Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ КУПАЛЬНОГО КОСТЮМА

DIFFERENTIAL METHOD OF QUALITY CONTROL OF PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF KNITTED FABRIC FOR BATHING SUIT

Сторінки: 199204. Номер: №3, 2022 (309) 

Автори:
СЛАВІНСЬКА А. Л.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-0663-9422
e-mail: tksv@khnu.km.ua
МАТЮХ С. А.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-9899-109X
e-mail: matuh@khmnu.edu.ua
МИЦА В. В.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-5453-9787
e-mail: mitsa_vv@ukr.net
Alla SLAVINSKA, Serhii MATIUKH, Viktoriia MYTSA
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-309-3-199-204

Анотація мовою оригіналу

Виконана нормативна регламентація технічного контролю трикотажних полотен для виготовлення купальних костюмів. Аналітично обґрунтована номенклатура показників якості за рівнем застосування: обов’язкові, додаткові, рекомендовані. Експериментально апробований диференційний метод оцінки якості трикотажного полотна.
Ключові слова: трикотажне полотно, купальний костюм, нормативна документація, показник якості, диференційний метод.

Розширена анотація англійською  мовою

In order to ensure compliance of knitted fabrics to the established requirements of bathing suits, technical regulation of quality is considered. The normative regulation of technical control of knitted fabrics for the production of bathing suits is carried out. The option of normative documentation of examination of knitted fabrics for bathing suits is presented by a set of standards. The standards of the «Product Quality Indicators System» complex establish the nomenclature of mandatory and recommended indicators for assessing the level of product quality in various light industry industries. The choice of measurement methods and processing of measurement results is regulated by DSTU 2681-94. Analytically substantiated nomenclature of quality indicators by level of application: mandatory, additional, recommended. The differential method of estimating the quality of a knitted fabric has been experimentally tested. The selection of quality indicators for testing samples of knitted fabric is made taking into account the purpose and conditions of use of the product, analysis of consumer requirements and additional and recommended requirements. The differential method in the examination of group quality indicators is carried out by comparing the individual quality indicators of the evaluated canvas with the basic indicators of homogeneous products by purpose. The object of the research is knitted fabrics for bathing suits, made by double weaving of double-elastic bands (interlock) on two-font interlock circular knitting machines type I2108-28 of the Terrot class. According to the results of the experimental study of the recommended nomenclature of physical and mechanical quality indicators, the compliance of the knitted fabric of raw materials PE + PA with the requirements of the Standard for the manufacture of bathing suits was confirmed. The influence of classification features of knitted fabric on the variation of discontinuous elongation in the assessment of the elasticity of the material by quality indices is confirmed.
Keywords: knitted fabric, bathing suit, regulatory documentation, quality indicator, differential method.

Література

 1. Єліна Т.В. Використання комп’ютерних засобів у прогнозуванні властивостей трикотажу / Т.В. Єліна, Л.Є. Галавська // Вісник Хмельницького нац. у-ту. Технічні науки. – 2020. – №5 (289). – С. 264-268.
 2. Victoria’s Secret. Women’s Swimwear. – Режим доступу: https://www.victoriassecret.com/us/vs/swimwear.
 3. Купальники. Fashion4you. – Режим доступу: https://fashion4you.ua/c105-kupalniki-razdelnye/.
 4. Pei J., Fan J., Ashdown S. A novel optimization approach to minimize aggregate-fit-loss for improved breast sizing. Textile Research Journal, 2020, 90 (15-16), 1823-1836. https://doi.org/10.1177/0040517519901318.
 5. Riabchykov M., Vilkov S., Nechipor S., Popova T. Two-dimensional studies of thermomechanical properties of textile materials for 3D formation. Vlakna a Textile (Fibres and Textiles), 2018, 25 (2), 87-92.
 6. Juran J.M., Grina F.M. Juran’s quality control handbook, 4th Edition. – New York: McGraw-Hill, 1988. – P 2.8.
 7. Савчук Н.Г. Квалітологія швейного виробництва: підручник / Н.Г. Савчук, С.М. Березненко, М.П. Березненко – 2-е вид. – К.: Арістей, 2007. – 464 с.
 8. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів: ДСТУ 1.5-2015. – [Чинний від 2017-02-01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 61 с. – (Національний стандарт України).
 9. Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Терміни та визначення: ДСТУ 3998-2000. – [Чинний від 2001-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2000. – 96 с. – (Державний стандарт України).
 10. Полотна та вироби трикотажні, хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості: ДСТУ 3045-95. – [Чинний від 1996-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 25 с. – (Державний стандарт України).
 11. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державний стандарт України).
 12. Вироби трикотажні білизняні для чоловіків і хлопчиків. Загальні технічні умови: ДСТУ ГОСТ 31408:2014. – [Чинний від 2014-11-01]. – К.: Держстандарт України, 2014. – 19 с. – (Національний стандарт України).
 13. Купальники. Модные тренды. Модница. – Режим доступу: https://modnica.info/?cat=162/%20%3E.
 14. Зарічнюк, Л.І. Дослідження властивостей трикотажних полотен для купальників / Л. І. Зарічнюк, А.Л. Славінська, О. В. Верхняцька // Вісник Хмельницького нац. у-ту. Технічні науки. – 2009. – № 3. – С. 93-98.

References

 1. Yelina T. Use of computer tools in forecasting the properties of knitwear / T.V. Yelina, L.E. Galavska // Herald of Khmelnytskyi national university. Series: Technical sciences. – – №5 (289). – С. 264-268.
 2. Victoria’s Secret. Women’s Swimwear. – Access mode: https://www.victoriassecret.com/us/vs/swimwear.
 3. Swimwear. Fashion4you. – Access mode: https://fashion4you.ua/c105-kupalniki-razdelnye/.
 4. Pei J., Fan J., Ashdown S. A novel optimization approach to minimize aggregate-fit-loss for improved breast sizing. Textile Research Journal, 2020, 90 (15-16), 1823-1836. https://doi.org/10.1177/0040517519901318.
 5. Riabchykov M., Vilkov S., Nechipor S., Popova T. Two-dimensional studies of thermomechanical properties of textile materials for 3D formation. Vlakna a Textile (Fibres and Textiles), 2018, 25 (2), 87-92.
 6. Juran J.M., Grina F.M. Juran’s quality control handbook, 4th Edition. – New York: McGraw-Hill, 1988. – P 2.8.
 7. Savchuk N.G. Kvalitologiya shvejnogo virobnictva: pidruchnik / N.G. Savchuk, S.M. Bereznenko, M.P. Bereznenko – 2-e vid. – K.: Aristej, 2007. – 464 s.
 8. National standardization. Rules of development, formulation and presentation of national normative documents: DSTU 1.5-2015. – [Chinnij vid 2017-02-01]. – K.: DP «UkrNDNC», 2016. – 61 s. – (Nacionalnij standart Ukrayini).
 9. Textile, knitted, sewing and leather materials and products. Terms and definitions: DSTU 3998-2000. – [Chinnij vid 2001-07-01]. – K.: Derzhstandart Ukrayini, 2000. – 96 s. – (Derzhavnij standart Ukrayini).
 10. Knitted fabrics and garments, knitted fur for garments. Classification and quality characteristics nomenclature: DSTU 3045-95. – [Chinnij vid 1996-07-01]. – K.: Derzhstandart Ukrayini, 1995. – 25 s. – (Derzhavnij standart Ukrayini).
 11. Terms and definitions: DSTU 2681-94. – [Chinnij vid 1995-01-01]. – K.: Derzhstandart Ukrayini, 1994. – 68 s. – (Derzhavnij standart Ukrayini).
 12. Knitted underwear for men and boys. General technical conditions: DSTU GOST 31408:2014. – [Chinnij vid 2014-11-01]. – K.: Derzhstandart Ukrayini, 2014. – 19 s. – (Nacionalnij standart Ukrayini).
 13. Fashion trends.Fashionista. – Access mode: https://modnica.info/?cat=162/%20%3E.
 14. Zarichnyuk, L.I. Research of properties of knitted fabrics for swimsuits v / L. I. Zarichnyuk, A. L. Slavinska, O. V. Verhnyacka // Herald of Khmelnytskyi national university. Series: Technical sciences. – 2009. – № 3. – S. 93-98.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate