Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАЛТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ З ДВОМА РОБОЧИМИ ЄМКОСТЯМИ, ЩО З’ЄДНАНІ МІЖ СОБОЮ ОБЕРТАЛЬНОЮ КІНЕМАТИЧНОЮ ПАРОЮ

ANALYTICAL INVESTIGATION OF SOME CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF A HOLDING MACHINE WITH TWO WORKING CAPACITIES CONNECTED BETWEEN EACH OTHER

Сторінки: 97-102. Номер: №2, 2022 (307)   
 Автори:
ЗАЛЮБОВСЬКИЙ М. Г.
Київський національний університет технологій та дизайну,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
https://orcid.org/0000-0001-6258-0088
e-mail: markzalubovskiy@gmail.com
ПАНАСЮК І. В.
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0001-6671-4266
e-mail: panasjuk1961@gmail.com
ZALYUBOVSKYI Mark G.
Open International University of Human Development “Ukraine”
PANASYUK Igor V.
Kyiv National University of Technology and Design
  DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-97-102

Анотація мовою оригіналу

Запропоновано просторовий статично визначений механізм галтувальної машини типу «Turbula» без наявності пасивного зв’язку у її кінематичному ланцюзі. Таку конструкцію машини реалізовано за рахунок введення у кінематичний ланцюг додаткової рухомої ланки – другої робочої ємкості. Експлуатація даної конструкції машини дозволяє значно підвищити продуктивність обробки деталей за рахунок того, що виникає можливість на одній машині одночасно виконувати дві різні технологічні операції або одночасно обробляти дві партій різних деталей. Описано принцип роботи механізму та машини. Виконані аналітичні дослідження основних геометричних та конструктивних параметрів галтувальної машини з двома робочими ємкостями, що, в цілому, забезпечують її раціональне функціонування. Встановлено взаємозв’язок між геометричними параметрами рухомих ланок машини та зміною амплітуди їх переміщень. Зокрема, отримані математичні залежності, які дають можливість розрахувати амплітуду зміни кута між осями двох ємкостей, а також амплітуду зміни відстані між взаємно перпендикулярними геометричними вісями кріплення вилок до робочих ємкостей. Отримані результати аналітичних досліджень можуть бути використані у відповідних конструкторських бюро машинобудівних підприємств на стадії проектування галтувального обладнання зі складним просторовим рухом робочих ємкостей.
Ключові слова: пасивний зв’язок, кінематичний ланцюг, шатун, галтування, робоча ємкість.

 Розширена анотація англійською  мовою

The disadvantages of using machine mechanisms in the kinematic circuits of which contain a passive connection are described. A three-dimensional statically defined mechanism of the “Turbula” type machine without the presence of a passive connection in its kinematic circuit is proposed. This design of the machine is realized due to the introduction into the kinematic circuit of an additional moving link – the second working capacity. Operation of this design of the car allows to increase productivity of processing of details considerably due to the fact that there is a possibility on one car to carry out two different technological operations at the same time or to process two parties of various details at the same time. The principle of operation of the mechanism and the machine is described. Analytical researches of the basic geometrical and constructive parameters of the galvanizing machine with two working capacities which, as a whole, provide its rational functioning are executed. The relationship between the geometric parameters of the moving parts of the machine and the change in the amplitude of their movements. In particular, mathematical dependences are obtained, which make it possible to calculate the amplitude of the angle change between the axes of two tanks, as well as the amplitude of the distance change between mutually perpendicular geometric axes of the forks to the working tanks. The operation of this machine design will significantly increase the productivity of machining parts due to the fact that it is possible to perform two different technological operations on one machine or simultaneously process two batches of different parts. The obtained results of analytical researches can be used in the corresponding design bureaus of the machine-building enterprises at a stage of designing of the galting equipment with difficult spatial movement of working capacities.
Keywords: passive connection, kinematic circuit, connecting rod, shunting, working capacity.

Література

 1. Залюбовський М.Г. Перспективні галтувальні та змішувальні технологічні процеси у машині типу «Turbula» / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки – 2021. – № 3, том 32 (71). – С. 6-11.
 2. Залюбовський М.Г. Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка «блискавка» на особливості їх обробки в галтувальній машині / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну – 2020. – №2 (144). – С. 24-32.
 3. Бурмістенков О.П. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості: монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, В.П. Коновал, І.В. Панасюк, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. – Хмельниц., 2007. – 255 c.
 4. Zalyubovskyi M.G. Experimental investigation of the handling process of polymeric units in a machine with a compacted space movement of working capacity / Zalyubovskyi M.G., Panasyuk I.V., Smirnov Y.I., Klaptsov Y.V., Malyshev V.V. // Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design – 2019. – Vol. 2 (132). – P. 24 – 32.
 5. Marigo. Developing Mechanistic Understanding of Granular Behaviour in Complex Moving Geometry using the Discrete Element Method / M. Marigo, D. L. Cairns, M. Davies, A. Ingram, E. H. Stitt // Powder Technology 212 (2011), pp. 17-24.
 6. Шварц А.И. Механизация и автоматизация производства формовых РТИ: Учебное пособие для рабочего образования. М.: Химия, 1987. – 176 с.
 7. Шумакова Т. А. Инструмент для виброабразивной обработки деталей: монография / Т. А. Шумакова, В. И. Шаповалов, Ю. И. Гутько; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск: Ноулидж, 2011. – 59 c.
 8. Willy A. Bachofen (WAB): сайт Willy A. Bachofen AG, Maschinenfabrik. – 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://www.wab-group.com/en/ (дата відвідування: 25.12.2021).
 9. Залюбовський М.Г. Машини зі складним рухом робочих ємкостей для обробки полімерних деталей: монографія / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев – К.: Університет «Україна», 2018. – 228 с.
 10. Решетов Л.Н. Конструирование рациональных механизмов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 1972. – 256 с.
 11. Zalyubovskii M. G. On the study of the basic design parameters of a seven-link Spatial mechanism of a part processing machine / G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, issue 1, April 2020, 54 – 64.
 12. Zaliubovskyi M. G. Synthesis and research of the tumbling machine spatial mechanism / G. Zaliubovskyi, I. V. Panasiuk, Yu. I. Smirnov, V. V. Malyshev // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, – 2020. – 178, issue 4, 69-75.
 13. Zalyubovskii M. G. Studying the main design parameters of linkage mechanisms of part-processing machines with two working barrels / G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, issue 6, November 2020, 762 – 772.
 14. Мудров А.Г. Исследование пространственных механизмов с особой структурой / Вестник Казанского ГАУ. – 2019. – №2 (53). С. 111-116.
 15. Залюбовський М.Г. Синтез та аналітичне дослідження геометричних параметрів статично визначеного просторового шарнірного механізму галтувальної машини / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну – 2020. – №5 (150). – С. 24-30.
 16. Залюбовський М.Г. Машина для обробки деталей з кінематичною парою четвертого класу – кінетостатичне дослідження / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки – 2021. – № 2, том 32 (71). – С. 6-11.
 17. Артоболевский И.И. Теория машин и механизмов. – М.: Наука, 1988. – 640 с.

References

 1. Zaliubovskyi M.H. Perspektyvni haltuvalni ta zmishuvalni tekhnolohichni protsesy u mashyni typu «Turbula» / M.H. Zaliubovskyi, I.V. Panasiuk, V.V. Malyshev // Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: tekhnichni nauky – 2021. – № 3, tom 32 (71). – S. 6-11.
 2. Zaliubovskyi M.H. Eksperymentalne doslidzhennia vplyvu heometrii metalevykh vidlyvok detalei zamka «blyskavka» na osoblyvosti yikh obrobky v haltuvalnii mashyni / M.H. Zaliubovskyi, I.V. Panasiuk // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu – 2020. – №2 (144). – S. 24-32.
 3. Burmistenkov O.P. Vyrobnytstvo lytykh detalei ta vyrobiv z polimernykh materialiv u vzuttievii ta shkirhalantereinii promyslovosti: monohrafiia / O.P. Burmistenkov, B.M. Zlotenko, V.P. Konoval, I.V. Panasiuk, M.Ie. Skyba, O.M. Syniuk. – Khmelnyts., 2007. – 255 s.
 4. Zalyubovskyi M.G. Experimental investigation of the handling process of polymeric units in a machine with a compacted space movement of working capacity / Zalyubovskyi M.G., Panasyuk I.V., Smirnov Y.I., Klaptsov Y.V., Malyshev V.V. // Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design – 2019. – Vol. 2. – P. 24 – 32.
 5. Marigo. Developing Mechanistic Understanding of Granular Behaviour in Complex Moving Geometry using the Discrete Element Method / M. Marigo, D. L. Cairns, M. Davies, A. Ingram, E. H. Stitt // Powder Technology 212 (2011), pp. 17-24.
 6. Shvarts A.I. Mehanizatsiya i avtomatizatsiya proizvodstva formovyih RTI: Uchebnoe posobie dlya rabochego obrazovaniya. M.: Himiya, 1987. – 176 s.
 7. Shumakova T. A. Instrument dlya vibroabrazivnoy obrabotki detaley: monografiya / T. A. Shumakova, V. I. Shapovalov, Yu. I. Gutko; Vostochnoukr. nats. un-t im. V. Dalya. – Lugansk: Noulidzh, 2011. – 59 c.
 8. Willy A. Bachofen (WAB): сайт Willy A. Bachofen AG, Maschinenfabrik. – 2021 [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.wab-group.com/en/ (data vidviduvannia: 25.12.2021).
 9. Zaliubovskyi M. H. Mashyny zi skladnym rukhom robochykh yemkostei dlia obrobky polimernykh detalei: monohrafiia / M. H. Zaliubovskyi, I. V. Panasiuk, V. V. Malyshev – K.: Universytet «Ukraina», 2018. – 228 s.
 10. Reshetov L.N. Konstruirovanie ratsionalnyih mehanizmov. – Izd. 2-e, pererabot. i dop. – M.: Mashinostroenie, 1972. – 256 s.
 11. Zalyubovskii M. G. On the study of the basic design parameters of a seven-link Spatial mechanism of a part processing machine / G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, issue 1, April 2020, 54 – 64.
 12. Zaliubovskyi M. G. Synthesis and research of the tumbling machine spatial mechanism / G. Zaliubovskyi, I. V. Panasiuk, Yu. I. Smirnov, V. V. Malyshev // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, – 2020. – 178, issue 4, 69-75.
 13. Zalyubovskii M. G. Studying the main design parameters of linkage mechanisms of part-processing machines with two working barrels / G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, issue 6, November 2020, 762 – 772.
 14. Mudrov A.G. Issledovanie prostranstvennyih mehanizmov s osoboy strukturoy / Vestnik Kazanskogo GAU. – 2019. – 2 (53). S. 111-116.
 15. Zaliubovskyi M.H. Syntez ta analitychne doslidzhennia heometrychnykh parametriv statychno vyznachenoho prostorovoho sharnirnoho mekhanizmu haltuvalnoi mashyny / M.H. Zaliubovskyi, I.V. Panasiuk, V.V. Malyshev // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu – 2020. – №5 (150). – S. 24-30.
 16. Zaliubovskyi M.H. Mashyna dlia obrobky detalei z kinematychnoiu paroiu chetvertoho klasu – kinetostatychne doslidzhennia / M.H. Zaliubovskyi, I.V. Panasiuk, V.V. Malyshev // Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: tekhnichni nauky – 2021. – № 2, tom 32 (71). – S. 6-11.
 17. Artobolevskiy I.I. Teoriya mashin i mehanizmov. – M.: Nauka, 1988. – 640 s.

Post Author: Горященко Сергій

Translate