпеки обладнання підприємств – промислових холодильників.
Розроблено методологію аналізу стану обладнання холодильних машин промислових холодильників, як об’єкта несправностей.
Побудовано моделі можливих несправностей з виявленням взаємозв’язків між технологічними параметрами працездатності, надійності та аварійними ситуаціями.
Розроблено ситуаційну модель стану холодильної машини, як джерела несправностей, що відрізняється можливістю виявлення взаємозв’язків між параметрами, подіями – причинами виникнення аварійних ситуацій та станом холодозабезпечення холодильних камер.
Структуровано знання про нечіткі ситуації та побудовано нечіткі моделі надійності, які характеризують стан обладнання.
Практична цінність дослідження полягає в розробленні методології оцінки надійності та довговічності обладнання холодильних машин на основі нейронечіткого методу ідентифікації, створення бази знань і системи керування процесом працездатності холодильних установок. Такий підхід дає змогу побудувати системи прогнозування та моніторингу аварійних ситуацій в системах оперативного контролю технологічних процесів заморожування продуктів харчування.
Ключові слова: холодозабезпечення, холодильні камери, надійність, нейронечітке моделювання, інтелектуальна технологія.

  Розширена анотація англійською  мовою

In order to design modern smart enterprises such as industrial refrigerators with a high level of reliability of their operation while maintaining the proper quality of cooling, freezing and storage of various types of products, the article analyzes the current level of safety and time to failure of equipment for refrigeration equipment for refrigeration of industrial refrigerators and system analysis of the technical system of equipment of refrigeration machines to determine the requirements for the system for assessing the level of safety of equipment of enterprises – industrial refrigerators.
A methodology has been developed for analyzing the state of the equipment of refrigeration machines of industrial refrigerators, as an object of malfunctions.
Models of possible malfunctions are constructed with the identification of relationships between technological parameters of operability, reliability and emergency situations.
A situational model of the state of the refrigeration machine as a source of malfunctions has been developed, which is distinguished by the ability to identify relationships between parameters, events – the causes of emergencies and the state of refrigeration supply of refrigeration chambers.
Knowledge about fuzzy situations is structured and fuzzy reliability models are constructed that characterize the state of the equipment.
The practical value of the study lies in the development of a methodology for assessing the reliability and durability of refrigeration equipment based on a neuron-fuzzy identification method, creating a knowledge base and a system for managing the refrigeration plant performance process. Thus, it is possible to manage systems for predicting and monitoring emergency situations in systems for operational monitoring of technological processes for freezing the results of eating.
Key words: refrigeration supply, refrigerating chambers, reliability, neuron-fuzzy modeling, intelligent system.

Література

 1. Згуровский М. З., Павлов А. А. Труднорешаемые задачи комбинаторной оптимизации в планировании и принятии решений. Київ: Наук. думка, 2016. 716 с.
 2. Сироджа И. Б. Квантовые модели и методы искусственного интеллекта и принятия решений и управления. Київ : Наукова думка, 2002. 418 с.
 3. Сухенко Ю. Г., Литвиненко О. А., Сухенко В. Ю. Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: Підручник. Київ : НУХТ, 2010. 547 с.
 4. Хмельнюк М. Г., Яковлева О. Ю.,Остапенко О. В. Енергетичний менеджмент і аудит. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. 224 с.
 5. Хмельнюк М. Г., Подмазко О. С., Подмазко І. О. Холодильні установки та сфери їх використання : Підручник. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. 484 с.
 6. Хорольский В. П., Коренець Ю. М., Серебреников В. М. Автоматизовані системи керування виробництвом смарт-продуктів харчування : монографія. Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д. О, 2021. 312 с.
 7. Хорольський В. П., Омельченко О. В., Коренець Ю. М., Гончаренко В. А., Петрушина Ю. М. Холодозабезпечення холодильних камер смарт-промислових холодильників із системами нейро-нечіткого керування процесами заморожування продуктів харчування. Вісник Хмельницького Національного Університету. 2021. № 6. С. 264–271.

 References

 1. Zgurovskij M. Z., Pavlov A. A. Trudnoreshaemye zadachi kombinatornoj optimizacii v planirovanii i prinyatii reshenij. Kyiv: Nauk. dumka, 2016. 716 s.
 2. Sirodzha I. B. Kvantovye modeli i metody iskusstvennogo intellekta i prinyatiya reshenij i upravleniya. Kiev : Naukova dumka, 2002. 418 s.
 3. Sukhenko Yu. H., Lytvynenko O. A., Sukhenko V. Yu. Nadiinist i dovhovichnist ustatkuvannia kharchovykh i pererobnykh vyrobnytstv: Pidruchnyk. Kyiv : NUKhT, 2010. 547 s.
 4. Khmelniuk M. H., Yakovleva O. Yu.,Ostapenko O. V. Enerhetychnyi menedzhment i audyt. Kherson : FOP Hrin D. S., 2017. 224 s.
 5. Khmelniuk M. H., Podmazko O. S., Podmazko I. O. Kholodylni ustanovky ta sfery yikh vykorystannia : Pidruchnyk. Kherson : FOP Hrin D. S., 2014. 484 s.
 6. Khorolskyi V. P., Korenets Yu. M., Serebrenykov V. M. Avtomatyzovani systemy keruvannia vyrobnytstvom smart-produktiv kharchuvannia : monohrafiia. Kryvyi Rih : Vydavets FO-P Cherniavskyi D. O, 2021. 312 s.
 7. Khorolskyi V. P., Omelchenko O. V., Korenets Yu. M., Honcharenko V. A., Petrushyna Yu. M. Kholodozabezpechennia kholodylnykh kamer smart-promyslovykh kholodylnykiv iz systemamy neiro-nechitkoho keruvannia protsesamy zamorozhuvannia produktiv kharchuvannia. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu. 2021. № 6. S. 264–271.

Post Author: Горященко Сергій

Translate