Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF FUNCTIONING LOGISTICS PROCESSES AND SYSTEMS

Сторінки: 7380. Номер: №2, 2022 (307) 
 Автори:
ПОТАПОВА Н.А.
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ORCID ID: 0000-0003-4566-4102
e-mail: potapova.nadin@gmail.com
ВОЛОНТИР Л.О.
Вінницький національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0001-9022-9332
e-mail: milavolontyr@ukr.net
ЗЕЛІНСЬКА О.В.
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ORCID ID: 0000-0002-9069-1428
e-mail: zeloksanavlad@gmail.com
POTAPOVA Nadiia А.
Vasyl’ Stus Donetsk National University
VOLONTYR Ludmila O.
Vinnytsia National Agrarian University
Zelinska Oksana V.
Vasyl’ Stus Donetsk National University
  DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-73-80

Анотація мовою оригіналу

В роботі обґрунтовується необхідність використання математичного та комп’ютерного моделювання в аналітиці даних при оцінюванні функціонування логістичних процесів та систем. На основі аналізу існуючих підходів розкриваються особливості використання інтегрованого методу математичного та комп’ютерного моделювання з метою ефективної постановки та реалізації експерименту дослідження процесів. Логістична система формалізована в межах поставок матеріально-технічних ресурсів за централізованим способом розподілу потоків та передачі впливу керування від вищого рівня ієрархії до нижчих рівнів типу філій або відокремлених підрозділів. Конкретизовано основні етапи проведення моделювання функціонування логістичних процесів, що є підставою для уточнення алгоритмічних особливостей комп’ютерного експерименту. Акцентовано увагу на поєднанні імітаційного моделювання, як одного із підходів комп’ютерного моделювання, з елементами оптимізаційних рішень, що можуть бути отримані як аналітичний розв’язок конкретних прикладних задач логістики різної складності, зокрема, управління запасами.
Ключові слова: математичне моделювання, комп’ютерне моделювання, системний аналіз, логістична система, логістичний процес, імітаційна модель, експеримент.

  Розширена анотація англійською  мовою

 The paper substantiates the need of usage mathematical and computer modelling in data analysis in assessing with the functioning of logistic processes and systems. Based on the analysis of existing approaches, the peculiarities of using an integrated method of mathematical and computer modelling in order to effective set up and implement a process research experiment are revealed. The logistic system is formalized within the supply of material and technical resources by a centralized method of flow distribution and transfer of management influence from the highest level of the hierarchy to the lower levels such as branches or separate units. Formal identification of the logistic system of supply of material and technical resources is based on the separation of the main factors of the system and the limits of their impact.
The main stages of modelling the functioning of logistics processes are specified, which is the basis for clarifying the algorithmic features of the computer experiment. It is stipulated that one of the main approaches to the study of these systems is modelling based on the use of methodological principles of queuing theory, which is based on modelling the flow characteristics of processes, orders and the discipline of their service. The procedure for determining the main characteristics of the system is focused on conducting computer simulations by setting up a computer experiment aimed at simulating the behaviour of the system and its evaluation. Probabilistic estimates of the queuing system are obtained under stationary operating conditions, in the established mode, which achieves limiting the impact of the conditions of the initial state. Emphasis is placed on combining simulation modelling as one of the approaches of computer modelling with elements of optimization solutions that can be obtained as an analytical solution to specific applications of logistics of varying complexity, in particular, inventory management.
Keywords: mathematical modelling, computer modelling, systems analysis, logistic system, logistic process, simulation model, experiment.

Література

 1. Potapova N. A. Systematic approach in formation of conceptual principles of agrilogistics. Вісник національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми економіки та управління”. № 799. С. 89 – 95.
 2. Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами: монографія/ Л.М. Малярець, Є.Ю. Місюра, В.В. Койбічук та ін. Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2016. 420 с.
 3. Лисенко С.О. Основні риси моделей та моделювання. URL: http://vabb.com.ua/news/risy-modeley-modeluvania.html.
 4. Bertalanffy L. Das biologische Weltbild, Bd. 1. – Bern, 1949.
 5. Bertalanfy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. – NY, 1969.
 6. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Морозов О.О. Характеристики рівноваг ланцюгів постачання. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 19. 2019. C. 31 – 37.
 7. Горбова А.В. Моделирование работы парка прибытия железнодорожной станции. Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2017. Вип. 13. С. 19-25.
 8. Левкін Д.А., Бережна Н.Г., Макаров О.А., Кутья О.В. Математичне моделювання технічних систем. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. № 1. Том 32 (71) Ч. 1. С. 98-102.
 9. Тараненко Ю., Федоренко І. Імітаційне моделювання логістичних процесів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. 2016. №8(185). С. 38-44.
 10. Сергієнко О.А., Голофаєва І.П., Швець А.Д. Розроблення оптимізованої моделі логістичних ланцюгів постачання-розподілу підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 28. С. 98 – 105.
 11. Харченко Ю.А., Михайленко А.С. Економіко-математичне моделювання рівня запасів товарів торговельного підприємства. Економічний простір. 2018. № 136. С. 202-213.
 12. Ковтун Т.А., Смокова Т.М. Формування складу учасників проєкту створення транспортно-логістичного центру. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 2. С. 32-43.
 13. Попов О.І. Теоретичні питання вибору економіко-математичних моделей для логістичної діяльності підприємств харчової промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 19. С. 29-31.
 14. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів: монографія/ З.М. Соколовська, В.М. Андрієнко, І.Ю. Івченко та ін.; за заг. ред. З.М. Соколовської. Одеса: Астропринт, 2016. 308 с.
 15. Каут О.В. Аналіз сучасних технологій моделювання автоматизованих виробничих логістичних процесів. Східна європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 2 (13). С. 274-277.
 16. Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України: монографія. Харків: Право, 2018. 98 с.
 17. Опря А.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
 18. Зінькевич Т., Лісовська В., Мельник О. Логістичні моделі в задачах економічної динаміки. Ринок цінних паперів в Україні. URL: http://securities.usmdi.org/?p=22&n=91&s=948.
 19. Хорошун В.В., Науменко І.А. Економіко-математичні методи та моделі прогнозування збутової логістики торговельного підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 28-2. С. 179 – 183.
 20. Павленко П.М., Філоненко С. Ф., Чередніков О. М., Трейтяк В. В. Математичне моделювання систем і процесів: навч. посіб. К.: НАУ, 2017. 392 с.
 21. Потапова Н.А. Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. 2017. Випуск 38. С. 139 – 145.
 22. Volontyr L, Zelinska O., Potapova N. Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №5. С. 83-93.
 23. Shannon, R.E. 1975. Systems Simulation the Art and Science, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 24. Savory P. and Mackulak G.T. (1994), “The Science of Simulation Modeling,” International Conference on Simulation in Engineering Education (ICSEE ‘94), Volume 26, №. 1, ed. Knadler and Vakilzadian, pp. 115-119, Tempe, Arizona, January 1994.
 25. Бакаев А. А., Костина Н. И., Яровицкий Н. В. Имитационные модели в экономике : монография. Киев : Наукова думка, 1978. 304 с.
 26. Славич В.П., Доброва К.Д. Модель та метод знаходження опорного та оптимальних планів модифікованої транспортної задачі у випадку групування постачальників вантажу. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. № 1. Т. 3. С. 187-194.

