Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИКОЧУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ КОМБІНОВАНОГО ПОСІВНОГО АГРЕГАТУ
OPTIMISATION OF PARAMETERS OF THE PRESS WHEEL OF THE COMBINED SOWING UNIT

Сторінки: 58-61. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
Р.І. ГРИБИК
Вінницький національний аграрний університет
R.I. HRYBYK
Vinnytsia National Agrarian University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-58-61

Рецензія/Peer review : 27.04.2020 р.
Надрукована/Printed : 16.06.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Гребенева технологія обробітку просапних культур забезпечує більш сприятливі умови для проростання насіння і розвитку рослин в порівнянні з суцільним посівом. Однак сівалки і ґрунтообробні катки для гребневого посіву не повністю відповідають агротехнічним вимогам: вони енерговитратні, металомісткі, а також мають низький рівень універсалізації. Мета дослідження – підвищення якості посіву просапних культур на основі застосування ресурсозберігаючих технологій і засобів механізації. Для досягнення поставленої мети запропонований гребеневий спосіб посіву просапних культур. Він полягає в одночасному виконанні декількох операцій за один прохід агрегату: передпосівної культивації, висіву насіння, внесення мінеральних добрив і формування ущільненого гребеня ґрунту над висіяним насінням. Для реалізації гребеневого способу посіву просапних культур розроблений комбінований посівний агрегат. Виконано експериментальні дослідження процесу формування гребеня ґрунту катком-гребнеутворювачем. Для узагальненої оцінки впливу незалежних факторів на процес формування гребеня ґрунту обраний параметр оптимізації – коефіцієнт відповідності еталону, який характеризує ступінь відповідності фактичних розмірів гребеня і щільності ґрунту агротехнічним вимогам. Аналіз математичних моделей формування гребеня ґрунту показав, що максимальне значення коефіцієнта відповідності еталону (0,91) досягається, якщо швидкість руху агрегату дорівнює 5,1 км/год, кут атаки сферичних дисків – 13 °, зусилля стиснення пружини катка – 630 Н, зміщення прикочувальних кілець – 8 см. Виробничі випробування підтвердили відповідність якості гребеня агротехнічним вимогам. При гребеневому посіві сходи кукурудзи з’явилися на 1-2 дні раніше, ніж на контрольних ділянках, а рослини розвивалися краще. В результаті врожайність зеленої маси виявилася на 17,2% вище. Експлуатаційні витрати на обробіток кукурудзи знизилися на 39%.
Ключові слова: гребеневий посів, ґрунтообробний посівний агрегат, каток-гребнеутворювач, коефіцієнт відповідності еталону, економічна ефективність.

Розширена анотація англійською мовою

Comb cultivation technology of cultivated crops provides more favourable conditions for seed germination and plant development compared to continuous sowing. However, seeders and tillage rollers do not fully meet the agro-technical requirements: they are energy-efficient, metal-intensive and have a low level of versatility. The purpose of the study is to improve the quality of sowing crops on the basis of the use of resource-saving technologies and means of mechanization. To achieve this goal, a comb method of sowing cultivated crops is proposed. It consists in the simultaneous execution of several operations in one pass of the unit: pre-sowing cultivation, sowing of seeds, application of mineral fertilizers and formation of compacted soil ridge over sown seeds. For the implementation of the comb method of sowing cultivated crops combined sowing unit was developed. Experimental researches of the process of formation of a ridge of soil by a roller-ridge-forming have been made. For a generalized assessment of the influence of independent factors on the process of soil crest formation, the optimization parameter is chosen – the coefficient of conformity of the standard, which characterizes the degree of conformity of the actual size of the crest and the density of the soil to agrotechnical requirements. Analysis of mathematical models of soil crest formation showed that the maximum value of the standard of coefficient of correspondence (0.91) is reached if the speed of movement of the unit is 5.1 km/h, the angle of attack of the spherical disks – 13 °, the compression force of the spring roller – 630 N, displacement connecting rings – 8 cm. Production tests have confirmed the quality of the comb agrotechnical requirements. When sowing corn seedlings appeared 1-2 days earlier than in the control areas, and the plants developed better. As a result, the green mass yield was 17.2% higher. Maize operating costs were reduced by 39%.
Keywords: ridge sowing, soil tillage unit, roller-rake, coefficient of conformity of the standard, economic efficiency.

References

1. Guskov V.V. Tractors, theory. M.: Mashinobuduvannya, 1988. 376 p.
2. Kurdyumov V.I., Sharonov I.A., Zykin E.S., Martynov V.V. Experimental studies of the device for the formation of soil ridges. Bulletin of the International Academy of Agricultural Education. 2013. No. 17. S. 63–67.
3. Javadov R.D. The theoretical justification of the combined semi-active tillage the working body of the cultivator. Agricultural machines and technologies. 2009. No. 4. Р. 33–37.
4. Kurdyumov V.I., Zykin E.S., Sharonov I.A. Тools for inter-row processing. Rural machine operator. 2013. No. 12. P. 16-17.
5. Rekhlitsky O. V., Chuprynin Yu. V., Dzhasov D. V. Mathematical description of the mechanism of rotation of the wheels of a self-propelled agricultural machine. Mechanics of machines, mechanisms and materials. 2014. No. 2 (27). P. 23–29.
6. Voytyuk D.G., Baranovsky V.M., Bulgakov V.M. Agricultural cars. Fundamentals of theory and rosette: Pidruchnik; edited by D.G. Voytyuk. K.: Vishcha sovita, 2005. 464 p. ISDN 966-8081-38-2

Post Author: npetliaks

Translate