Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

TRANSFORMATION THE INVESTMENT POLICY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF NON-STATIONARY ECONOMY: MONITORING OF MACROECONOMIC INDICATORS

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЕКОНОМІКИ: МОНІТОРИНГ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-46

Lidiia KARPENKO
National University «Odesa Polytechnic»
https://orcid.org/0000-0002-2888-2477
e-mail: Lidiiako888@gmail.com
Mykola IZHA
National University «Odesa Polytechnic»
https://orcid.org/0000-0002-7263-6193

Лідія КАРПЕНКО, Микола ЇЖА
Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація англійською мовою

The paper proposes the use of modern tools for monitoring macroeconomic indicators and the study of their non-stationary dynamics in the context of the implementation of investment policy based on the tools of phase and cointegration analysis, which makes it possible to obtain a comprehensive assessment and analyze the stability of the macroeconomic dynamics of Ukraine in the context of increasing globalization transformations in the dynamics of territorial development, ongoing in the conditions of global crisis processes. This study is aimed at identifying and assessing the factors (determinants) that affect the inflow of foreign direct investment into the regions of Ukraine. The paper examined the factors that have a significant impact on the volume of foreign direct investment. To verify the hypotheses, an economic-mathematical model with fixed effects is proposed.

Keywords: direct investment, investment activity, investment policy, investment program, non-stationary economy, territorial development, monitoring

Розширена анотація українською мовою

Наукове дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці концептуальних засад та рекомендацій щодо трансформації інвестиційної політики України в умовах нестаціонарної економіки на засадах  моніторингу макроекономічних показників. У роботі пропонується використання сучасних інструментів моніторингу макроекономічних показників та дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації інвестиційної політики на основі інструментів фазового та коінтеграційного аналізу, що дає змогу отримати комплексну оцінку та проаналізувати стабільність макроекономічної динаміки України в умовах посилення глобалізаційних перетворень у динаміці територіального розвитку, що відбуваються в умовах глобальних кризових процесів. Це дослідження спрямоване на виявлення та оцінку факторів (детермінант), що впливають на приток прямих іноземних інвестицій у регіони України. У роботі досліджено фактори, які суттєво впливають на обсяги прямих іноземних інвестицій. Для перевірки гіпотез запропонована економіко-математична модель з фіксованими ефектами.

Метою роботи є вивчення трансформації інвестиційної політики України в умовах нестаціонарної економіки. Автори систематизують інструментальну базу екстраполяції та побудови прогностичної обґрунтованості міжнародної інвестиційної діяльності на територіальному рівні. Практичний бік роботи виражають економічні статистичні дослідження прямих іноземних інвестицій в Україні. У даній роботі авторами запропоновано систематизацію основних показників, які використовуються в економіко-статистичних методах для прогнозування рівня ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів. Прикладні аспекти ґрунтуються на  систематизації інструментальної бази моделювання інвестиційної політики в України на засадах аналітичної функції оцінки макроекономічних індикаторів.

Впровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним асинхронним взаємозв’язком основних макроекономічних індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-економічної системи в поточний період та отримати адекватні прогнози.

Перспективами подальших досліджень виступає вдосконалення питань щодо трансформації інвестиційної політики України та здійснення інтегрованого управлінського аналізу. Заплановано подальші дослідження у напрямку розробки та застосування адекватного інструментарію моніторингу макроекономічних показників на основі вивчення їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації інвестиційної стратегії держави.

Ключові слова: прямі інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, інвестиційна програма, нестаціонарна економіка, територіальний розвиток, моніторинг

References

  1. Trade and Development Report (2016): URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_en.pdf
  2. PEARCE, J.A. (2013): Strategic management: formulation, implementation and control.8th ed. Publications Office of the McGraw-Hill Companies. ISBN 0-07-248846-8.
  3. DROBYAZKO, S. (2020): Resource supporting of business economic security at the micro and macro levels. Journal of Security and Sustainability Issues,2020, 10(1), P. 307-320. ISSN 2029-7017 (print). ISSN 2029-7025 (online)
  4. KARPENKO, L. (2017): The system of analytical tools of integrated managerial analysis for the activation strategy of the enterprise innovative investment development the system. In International Conference on Current issues of world economy and politics: International Relations 2017. Bratislava, University of Economics in Bratislava, pр. 499-510. ISBN 978-80-225-4488-7.
  5. CASIDY, R. (2014): Linking Brand Orientation with Service Quality, Satisfaction, and Positive Word-of-Mouth: Evidence from the Higher Education Sector In: Journal of Nonprofit and Public Sector Marketin, 2014, 26, 2, pp. 142−161
  6. MAYOROVA, T. (2013): Investment process and financial and credit importance of its activisation in Ukraine: monograph. Kiev:KNEU, 2013, 332 p.
  7. ELTON, E. J. – GRUBER, M. J. (2014): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 7-th ed. New York: New York University, 2014. 728 p. ISBN-13 978-0470-05082-8.
  8. KARPENKO, L. IZHA, M, RACHYNSKYI, (2020): Structural and Wave Analysis Energy Policy of Ukraine in the Context of European Integration. In Lidiia Karpenko, Mykola Izha, Anatoliy Rachynskyi (eds.). Proceedings of the 5 th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2020, pp. 391-405. / ISBN 978-80-248-4455-8 (print). ISBN 978-80-248-4456-5 (on-line). ISSN 2571-029X.  DOI 10.31490/9788024844565.
  9. KARPENKO, L. − PASHKO P. (2019): Formation of the system of fair business practice of the company under conditions of corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal, London, 2019, V.18 (2), рр.1-8.  Print ISSN: 1544-1458; Online ISSN: 1939-6104
  10. LIPKOVA, L. (2012): Innovation Policy of the European Union. In: Proceeding of the 1st International Conference on European Integration 2012. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2012, pp. 171-178. ISBN 978-80-248-2685-1.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate