Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL MARKETING ECOSYSTEM

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-43

Діана ФАЙВІШЕНКО
Державний торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0001-7880-9801
e-mail: fayvishenko.ds@gmail.com
Дмитро ЯЦЮК
Державний торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0002-2165-7760
e-mail: d.yatsiuk@knute.edu.ua

Diana FAYVISHENKO, Dmytro YATSIUK
State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Анотація мовою оригіналу

У статті розглянуто та систематизовано основні елементи екосистеми цифрового маркетингу з огляду на сучасні тренди в мережі Інтернет. З урахуванням того, що цифровий маркетинг є однією з важливих сфер інформаційного суспільства, представлені погляди дослідників на складові даного виду маркетингу та його роль у сучасному світі. Зазначено, що розглядаючи цифровий маркетинг, не всі дослідники вважають за доцільне називати його екосистемою, хоча за низкою ознак дана дифеніція є цілком слушною. Наголошено, що процес створення цифрової кампанії має на меті підвищити рівень лояльності клієнтів до брендів і отримали прибуток від потенційних клієнтів, для чого і потрібна виважена екосистема цифрового маркетингу. Виокремлено елементи екосистеми цифрового маркетингу, а також послідовність їх розробки та включення у симбіотичний процес. Зазначено, що крім візуальної складової, контенту слід приділяти особливу увагу, тому перш за все мають бути визначені цілі, яких хоче досягнути бренд. Наступним етапом є розробка привабливого контенту, який делікатно створюватиме потребу у продукті чи послузі певного бренду. Окрема увага приділяється елементам веб-сайту, зокрема таким його складовим, як безпека, а також складовим екосистеми, а саме пошуковій оптимізації, рекламі, соціальним мережам, веб-аналітиці тощо. Акцентовано увагу на тому, що маркетинг у соціальних мережах сприяє максимальному розширенню бренду, поєднання ж цікавого контенту та соціальної мережі з відповідною аудиторією максимально охоплює цільову аудиторію, постійно залучаючи нових покупців. Зроблено висновок про те, що у сучасній екосистемі цифрового маркетингу лише продуманий симбіотичний зв’язок усіх цифрових медіа має шанси на успішне просування бренду в мережі Інтернет. Крім того, ефективність функціонування екосистеми залежить від ступеня релевантності її основних елементів – веб-сайту, сторінок у соціальних мережах, електронній розсилці та ін. Зазначено, що особливу увагу слід приділяти контент-маркетингу, від якого здебільшого залежить успішність цифрової маркетингової кампанії.

Ключові слова: екосистема цифрового маркетингу, бренд, соціальні мережі, маркетингова стратегія, контент-маркетинг, інструменти цифрового маркетингу.

Розширена анотація англійською мовою

The article considers and systematizes the main elements of the digital marketing ecosystem in terms of current trends on the Internet. Given the fact that digital marketing is one of the important areas of the information society, the views of researchers on the components of this type of marketing and its role in the modern world are presented. It is noted that when considering digital marketing, not all researchers consider it appropriate to call it an ecosystem, although based on a number of grounds, this definition is quite correct. It is emphasized that the process of creating a digital campaign aims to increase customer loyalty to brands and profits from potential customers, which requires a balanced ecosystem of digital marketing. Elements of the ecosystem of digital marketing, as well as the sequence of their development and inclusion in the symbiotic process are highlighted. It is outlined that in addition to the visual component, the content should be given special attention, so first of all, the goals that the brand wants to achieve should be defined. The next step is to develop attractive content that will delicately create a need for a product or service of a particular brand. Particular attention is paid to the elements of the website, in particular its components such as security, as well as components of the ecosystem, namely search engine optimization, advertising, social networking, web analytics and more. Emphasis is put upon the fact that marketing on social networks contributes to the maximum expansion of the brand, the combination of interesting content and social network with the appropriate audience maximizes the target audience, constantly attracting new customers. It is concluded that in the modern ecosystem of digital marketing, only a well-thought-out symbiotic connection of all digital media has a chance to promote the brand successfully on the Internet. In addition, the effectiveness of the ecosystem depends on the degree of relevance of its main elements, such as the website, social media, e-mails, etc. It is noted that special attention should be paid to content marketing, on which the success of a digital marketing campaign largely depends, although the visualization of content is also extremely important.

Keywords: digital marketing ecosystem, brand, social networks, marketing strategy, content marketing, digital marketing tools.

Література

 1. Карпіщенко О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікаційю. [Електронний ресурс] / О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова // Електронний архів Сумського державного університету. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28771].
 2. Кльоба Л.Г. Цифровий маркетинг — інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств // Львів – Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 127-128.
 3. Марчук О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління // Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 296–299.
 4. Окландер, М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 2015. № 12. С. 362-371.
 5. Яцюк Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу // Інвестиції: практика та досвід / Київ, 2015.  № 7. С. 70-74.
 6. Pooja Gupta, Preeti Dahiya, Amit Gupta. Understanding Ecosystem of Digital marketing special reference to RJ Media and advertising // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) //  [Електронний ресурс]. Volume 5, Issue 11, 2018. — Режим доступу: https://www.ijert.org/understanding-ecosystem-of-digital-marketing-special-reference-to-rj-media-and-advertising ].

References

 1. Karpishchenko O.O. Tsyfrovyi marketynh yak innovatsiinyi instrument komunikatsiiiu. [Elektronnyi resurs] / O.O. Karpishchenko, Yu.E. Lohinova // Elektronnyi arkhiv Sumskoho derzhavnoho universytetu. — Rezhym dostupu: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28771].
 2. Kloba L.H. Tsyfrovyi marketynh — instrument pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv // Lviv – Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. S. 127-128.
 3. Marchuk O.O. Tsyfrovyi marketynh yak innovatsiinyi instrument upravlinnia // Ekonomika i suspilstvo. 2018. № 17. S. 296–299.
 4. Oklander, M. A. Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid internet-marketynhu // Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. 2015. № 12. S. 362-371.
 5. Yatsiuk D.V. Tsyfrovyi marketynh: maibutnie marketynhovykh komunikatsii v brendynhu // Investytsii: praktyka ta dosvid / Kyiv, 2015. № 7. S. 70-74.
 6. Pooja Gupta, Preeti Dahiya, Amit Gupta. Understanding Ecosystem of Digital marketing special reference to RJ Media and advertising // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) // [Elektronnyi resurs]. Volume 5, Issue 11, 2018. — Rezhym dostupu: https://www.ijert.org/understanding-ecosystem-of-digital-marketing-special-reference-to-rj-media-and-advertising

Post Author: Кравчик Юрій

Translate