Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ANALYSIS OF PROSPECTS OF APPLICATION OF POLYMERIC MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF NUCLEAR PROTECTIVE CLOTHING

Сторінки: 240248. Номер: №3, 2022 (309)  
Автори:
ЗАХАРКЕВИЧ О. В.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-6542-9727
e-mail: zakharkevycho@khmnu.edu.ua
КУЛЕШОВА С. Г.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-2361-2950
e-mail: kuleshovas@khmnu.edu.ua
ТКАЧУК С. В.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-2283-9101
e-mail: denver8403@gmail.com
ЛУК’ЯНЧУК С. В.
Хмельницький національний університет
Oksana ZAKHARKEVICH, Svitlana KULESHOVA, Serhii TKACHUK, Svitlata LUKYANCHUK
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-309-3-240-248
Анотація мовою оригіналу
В роботі наведено результати досліджень перспектив застосування полімерних матеріалів для виготовлення одягу спеціального призначення робітників атомних електростанцій для захисту від радіоактивного забруднення з представленням проектованих методів обробки вузлів куртки чоловічої.
Ключові слова: спеціальний одяг для працівників атомних електростанцій, герметизуючи шви, полімерні матеріали.

Розширена анотація англійською  мовою

The article is devoted to identifying the main ways to improve the design and manufacture of clothing for nuclear power plant workers to ensure the competitiveness of domestic products. The scientific novelty of the work is that it further developed the issue of systematization of the range of nuclear protective clothing, which identified ways to improve its design processes in the domestic garment industry. The practical significance of the work lies in the use of polymeric materials in the designed methods of processing the components of the developed suit of nuclear protective clothing. The authors analyze the current state of research in the design and manufacture of nuclear protective clothing. Depending on the work performed, the range of nuclear protective clothing is considered from the standpoint of the materials used. The world leaders producing nuclear protective clothing are 3M; Lakeland; DuPont; Honeywell; Microgard; Delta Plus; Kappler; Casco; MATISEC; VersarPPS. According to the results of the analysis of the range of nuclear protective clothing, it is determined that the vast majority of manufacturers focus on the materials from which nuclear protective clothing is made to protect against radiation pollution and other harmful factors. As a result of scientific research, the basic approaches of the world leaders-manufacturers of nuclear protective clothing concerning the connection of details of products are defined. A database of seams used to make nuclear protective clothing has been formed. Among the variety of protective clothing, the basic design and technological solutions of protective clothing are identified as those that most fully protect against certain types of hazards for various industries in terms of passive methods of employee protection. The selected range of basic protective clothing includes suits and varieties of pants and jackets. A men’s jacket as a part of nuclear protective clothing is proposed, and methods of processing the product’s main components based on the use of polymeric materials are improved. Sealing the joints of the product parts using a film with a polymer coating is suggested. The authors have formulated requirements for materials used for the manufacture of suits for nuclear power plant workers: indicators of physical and mechanical, and physicochemical properties of materials for manufacturing white suits.
Keywords: nuclear protective clothing, sealing the seams, polymeric materials.

Література

 1. Голінько В.І. Проектування засобів індивідуального захисту працюючих : навч. посіб. / В.І. Голінько, Л.Д. Третякова, С.І. Чеберячко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 181 с.
 2. Третякова Л. Д. Новітні рішення проблеми індивідуального захисту працівників атомних електричних станцій: Монографія / Л. Д. Третякова. – К.: Основа, 2016. – 216 с.
 3. Tretiakova L. Designing of rational structure of range of insulating protective clothing on the basis of the principles of transformation / L. Tretiakova, Ostapenko, M. Kolosnichenko, K. Pashkevich, T. Avramenko // Vlakna a textil (Fibres and Textiles). – 2016. – Volume 23(4). – P. 27–35. – Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42495/1/Designing_of_Rational_Structure.pdf
 4. Курганський А. В. Розробка спеціального одягу для захисту від підвищеного рівня іонізуючого випромінювання : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.19 / Курганський Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2011. – 21 с.
 5. Законодавство України. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 р. N 761 про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (3164–15). Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761–2008–%D0%BF.
 6. Засоби індивідуального захисту (IMAS 10.30:2013, IDT): ДСТУ-П IMAS 10.30:2016. – [Чинний від 2016-07-01]. – К. : Держстандарт України, 2016. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 7. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення : ДСТУ 3900.101:2014. – [Чинний від 2014-07-01]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 8. Праця України у 2013 році [Електронний ресурс] : Статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2014. − Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
 9. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення [Електронний ресурс] : ДСТУ 2156-93. − [Чинний від 1995-01-01] − Режим доступу : http://document.ua/bezpechnist-promislovih-pidpriemstv_-termini-ta-viznachennja-nor3429.html.
 10. Івчук Ю. Ю. «Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)» як компонента «гідної праці» в трудовому праві / Ю. Ю. Івчук // Право та інновації. – 2015. – № 4. – С. 129–137.
 11. Колосніченко М.В. Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу : дис. … д-ра техн. наук : 05.19.04 / Колосніченко Марина Вікторівна ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – К., 2004. – 376 с.
 12. Кожушко Р. Ю. Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруднення : автореф. дис… канд. техн. наук: 05.18.19 / Кожушко Роман Юрійович ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – К., 2009. – 20 с.
 13. Delkumburewatte G. B. Wearable cooling system to manage heat in protective clothing / G. B. Delkumburewatte, T. Dias. // The Journal of the Textile Institute. – 2012. – Vol. – P. 483–489.
 14. McLellan T. M. Protective clothing ensembles and physical employment standards / T. M. McLellan, G. Havenith. // Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. – 2016. – Vol. – P. 121–130.
 15. Остапенко Н. В. Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.18.19 “технологія текстильних матеріалів, шве-йних і трикотажних виробів” / Остапенко Наталія Валентинівна – Київ, 2017. – 44 с.
 16. Дизайн-проектування виробів спеціального призначення : навч. посіб. / Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, Т.В. Луцкер та ін. – К. : КНУТД, 2016. – 320 с.
 17. Tranemo advanced workwear 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : https://issuu.com/monelw/docs/tranemo_cat33_uk?e=11284842/42652323.
 18. Kаталог фірми BRISTOL Uniforms [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bristoluniforms.com.
 19. Kаталог фірми flamepro [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.flamepro.com.
 20. Kаталог фірми Dräger [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dräger.com.heimanfireequipment.com.
 21. Остапенко Н.В. Проектування спеціального одягу / Н.В. Остапенко, О.В. Колосніченко // Енциклопедія швейного виробництва : навч. посіб. – К. : «Самміт-книга», 2010. – 968 с.
 22. Крючкова С.А. Дослідження конструктивно-технологічних рішень захисного одягу для працівників АЕС / С.А. Крючкова, Н.В. Остапенко, Л.Д. Третякова : тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів [«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»], (25–26 квітня 2013р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К. : КНУТД, 2013. – Т.1. – С. 67.
 23. Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT) : ДСТУ EN 340-2001. – [Чинний від 2003-07-01]. – К. : Держпоживстандарт України, 2003. – 12 с. – (Національний стандарт України).
 24. Галик І. С. Текстильні матеріали та вироби : тлумачний словник / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 224 с.
 25. Галик І. С. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняного текстилю на ринках / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 2. – С. 97-102.
 26. Nuclear Protective Clothing Market Rising Trends, Demand and Sales 2019 to 2025 [Electronic resource] // The Ukiah Post. – 2019. – Available at: https://www.ukiahpost.com/nuclear-protective-clothing-market-rising-trends-demand-and-sales-2019-to-2025/.
 27. Technical aspects of dissolvable protective clothing / [M. E. Cournoyer, D. L. Wannigman, S. Lee at all.]. // Journal of Chemical Health and Safety. – 2012. – Vol.19. – P. 2–11.
 28. Struminska T. Designing of special clothing based on experimental researches of material properties / Struminska, S. Prasol, E. Kolosnichenko, N. Chuprina and N. Ostapenko // Vlakna a textil (Fibres and Textiles). – 2019. – Volume 4. – Р. 84–95. – Режим доступу : http://vat.ft.tul.cz/2019/4/VaT_2019_4_10.pdf
 29. Шаран Т. Г. Удосконалення виготовлення спецодягу з підвищеними захисними властивостями для робітників металообробних цехів: дис. … канд. тех. наук : 05.18.19 / Шаран Тетяна Григорівна. – Хмельницький, 2012. – 153 с.
 30. Horiashchenko S. Mechanical properties of polymer coatings applied to fabric / S Horiashchenko, J Musiał, K Horiashchenko, R Polasik, T Kałaczyński // Polymers. – 2020. – Volume 12 (11). – 2684. – Режим доступу : https://mdpi-res.com/d_attachment/polymers/polymers-12-02684/article_deploy/polymers-12-02684-v2.pdf?version=1605672997

References

 1. Gholinjko V.I. Proektuvannja zasobiv indyvidualjnogho zakhystu pracjujuchykh : navch. posib. / V.I. Gholinjko, L.D. Tretjakova, S.I. Cheberjachko; M-vo osvity i nauky Ukrajiny, Nac. ghirn. un-t. – Dnipro : NGhU, 2017. – 181 s.
 2. Tretjakova L. D. Novitni rishennja problemy indyvidualjnogho zakhystu pracivnykiv atomnykh elektrychnykh stancij: Monoghrafija / L. D. Tretjakova. – K.: Osnova, 2016. – 216 s.
 3. Tretiakova L. Designing of rational structure of range of insulating protective clothing on the basis of the principles of transformation / L. Tretiakova, Ostapenko, M. Kolosnichenko, K. Pashkevich, T. Avramenko // Vlakna a textil (Fibres and Textiles). – 2016. – Volume 23(4). – P. 27–35. – Rezhym dostupu : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42495/1/Designing_of_Rational_Structure.pdf
 4. Kurghansjkyj A. V. Rozrobka specialjnogho odjaghu dlja zakhystu vid pidvyshhenogho rivnja ionizujuchogho vyprominjuvannja : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : 05.18.19 / Kurghansjkyj Andrij Volodymyrovych ; Kyjiv. nac. un-t tekhnologhij ta dyzajnu. – K., 2011. – 21 s.
 5. Zakonodavstvo Ukrajiny. [Elektronnyj resurs] : Postanova Kabinetu Ministriv vid 27 serpnja 2008 r. N 761 pro zatverdzhennja Tekhnichnogho reghlamentu zasobiv indyvidualjnogho zakhystu vidpovidno do statti 14 Zakonu Ukrajiny «Pro standarty, tekhnichni reghlamenty ta procedury ocinky vidpovidnosti» (3164–15). Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761–2008–%D0%BF.
 6. Zasoby indyvidualjnogho zakhystu (IMAS 10.30:2013, IDT): DSTU-P IMAS 10.30:2016. – [Chynnyj vid 2016-07-01]. – K. : Derzhstandart Ukrajiny, 2016. – 14 s. – (Nacionaljnyj standart Ukrajiny).
 7. Bezpeka u nadzvychajnykh sytuacijakh. Osnovni polozhennja : DSTU 3900.101:2014. – [Chynnyj vid 2014-07-01]. – K. : Derzhstandart Ukrajiny, 2001. – 14 s. – (Nacionaljnyj standart Ukrajiny).
 8. Pracja Ukrajiny u 2013 roci [Elektronnyj resurs] : Statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2014. − Rezhym dostupu : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
 9. Bezpechnistj promyslovykh pidpryjemstv. Terminy ta vyznachennja [Elektronnyj resurs] : DSTU 2156-93. − [Chynnyj vid 1995-01-01] − Rezhym dostupu : http://document.ua/bezpechnist-promislovih-pidpriemstv_-termini-ta-viznachennja-nor3429.html.
 10. Ivchuk Ju. Ju. «Bezpeka praci (bezpechni i zdorovi umovy praci)» jak komponenta «ghidnoji praci» v trudovomu pravi / Ju. Ju. Ivchuk // Pravo ta innovaciji. – 2015. – № 4. – S. 129–137.
 11. Kolosnichenko M.V. Rozvytok naukovykh osnov stvorennja termozakhysnogho specialjnogho odjaghu : dys. … d-ra tekhn. nauk : 05.19.04 / Kolosnichenko Maryna Viktorivna ; Kyjivsjkyj nacionaljnyj un-t tekhnologhij ta dyzajnu. – K., 2004. – 376 s.
 12. Kozhushko R. Ju. Rozrobka odjaghu dlja zakhystu vid radioaktyvnogho zabrudnennja : avtoref. dys… kand. tekhn. nauk: 05.18.19 / Kozhushko Roman Jurijovych ; Kyjivsjkyj nacionaljnyj un-t tekhnologhij ta dyzajnu. – K., 2009. – 20 s.
 13. Delkumburewatte G. B. Wearable cooling system to manage heat in protective clothing / G. B. Delkumburewatte, T. Dias. // The Journal of the Textile Institute. – 2012. – Vol. – P. 483–489.
 14. McLellan T. M. Protective clothing ensembles and physical employment standards / T. M. McLellan, G. Havenith. // Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. – 2016. – Vol. – P. 121–130.
 15. Ostapenko N. V. Rozvytok naukovykh osnov dyzajn-proektuvannja zakhysnogho odjaghu z vykorystannjam pryncypiv transformaciji : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt. tekhn. nauk : spec. 05.18.19 “tekhnologhija tekstyljnykh materialiv, shve-jnykh i trykotazhnykh vyrobiv” / Ostapenko Natalija Valentynivna – Kyjiv, 2017. – 44 s.
 16. Dyzajn-proektuvannja vyrobiv specialjnogho pryznachennja : navch. posib. / N.V. Ostapenko, M.V. Kolosnichenko, T.V. Lucker ta in. – K. : KNUTD, 2016. – 320 s.
 17. Tranemo advanced workwear 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : https://issuu.com/monelw/docs/tranemo_cat33_uk?e=11284842/42652323.
 18. Katalogh firmy BRISTOL Uniforms [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.bristoluniforms.com.
 19. Katalogh firmy flamepro [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.flamepro.com.
 20. Katalogh firmy Dräger [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.dräger.com.heimanfireequipment.com.
 21. Ostapenko N.V. Proektuvannja specialjnogho odjaghu / N.V. Ostapenko, O.V. Kolosnichenko // Encyklopedija shvejnogho vyrobnyctva : navch. posib. – K. : «Sammit-knygha», 2010. – 968 s.
 22. Krjuchkova S.A. Doslidzhennja konstruktyvno-tekhnologhichnykh rishenj zakhysnogho odjaghu dlja pracivnykiv AES / S.A. Krjuchkova, N.V. Ostapenko, L.D. Tretjakova : tezy dopovidej KhII Vseukrajinsjkoji naukovoji konferenciji molodykh uchenykh ta studentiv [«Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi»], (25–26 kvitnja 2013r.) / M-vo osvity i nauky Ukrajiny, KNUTD. – K. : KNUTD, 2013. – T.1. – S. 67.
 23. Odjagh specialjnyj zakhysnyj. Zaghaljni vymoghy (EN 340:1993, IDT) : DSTU EN 340-2001. – [Chynnyj vid 2003-07-01]. – K. : Derzhpozhyvstandart Ukrajiny, 2003. – 12 s. – (Nacionaljnyj standart Ukrajiny).
 24. Ghalyk I. S. Tekstyljni materialy ta vyroby : tlumachnyj slovnyk / I. S. Ghalyk, B. D. Semak. – Ljviv : Vydavnyctvo Ljvivsjkoji komercijnoji akademiji, 2010. – 224 s.
 25. Ghalyk I. S. Shljakhy pidvyshhennja konkurentospromozhnosti vitchyznjanogho tekstylju na rynkakh / I. S. Ghalyk, B. D. Semak // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2015. – № 2. – S. 97-102.
 26. Nuclear Protective Clothing Market Rising Trends, Demand and Sales 2019 to 2025 [Electronic resource] // The Ukiah Post. – 2019. – Available at: https://www.ukiahpost.com/nuclear-protective-clothing-market-rising-trends-demand-and-sales-2019-to-2025/.
 27. Technical aspects of dissolvable protective clothing / [M. E. Cournoyer, D. L. Wannigman, S. Lee at all.]. // Journal of Chemical Health and Safety. – 2012. – Vol.19. – P. 2–11.
 28. Struminska T. Designing of special clothing based on experimental researches of material properties / Struminska, S. Prasol, E. Kolosnichenko, N. Chuprina and N. Ostapenko // Vlakna a textil (Fibres and Textiles). – 2019. – Volume 4. – Р. 84–95. – Rezhym dostupu : http://vat.ft.tul.cz/2019/4/VaT_2019_4_10.pdf
 29. Sharan T. Gh. Udoskonalennja vyghotovlennja specodjaghu z pidvyshhenymy zakhysnymy vlastyvostjamy dlja robitnykiv metaloobrobnykh cekhiv: dys. … kand. tekh. nauk : 05.18.19 / Sharan Tetjana Ghryghorivna. – Khmeljnycjkyj, 2012. – 153 s.
 30. Horiashchenko S. Mechanical properties of polymer coatings applied to fabric / S Horiashchenko, J Musiał, K Horiashchenko, R Polasik, T Kałaczyński // Polymers. – 2020. – Volume 12 (11). – 2684. – Rezhym dostupu : https://mdpi-res.com/d_attachment/polymers/polymers-12-02684/article_deploy/polymers-12-02684-v2.pdf?version=1605672997

Post Author: Горященко Сергій

Translate