Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

THE PROCESS OF FORMATION AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CONSUMER LOYALTY ORGANIC PRODUCTS

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-45

Віталій ШАРКО
https://orcid.org/0000-0001-5830-8911
e-mail: vorfahr@ukr.net
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Надія АНДРУСЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3746-6202
e-mail: Nadiaivchenko@ukr.net
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Ольга ВАСИЛИШИНА
https://orcid.org/0000-0003-0955-511X
e-mail: olga_vasilishina@ukr.net
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

Vitalii SHARKO, Nadia ANDRUSENKO, Olga VASYLYSHYNA
Vinnytsia Trade and Economic Institute of State University of Trade and Economic, Ukraine

Анотація мовою оригіналу

У роботі досліджені теоретичні та практичні аспекти дослідження лояльності споживачів органічної продукції за сучасних умов посилення конкурентної боротьби та глобалізації продовольчого ринку. Представлена комбінована методика оцінки рівня лояльності споживачів, яка надала б повні та достовірні дані та була придатна для практичної діяльності підприємств. Отримані результати наукового дослідження даної статті дозволить підприємствам з виробництва органічної продукції скоригувати дії у напрямі побудови довгострокових взаємовигідних відносин зі споживачем, а також стане запорукою досягнення інших цілей, що безпосередньо чи опосередковано пов’язані з високим рівнем лояльності споживачів.

Ключові слова: органічна продукція, лояльність, споживач, ринок, підприємство, середовище

Розширена анотація англійською мовою

The vast majority of domestic companies aim to retain customers. The question of the peculiarities of measuring and assessing the level of consumer loyalty to organic products remains insufficiently studied. Therefore, scientific and practical interest in this problem necessitates the development of a methodological platform for this process. The choice of evaluation criteria and interpretation of the obtained data are characterized by a certain complexity. Therefore, it is necessary to evaluate the retrospective experience of consumer interaction with the enterprise and its possible behavior in the future. Also, we should take into account the dynamic and nonlinear formation of loyalty, its propensity to be influenced by many factors that are related to both the characteristics of the consumer and the dynamic external environment.

The aim of the study is to develop a combined methodology for assessing the level of consumer loyalty, which would provide complete and reliable data and would be suitable for practical activities.

Theoretical and practical aspects of research of loyalty of consumers of organic products under modern conditions of strengthening of competition and globalization of the food market are investigated in the work. A combined method of assessing the level of consumer loyalty is presented, which would provide complete and reliable data and would be suitable for the practical activities of enterprises. The results of scientific research of this article will allow companies producing organic products to adjust their actions towards building long-term mutually beneficial relationships with consumers, and will be the key to achieving other goals directly or indirectly related to high customer loyalty.

Key words: organic products, loyalty, consumer, market, enterprise, environment

Література

 1. Байдак Т.М., Болотова В.О. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2016. Вип. 36. С. 47-51. URL: file:///C:/Users/Vitaliy/Downloads/6535-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13175-1-10-20161024.pdf
 2. Багорка М. О. (2017). Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні. Причорноморські економічні студії, Вип. 14, С. 29–33.
 3. Вдович В. Г., Черкаська І. С. (2013). Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 181(6), С. 408–415.
 4. Волкова І. М. (2013). Дослідження поведінки споживачів на ринку органічної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), № 1(2), С. 47– 53.
 5. Єрошина Т. В. (2012). Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження. Український географічний журнал, № 2, С. 33–37.
 6. Кобець М. І. (2004). Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Проект «Аграрна політика для людського розвитку». Актуальні питання аграрної політики: збірник робіт, С. 104–132, с. 38
 7. Ковальчук С. В., Забурмеха Є. М. (2017). Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції. Маркетинг і цифрові технології, № 1, С. 34–51.
 8. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2016). Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка, № 2. Available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4777
 9. Кучмійов А. В. (2011). Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління. Ефективна економіка, № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2278
 10. Милованов Є. (2004). Тенденції розвитку ринку української органічної продукції. Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції: матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, 31 березня 2004 р.). Львів, С. 37–42.
 11. На шляху до зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва (2017): дов. С. В. Берзіна та ін. К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 138 с.
 12. Палєхова Л. Л. Управління сталим розвитком: довідник базових понять. Дніпро: НТУ «Дніпровська Політехніка», 2020 (332 с.). С. 208
 13. Палєхова Л. Маркетинг органічної продукції: контекст відповідального споживання і виробництва. 2021. Маркетинг в Україні. № 3. С. 26-29
 14. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. № 36. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
 15. Семенда Д. К., Семенда О. В. (2019). Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України та поведінка споживачів на ньому. Молодий вчений, № 11(75), С. 609–614.
 16. Чайка Т. О. (2011). Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 4, Т. 1, С. 233–240.
 17. Шушпанов Д. Г. (2016). Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров’я населення України. Актуальні проблеми економіки, № 7, С. 344–36.
 18. Aaker, D. A. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York, USA.Liesse, J. (1992), “Brands in Trouble”, Advertising Age, December 2, p. 16.
 19. Andreev, A.G. (2003), “Loyal customer – the basis of long-term competitive advantage of the company”, Marketing i marketingovye isledovaniya, vol. 2, p. 16.
 20. Barna, M., Popadynets, N., & Shults, S. (2017). Differences in consumer buying behavior in consumer markets of the EU member states and Ukraine. Economic Annals-XXI, 166(1–2), рр. 26–30. Available at: https://doi.org/10.21003/ea.V166-05
 21. Baydas, A., Yalman, F., & Bayat, M. (2021). Consumer Attitude Towards Organic Food: Determinants of Healthy Behaviour. Marketing and Management of Innovations, 1, рр. 96–111. Available at: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-08
 22. Gamble, P. Stone, M. and Woodkock, N. (2002), Marketing vzaimootnoshenii s potrebiteliami[Customer Relationship Marketing], Grand, Moscow, Russia.
 23. Hofmeyr, J. and Rice, B. (2000), Commitment-Led Marketing, John Wiley and Sons, Chichester, U.K.
 24. Kotler, Phillip (2011), Marketing 3.0. Ot produktov k potrebiteliam i daleye – k chelovecheskoy dushe. [Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit], Eksmo, Moscow, Russia.
 25. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA). Available at: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/nosb
 26. Obermiller C. Brand Loyalty Measurement Made asy: A Preference-Behavior Model [Tet] / С. Obermiller. – Journal of Small Business Strategy. – 2002. – Vol.13 (1). – P. 32-44
 27. Olasiuk, H., & Bhardwaj, U. (2019). An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands. Marketing and Management of Innovations, 2, рр. 173–184. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/15_MMI-02-2019_A270-2019_Olasiuk_0.pdf
 28. Panukhnyk, O., Popadynets, N., & Fedotova, Y. (2019). Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine. Global Journal of Environmental Science Management, 5(51), рр. 215–226. Available at: http://dx.doi.org/10.22034/gjesm.2019.05.SI.24
 29. Schlueter, S. (1988), “Get to the Essence of a Brand Relationship”, Marketing News, January 20, p. 4.
 30. Shults, S., Popadynets, N., Bilyk, I., Teslya, D., Kosar, N., Kapii, O., Kubrak, N. (2021). Factor determinants of the consumer market tvelopment. Accounting, 7(3), рр. 63–572. DOI: 10.5267/j.ac.2021.1.002 Available at: http://growingscience.com/beta/ac/4541-factor-determinants-of-the-consumer-market-development.html
 31. Shushpanov, D. G. (2016). Socioeconomic features of food consumption and their influence on population health in Ukraine. Actual Problems of Economics, 7(181), рр. 344–356.
 32. The World of Organic Agriculture: Statistic and Emerging Trends 2020. Available at: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/5011-organic-world-2020.pdf
 33. Tolok, G. A., & Tolok, Y. V. (2020). Environmental protection of quality and safety of foodstuffs. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved November, 20. Available at: http//www.economy.nayka.com.ua/ pdf/6_2018/50.pdf
 34. Tsysar, A.V. (2002), “Customer Loyalty: basic definitions, methods of measurement, control methods”, Marketing i marketingovye isledovaniya, vol. 5, p. 57.
 35. Wong, S. L., Hsu, C.-C., & Chen, H.-S. (2018). To Buy or Not to Buy? Consumer Attitudes and Purchase Intentions for Suboptimal Food. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7). Available at: https://doi.org/10.3390/ijerph15071431

References

 1. Baidak T.M., Bolotova V.O. Spozhyvcha loialnist u poli sotsiolohichnoho dyskursu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 2016. Vyp. 36. S. 47-51. URL: file:///C:/Users/Vitaliy/Downloads/6535-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13175-1-10-20161024.pdf
 2. Bahorka M. O. (2017). Stan ta problemy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini. Prychornomorski ekonomichni studii, Vyp. 14, S. 29–33.
 3. Vdovych V. H., Cherkaska I. S. (2013). Suchasnyi stan vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v Ukraini. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes, 181(6), S. 408–415.
 4. Volkova I. M. (2013). Doslidzhennia povedinky spozhyvachiv na rynku orhanichnoi produktsii. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), № 1(2), S. 47– 53.
 5. Ieroshyna T. V. (2012). Ekolohichno chysta produktsiia APK: sut poniattia, suspilno-heohrafichni pidkhody do doslidzhennia. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, № 2, S. 33–37.
 6. Kobets M. I. (2004). Orhanichne zemlerobstvo v konteksti staloho rozvytku. Proekt «Ahrarna polityka dlia liudskoho rozvytku». Aktualni pytannia ahrarnoi polityky: zbirnyk robit, S. 104–132, s. 38
 7. Kovalchuk S. V., Zaburmekha Ye. M. (2017). Marketynhovi tsyfrovi tekhnolohii u doslidzhenni spozhyvachiv orhanichnoi produktsii. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, № 1, S. 34–51.
 8. Kosar N. S., Kuzo N. Ye. (2016). Doslidzhennia rynku orhanichnykh produktiv kharchuvannia Ukrainy ta napriamy pidvyshchennia yikh konkurentospromozhnosti. Efektyvna ekonomika, № 2. Available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4777
 9. Kuchmiiov A. V. (2011). Ekolohichnyi marketynh u systemi ekoloho-ekonomichnoho upravlinnia. Efektyvna ekonomika, № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2278
 10. Mylovanov Ye. (2004). Tendentsii rozvytku rynku ukrainskoi orhanichnoi produktsii. Suchasni tendentsii vyrobnytstva ta marketynhu orhanichnoi produktsii: materialy naukovo-praktychnoho seminaru (m. Lviv, 31 bereznia 2004 r.). Lviv, S. 37–42.
 11. Na shliakhu do zelenoi modernizatsii ekonomiky: model staloho spozhyvannia ta vyrobnytstva (2017): dov. S. V. Berzina ta in. K.: Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia, 138 s.
 12. Paliekhova L. L. Upravlinnia stalym rozvytkom: dovidnyk bazovykh poniat. Dnipro: NTU «Dniprovska Politekhnika», 2020 (332 s.). S. 208
 13. Paliekhova L. Marketynh orhanichnoi produktsii: kontekst vidpovidalnoho spozhyvannia i vyrobnytstva. 2021. Marketynh v Ukraini. № 3. S. 26-29
 14. Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii: Zakon Ukrainy vid 10.07.2018 r. № 36. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
 15. Semenda D. K., Semenda O. V. (2019). Otsinka vnutrishnoho rynku orhanichnoi produktsii Ukrainy ta povedinka spozhyvachiv na nomu. Molodyi vchenyi, № 11(75), S. 609–614.
 16. Chaika T. O. (2011). Peredumovy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini. Marketynh i menedzhment innovatsii, № 4, T. 1, S. 233–240.
 17. Shushpanov D. H. (2016). Sotsialno-ekonomichni osoblyvosti spozhyvannia produktiv kharchuvannia ta yikh vplyv na stan zdorovia naselennia Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky, № 7, S. 344–36.
 18. Aaker, D. A. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York, USA.Liesse, J. (1992), “Brands in Trouble”, Advertising Age, December 2, p. 16.
 19. Andreev, A.G. (2003), “Loyal customer – the basis of long-term competitive advantage of the company”, Marketing i marketingovye isledovaniya, vol. 2, p. 16.
 20. Barna, M., Popadynets, N., & Shults, S. (2017). Differences in consumer buying behavior in consumer markets of the EU member states and Ukraine. Economic Annals-XXI, 166(1–2), rr. 26–30. Available at: https://doi.org/10.21003/ea.V166-05
 21. Baydas, A., Yalman, F., & Bayat, M. (2021). Consumer Attitude Towards Organic Food: Determinants of Healthy Behaviour. Marketing and Management of Innovations, 1, rr. 96–111. Available at: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-08
 22. Gamble, P. Stone, M. and Woodkock, N. (2002), Marketing vzaimootnoshenii s potrebiteliami [Customer Relationship Marketing], Grand, Moscow, Russia.
 23. Hofmeyr, J. and Rice, B. (2000), Commitment-Led Marketing, John Wiley and Sons, Chichester, U.K.
 24. Kotler, Phillip (2011), Marketing 3.0. Ot produktov k potrebiteliam i daleye – k chelovecheskoy dushe. [Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit], Eksmo, Moscow, Russia.
 25. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA). Available at: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/nosb
 26. Obermiller C. Brand Loyalty Measurement Made asy: A Preference-Behavior Model [Tet] / S. Obermiller. – Journal of Small Business Strategy. – 2002. – Vol.13 (1). – P. 32-44
 27. Olasiuk, H., & Bhardwaj, U. (2019). An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands. Marketing and Management of Innovations, 2, rr. 173–184. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/15_MMI-02-2019_A270-2019_Olasiuk_0.pdf
 28. Panukhnyk, O., Popadynets, N., & Fedotova, Y. (2019). Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine. Global Journal of Environmental Science Management, 5(51), rr. 215–226. Available at: http://dx.doi.org/10.22034/gjesm.2019.05.SI.24
 29. Schlueter, S. (1988), “Get to the Essence of a Brand Relationship”, Marketing News, January 20, p. 4.
 30. Shults, S., Popadynets, N., Bilyk, I., Teslya, D., Kosar, N., Kapii, O., Kubrak, N. (2021). Factor determinants of the consumer market tvelopment. Accounting, 7(3), rr. 63–572. DOI: 10.5267/j.ac.2021.1.002 Available at: http://growingscience.com/beta/ac/4541-factor-determinants-of-the-consumer-market-development.html
 31. Shushpanov, D. G. (2016). Socioeconomic features of food consumption and their influence on population health in Ukraine. Actual Problems of Economics, 7(181), rr. 344–356.
 32. The World of Organic Agriculture: Statistic and Emerging Trends 2020. Available at: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/5011-organic-world-2020.pdf
 33. Tolok, G. A., & Tolok, Y. V. (2020). Environmental protection of quality and safety of foodstuffs. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved November, 20. Available at: http//www.economy.nayka.com.ua/ pdf/6_2018/50.pdf
 34. Tsysar, A.V. (2002), “Customer Loyalty: basic definitions, methods of measurement, control methods”, Marketing i marketingovye isledovaniya, vol. 5, p. 57.
 35. Wong, S. L., Hsu, C.-C., & Chen, H.-S. (2018). To Buy or Not to Buy? Consumer Attitudes and Purchase Intentions for Suboptimal Food. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7). Available at: https://doi.org/10.3390/ijerph15071431

Post Author: Кравчик Юрій

Translate