Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОФІЛІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СЕМАНТИЧНІ ТАКСОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ

FORMALIZED DESCRIPTION OF SOFTWARE PROFILES: SEMANTIC TAXONOMIC STRUCTURES

Сторінки: 51-57. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
О.О. ГОРДЄЄВ, А.Л. ЛАПШИН
ДВНЗ «Університет банківської справи»
OLEKSANDR GORDIEIEV, ANDREY LAPSHIN
Banking University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-51-57

Рецензія/Peer review : 23.5.2020 р.
Надрукована/Printed : 16.6.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

В роботі розглядається необхідність формалізованого опису та представлення профілів програмного забезпечення (ПЗ). Проведено аналіз існуючих робіт в цій області і сформульована мета статті – формалізований опис і представлення профілів ПЗ з використанням семантичних таксономічних структур. Для опису профілів ПЗ, наприклад, профілів вимог ПЗ, профілів дефектів ПЗ тощо використовуються семантичні таксономічні структури, які дозволяють точно описати структуру і семантичний зміст профілів ПЗ. У частині структури вони подаються у вигляді ієрархічних, фасетних і змішаних (фасетного-ієрархічних) таксономій. Ієрархічна структура – класифікаційна структура, яка заснована на багаторівневій формі організації об’єктів з суворим співвідношенням об’єктів нижнього рівня певному об’єкту верхнього рівня. Фасетна структура – класифікаційна структура, заснована на поділі множини, що класифікується за кількома класифікаційними ознаками одночасно. Змішана або фасетно-ієрархічна структура об’єднує в собі елементи ієрархічної та фасетної структур. Кожен тип структури включає в себе множини таксонів і множини класифікаційних ознак, які взаємопов’язані між собою і містять семантичне наповнення. Профіль ПЗ у вигляді ієрархічної структури описується наступними матрицями: матрицею суміжності, матрицею відповідності, матрицею семантичного змісту таксонів і матрицею семантичного змісту класифікаційних ознак. Профіль ПЗ у вигляді фасетної структури описується наступними матрицями: матрицею відповідності, матрицею семантичного змісту таксонів і матрицею семантичного змісту фасет. У рамках подальших досліджень планується детально розглянути і представити формалізований опис операцій над семантичними таксономічними структурами, а також надати реальний приклад опису та формування профілю ПЗ.
Ключові слова: профіль ПЗ, формалізований опис профілю ПЗ, семантичні таксономічні структури, ієрархічні структури, фасетні структури, фасетно-ієрархічні структури.

Розширена анотація англійською мовою

The paper considers the need for a formalized description and presentation of software profiles. The analysis of existing work in this area is carried out. The goal of this paper is a formalized description and presentation of software profiles using semantic taxonomic structures. To describe software profiles, for example, software requirements profiles, software defect profiles, etc., semantic taxonomic structures are used that accurately describe the structure and semantic content of software profiles. In terms of structure they are represented in the form of hierarchical, faceted and mixed (facet-hierarchical) taxonomies. A hierarchical structure is a classification structure, which is based on a multi-level form of objects organization with a strict correlation of lower-level objects to a certain upper-level object. Faceted structure is a classification structure based on dividing a classified set by several classification features at the same time. A mixed or facet-hierarchical structure combines the elements of a hierarchical and facet structure. Each type of structure includes many taxa and many classification features that are interconnected and contain semantic content. A software profile in the form of a hierarchical structure is described by the following matrices: the adjacency matrix, the correspondence matrix, the semantic content matrix of taxa and the semantic content matrix of classification features. A software profile in the form of a facet structure is described by the following matrices: a correspondence matrix, a matrix of semantic content of taxa, and a matrix of semantic content of facets. As part of further research, it is planned to examine in detail and present a formalized description of operations on semantic taxonomic structures and to provide a real example of description and formation of a software profile.
Keywords: software profile, formalized description of software profile, semantic taxonomic structures, hierarchical structures, faceted structures, faceted hierarchical structures.

References

 1. Watts H., Daughtrey T. The software quality profile. Fundamental Concepts for the Software Quality Engineer, American Society for Quality (ASQ). 2001, p. 3–17.
 2. Andrashov A.A. Analiz modelej predstavleniya trebovanij k programmnomu obespecheniyu pri ih profilirovanii / A.A. Andrashov, Yu.A. Kremenchuckij, V.S. Harchenko // Radioelektronni i kompiuterni systemy. – 2009. – № 7(41). – S. 186–191.
 3. Yu Chen Zhen, Shengji Yao, Jian Qiang Lin, Yong Zeng, Armin Eberlein. Formalisation of product requirements: From natural language descriptions to formal specifications. International Journal of Manufacturing Research (IJMR). 2007. Vol. 2, No. 3. p. 362–387.
 4. Shostak I. V. Podhod k avtomatizacii processa formirovaniya normativnogo profilya pri sertifikacii programmnyh produktov / I. V. Shostak, Yu. I. Butenko // Systemy obrobky informatsii. – 2010. – № 8 (89). – S. 122–126.
 5. Andrashov A.A. Taksonomicheskie modeli profilirovaniya trebovanij informacionno-upravlyayushih sistem kriticheskogo primeneniya / A.A. Andrashov // Radioelektronni i kompiuterni systemy. – 2010. – № 7(48). – S. 104–108.
 6. Andrashov A.A. Fasetno-ierarhicheskie semanticheskie struktury v zadachah obespecheniya kachestva programmnogo obespecheniya / A.A. Andrashov // Intehrovani kompiuterni tekhnolohii v mashynobuduvanni «IKTM-2008» : materialy Mizhnar. nauk.-tekhn. konf, m. Kharkiv.. – 2008. – T. 2. – S. 204.
 7. Hordieiev O.O. Fasetno-iierarkhichni struktury u zadachakh otsinky yakosti prohramnoho zabezpechennia / O.O. Hordieiev, V.S. Kharchenko // Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia. – 2005. – № 3. – S. 190–196.
 8. Gordeev A.A. Profilirovanie defektov i trebovanij PO s ispolzovaniem operacij nad taksonomicheskimi strukturami / A.A. Gordeev // Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. «Intehrovani kompiuterni tekhnolohii v mashynobuduvanni» (IKTM-2005). – Kharkiv : NAKU «KhAI», 2005. – S. 364.
 9. Butenko Yu. I. Ontologicheskaya model formirovaniya normativnogo profilya dlya sertifikacii sistem kriticheskogo primeneniya / Yu. I. Butenko // Suchasni napriamky informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv upravlinnia : tez. dop. Pershoi nauk.-tekhn. konf. – Kharkiv, 2010. – S. 40.
 10. Shostak I.V. Znanieorientirovannye metody formirovaniya normativnyh profilej k sistemam kriticheskogo primeneniya na osnove ontologij / I.V. Shostak, Yu.I. Butenko, E.I. Shostak // Radioelektronni i kompiuterni systemy. – 2010. – № 5. – C. 104–108.
 11. Shostak I. V. Klassifikacionnaya model tekstov normativnoj bazy pri ekspertirovanii programmnogo obespecheniya / I.V. Shostak, Yu.I. Butenko // II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Intelektualni systemy ta prykladna linhvistyka», 28 bereznia, m. Kharkiv. – 2013. – C. 20–23.

Post Author: npetliaks

Translate