Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ЖИВУЧОСТІ РІВНЯ НАДАННЯ СЕРВІСІВ ТА ДОДАТКІВ
AUTOMATION OF THE PROCESS OF INDICATORS CALCULATION AND IMPROVING THE STRUCTURAL SURVIVAL OF SERVICE AND ADDITION LAYERS

Сторінки: 77-83. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
Н.О. КНЯЗЄВА, Л.М. ЗІМЕНКО, Б.Л. ПУСТОВИЙ
Одеська національна академія харчових технологій
N. KNIAZIEVA, L. ZIMENKO, V. PUSTIVIY
Odessa National Academy of Food Technologies

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-77-83

Рецензія/Peer review : 12.4.2020 р.
Надрукована/Printed : 16.6.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Однією із найважливіших властивостей телекомунікаційних мереж (ТКМ), а саме мереж нового покоління, яка забезпечує їх стабільне та надійне функціонування, є структурна живучість. Підвищення живучості є важливим завданням, однак на практиці це трудомісткий процес, особливо в умовах підвищення складності сучасних ТКМ. Тому є актуальним процес автоматизації розрахунку показників та підвищення структурної живучості ТКМ. Дана робота присвячена саме процесу автоматизації розрахунку та підвищення структурної живучості рівня сервісів та додатків (РСД) ТКМ. Для управління наданням сервісів на РСД використовується централізований принцип управління (ЦПУ). Запропоновано застосовувати показник структурної живучості РСД – середньозважене значення нижньої і верхньої границь структурної живучості – завдяки можливості визначення як множини шляхів, так і множини розрізів між пунктами – користувач і сервер послуг РСД з ЦПУ. Програмне забезпечення виконує наступні функції: забезпечує введення вхідних даних для розрахунку; будує граф мережі на основі введених даних; дозволяє проводити розрахунок показників структурної живучості для РСД з ЦПУ; визначає, чи досягнуто необхідний рівень структурної живучості в процесі резервування ділянок мережі; будує таблицю з результатами розрахунків резервування ділянок мережі. Алгоритмічна частина програмного забезпечення написана на скриптовій мові програмування JavaScript з використанням стандарту ECMAScript 6. Для створення інтерфейсу користувача використана відкрита бібліотека React з застосуванням розширення JSX. Перспективи подальших досліджень складаються в розвитку запропонованого методу та програмного забезпечення в напрямку автоматизації процесу формування вихідних даних – ймовірностей неураження ділянок мережі – у відповідності з заданими розподілами цих даних.
Ключові слова: структурна живучість, рівень сервісів та додатків, показник структурної живучості, верхня і нижня границя структурної живучості, ймовірність неураження ділянок мережі, оптимальна структура резерву, програмне забезпечення.

Розширена анотація англійською мовою

One of the most important property of telecommunication networks (TCN), namely next generation networks, which ensures their stable and reliable functioning is structural survivability. Increasing survivability is an important task. However, in practice it is a laborious process, especially in conditions of increasing the dimensionality of modern TCN. Therefore, the process of automating the calculation of indicators and increasing the structural survivability of the TCN is relevant. This article is devoted specifically to the process of automating the calculation and increasing the structural survivability of the TCN services and applications layer (SAL). To manage the provision of SAL services, is used the centralized management principle (CMP). It is proposed to use the SAL structural survivability index – the weighted average of the lower and upper boundaries of the structural survivability – due to the possibility of determining both the set of paths and the set of cuts between points – the user and server of the SAL services with a CMP. The software performs the functions of: provides input data for the calculation; builds a network graph based on the entered data; allows the calculation of indicators of structural survivability for SAL with CMP; determines, the necessary level of structural survivability is achieved in the process of reservation of network sections; builds a table with the results of calculations of the reservation of network sections. The algorithmic part of the software is written in the JavaScript scripting language using the ECMAScript 6 standard. To create the user interface, the open React library using the JSX extension was used. Prospects for further research are the development of the proposed method in the direction of automating the process of generating output data – the probabilities of non-damage to network sections – in accordance with the given distributions of these data.
Keywords: structural survivability, level of services and applications, structural survivability index, upper and lower bounds of structural survivability, probability of non-destruction of network sites, optimal reserve structure, software.

References

1. Dodonov A.G. Zhivuchest informacionnyh sistem / A.G. Dodonov, D.V. Lande. – K. : Nauk. dumka, 2011. – 256 s.
2. Stekolnikov Yu.I. Zhivuchest sistem / Yu.I. Stekolnikov. – SPb : Politehnika, 2002. – 155 s.
3. Gromov Yu.Yu. Sintez i analiz zhivuchesti setevyh sistem / Yu.Yu. Gromov, V.O. Drachev, K.A. Nabatov, O.G. Ivanova. – M. : Izd-vo Mashinostroenie-1, 2007.
4. Krivosheya D.O. Issledovanie funkcionalnoj zhivuchesti modeli sistemy videokonferencsvyazi, razvernutoj na besprovodnoj yacheistoj seti / D.O. Krivosheya // Naukovedenie : internet-zhurnal. – 2013. – № 4.
5. Kniazieva N. The Method of Determining the Functional Survivability of the Control of the Intelligent Services / N. Kniazieva, L. Zimenko, T. Kunup // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. IV(10), Issue 91, 2016.
6. Knyazeva N.A. Metod obespecheniya strukturnoj zhivuchesti telekommunikacionnoj seti / N.A. Knyazeva // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2014. – №. 8. – S. 152–166.
7. Kniazieva N.O. Teoriia proektuvannia kompiuternykh system i merezh. Ch2. Metody analizu i syntezu kompiuternykh merezh / N.O. Kniazieva // Odesa. – SPD Brovkin O.V., 2012.

Post Author: npetliaks

Translate