References

 1. Potapova N. A. Systematic approach in formation of conceptual principles of agrilogistics. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”. № 799. S. 89 – 95.
 2. Matematychni metody i modeli v upravlinni ekonomichnymy protsesamy: monohrafiia/ L.M. Maliarets, Ye.Iu. Misiura, V.V. Koibichuk ta in. Kharkiv: KhNEU im. S.Kuznetsia, 2016. 420 s.
 3. Lysenko S.O. Osnovni rysy modelei ta modeliuvannia. URL: http://vabb.com.ua/news/risy-modeley-modeluvania.html.
 4. Bertalanffy L. Das biologische Weltbild, Bd. 1. – Bern, 1949.
 5. Bertalanfy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. – NY, 1969.
 6. Horbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Morozov O.O. Kharakterystyky rivnovah lantsiuhiv postachannia. Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia. Seriia: Tekhnichni nauky. Vypusk 19. 2019. S. 31 – 37.
 7. Horbova A.V. Modelyrovanye rabotы parka prybыtyia zheleznodorozhnoi stantsyy. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V. Lazariana. 2017. Vyp. 13. S. 19-25.
 8. Levkin D.A., Berezhna N.H., Makarov O.A., Kutia O.V. Matematychne modeliuvannia tekhnichnykh system. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky. 2021. № 1. Tom 32 (71) Ch. 1. S. 98-102.
 9. Taranenko Yu., Fedorenko I. Imitatsiine modeliuvannia lohistychnykh protsesiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Ekonomika. 2016. №8(185). S. 38-44.
 10. Serhiienko O.A., Holofaieva I.P., Shvets A.D. Rozroblennia optymizovanoi modeli lohistychnykh lantsiuhiv postachannia-rozpodilu pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 2019. Vypusk 28. S. 98 – 105.
 11. Kharchenko Yu.A., Mykhailenko A.S. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia rivnia zapasiv tovariv torhovelnoho pidpryiemstva. Ekonomichnyi prostir. 2018. № 136. S. 202-213.
 12. Kovtun T.A., Smokova T.M. Formuvannia skladu uchasnykiv proiektu stvorennia transportno-lohistychnoho tsentru. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy. 2020. № 2. S. 32-43.
 13. Popov O.I. Teoretychni pytannia vyboru ekonomiko-matematychnykh modelei dlia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2009. № 19. S. 29-31.
 14. Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv: monohrafiia/ Z.M. Sokolovska, V.M. Andriienko, I.Iu. Ivchenko ta in.; za zah. red. Z.M. Sokolovskoi. Odesa: Astroprynt, 2016. 308 s.
 15. Kaut O.V. Analiz suchasnykh tekhnolohii modeliuvannia avtomatyzovanykh vyrobnychykh lohistychnykh protsesiv. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2018. Vypusk 2 (13). S. 274-277.
 16. Obolentsev V. F. Bazovi zasady systemnoho analizu systemy derzhavy Ukrainy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 98 s.
 17. Opria A.T. Statystyka (modulnyi variant z prohramovanoiu formoiu kontroliu znan). Navch. posib. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2012. 448 s.
 18. Zinkevych T., Lisovska V., Melnyk O. Lohistychni modeli v zadachakh ekonomichnoi dynamiky. Rynok tsinnykh paperiv v Ukraini. URL: http://securities.usmdi.org/?p=22&n=91&s=948.
 19. Khoroshun V.V., Naumenko I.A. Ekonomiko-matematychni metody ta modeli prohnozuvannia zbutovoi lohistyky torhovelnoho pidpryiemstva. Prychornomorski ekonomichni studii. 2018. Vypusk 28-2. S. 179 – 183.
 20. Pavlenko P.M., Filonenko S. F., Cherednikov O. M., Treitiak V. V. Matematychne modeliuvannia system i protsesiv: navch. posib. K.: NAU, 2017. 392 s.
 21. Potapova N.A. Ekonometrychnyi analiz prychynno-naslidkovykh zviazkiv komponentiv struktury realizatsii zernovykh kultur v zbutovii ahrolohistytsi. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats. 2017. Vypusk 38. S. 139 – 145.
 22. Volontyr L, Zelinska O., Potapova N. Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. 2019. №5. S. 83-93.
 23. Shannon R.E. 1975. Systems Simulation the Art and Science, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 24. Savory P. and Mackulak G.T. (1994), “The Science of Simulation Modeling,” International Conference on Simulation in Engineering Education (ICSEE ‘94), Volume 26, №. 1, ed. Knadler and Vakilzadian, pp. 115-119, Tempe, Arizona, January 1994.
 25. Bakaev A. A., Kostyna N. Y., Yarovytskyi N. V. Ymytatsyonnыe modely v эkonomyke: monohrafyia. Kyev : Naukova dumka, 1978. 304 s.
 26. Slavych V.P., Dobrova K.D. Model ta metod znakhodzhennia opornoho ta optymalnykh planiv modyfikovanoi transportnoi zadachi u vypadku hrupuvannia postachalnykiv vantazhu. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2020. № 1. T. 3. S. 187-194.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate