Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЛОГІСТИКИ ТПВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPONENT LOGISTICS OF MSW IN POLTAVA REGION

Сторінки: 205208. Номер: №3, 2022 (309) 
Автори:
БРЕДУН В. І.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
https://orcid.org/0000-0002-8214-3878
e-mail: bvi37h@gmail.com
Viktor BREDUN
Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-309-3-205-208

Анотація мовою оригіналу

В роботі наведені результаті досліджень прогнозування можливих тенденцій розвитку техніко-логістичної складової регіональної системи управління відходами як одного з можливих шляхів зниження ризиків реалізації РПУВ та підвищення ефективності системи поводження з відходами. Проаналізовано концептуальні положення перспективного розвитку системи управління відходами в Полтавській області, відповідність перспективним планам дорожньої мережі та основні тенденції формування сміттєвозного парку.
Ключові слова: система управління відходами, перспективи розвитку, логістична структура, дорожня мережа, сміттєвози.

Розширена анотація англійською  мовою

Purpose. The aim of the study is to ensure the effectiveness of the waste management system in Poltava region for the long term of the Regional Waste Management Plan in Poltava region for 2030 (RPUV) by analyzing the prospects of the logistics organization of waste management. Methodology. This paper uses methods of factor analysis with the study of causal relationships of the impact of conceptual provisions of the regional waste management system and some organizational and technological factors of its formation, as well as methods of inductive logic in forecasting trends. Results. It is established that the main conceptual principles of development of the waste management system of Poltava region provide for the introduction of a multi-stage scheme of solid waste transportation. The compliance of the road network with the goals of the RPUV is analyzed and the main problems are identified. A detailed analysis of the quality of the road network of the region allowed to identify the roads that pose the greatest threat to the implementation of the RPUV. The main tendencies of development of the park of specialized transport equipment in different perspective periods of realization of the plan and at different stages of the organization of transportations are established. Prospects for transport support of the first stage of transportation are formulated depending on the degree of urbanization of settlements. Originality. Based on the analysis of regional features of the system of solid waste management, the most probable directions of development of the technological component of the logistics structure of the regional system of solid waste management have been identified. Practical value. The results of the study reduce the risks of the implementation of the Regional Waste Management Plan and increase the efficiency of the solid waste management system.
Key words: waste management system, development prospects, logistics structure, road network, garbage trucks.

Література

 1. Регіональний план управління  відходами у Полтавській області до 2030 року : проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.adm-pl.gov.ua/advert/oprilyudnennya-dlya-obgovorennya-proektu-regionalniy-plan-upravlinnya-vidhodami-u-poltavskiy.
 2. Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами для Полтавської області : проект «Реформа управління на  сході  України»  «Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  Gmbn» : представлено для Полтавської обласної державної адміністрації, GFA Consulting Group, січень 2016.
 3. Комплексна програма поводження  з  твердими  побутовими  відходами  у  Полтавській  області  на період 2017−2021 роки : затверджена рішенням сесії Полтавської обласної ради № 497 від 14.07.2017.
 4. Схема санітарної очистки смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області (угода 2019 року).
 5. Схема санітарної очистки Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади. Договір № 18/20 від 04.2020. Договір № 0104/20 від 16.04.2020.
 6. «Схема санітарної очистки для м. Лохвиця та сіл Криниця, Васильки, Христанівка, Гаївщина Лохвицького району Полтавської області» (договір № 0150/19 від 05.2019,).
 7. Особливості логістичного планування систем поводження з ТПВ на прикладі міста Лохвиця / [О. Е. Ілляш, В. І. Бредун, В. І. Радко та ін.]. // Наук. журнал „Екологічна безпека”. – 2019. – №2. – С. 12–17.
 8. Бредун В.І. Аналіз регіональної мережі автомобільних доріг як елементу системи управління відходами. Вісник Хмельницького національного університету : Технічні науки : наук. журн. / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький: Вид-во ХНУ, №2 (295), 2021. – С.278-281. – ISSN 2307-5732 DOI 10.31891/2307-5732-2021-295-2-278-281.
 9. В.І. Бредун, В.В. Попельников, Аналіз технологічної ефективності логістичної схеми збору ТПВ, «Екологія. Довкілля. Енергозбереження»: Матеріали І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», присвяченій 90-річчю Національного університету  «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (3-4 грудня 2020року). – Полтава: НУПП, 2020. – С.241-243.

References

 1. Rehionalnyi plan upravlinnia  vidkhodamy  u  Poltavskii  oblasti  do  2030  roku  :  proekt [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.adm-pl.gov.ua/advert/oprilyudnennya-dlya-obgovorennya-proektu-regionalniy-plan-upravlinnya-vidhodami-u-poltavskiy.
 2. Subrehionalna stratehiia povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy dlia Poltavskoi oblasti : proekt «Reforma  upravlinnia  na  skhodi  Ukrainy»  «Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  Gmbn»  :  predstavleno  dlia  Poltavskoi  oblasnoi  derzhavnoi  administratsii,  GFA  Consulting  Group, sichen 2016.
 3. Kompleksna prohrama povodzhennia  z  tverdymy  pobutovymy  vidkhodamy  u  Poltavskii  oblasti  na period 2017−2021 roky : zatverdzhena rishenniam sesii Poltavskoi oblasnoi rady № 497 vid 14.07.2017.
 4. Skhema sanitarnoi ochystky smt. Semenivka Semenivskoho raionu Poltavskoi oblasti (dohovir 2019 roku).
 5. Skhema sanitarnoi ochystky Hadiatskoi miskoi obiednanoi terytorialnoi hromady. Dohovir № 18/20 vid 04.2020. Dohovir № 0104/20 vid 16.04.2020.
 6. «Skhema sanitarnoi ochystky dlia m. Lokhvytsia ta sil Krynytsia, Vasylky, Khrystanivka, Haivshchyna Lokhvytskoho raionu Poltavskoi oblasti» (dohovir № 0150/19 vid 05.2019,).
 7. Osoblyvosti lohistychnoho planuvannia system povodzhennia z TPV na prykladi mista Lokhvytsia / [O. E. Illiash, V. I. Bredun, V. I. Radko ta in.]. // Nauk. zhurnal „Ekolohichna bezpeka”. – 2019. – №2. – S. 12–17.
 8. Bredun V.I. Analiz rehionalnoi merezhi avtomobilnykh dorih yak elementu systemy upravlinnia vidkhodamy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu : Tekhnichni nauky : nauk. zhurn. / Khmelnyts. nats. un-t. – Khmelnytskyi: Vyd-vo KhNU, №2 (295), 2021. – S.278-281. – ISSN 2307-5732 DOI 10.31891/2307-5732-2021-295-2-278-281.
 9. I. Bredun, V.V. Popelnykov, Analiz tekhnolohichnoi efektyvnosti lohistychnoi skhemy zboru TPV, «Ekolohiia. Dovkillia. Enerhozberezhennia»:  Materialy  I  Vseukrainskii  naukovo-praktychnii  konferentsii  z  mizhnarodnoiu  uchastiu  «Ekolohiia.  Dovkillia. Enerhozberezhennia»,  prysviachenii  90-richchiu  Natsionalnoho  universytetu  «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka» (3-4 hrudnia 2020roku). – Poltava: NUPP, 2020. – S.241-243.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate