Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОД КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БЛОКУ «ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР»

METHOD OF CONTROL OF TECHNICAL CONDITION OF INSULATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF THE GENERATOR-TRANSFORMER UNIT

Сторінки: 138142. Номер: №3, 2022 (309)
Автори:
КУТІН В. М.
Вінницький національний технічний університет
https://orcid.org/0000-0002-5667-7323
e-mail: vmkytin@gmail.com
КУТІНА М. В.
Вінницький національний технічний університет
https://orcid.org/0000-0001-7185-6795
e-mail: mkytina@gmail.com
ШПАЧУК О. О.
ВП «Хмельницька атомна електростанція»
https://orcid.org/0000-0001-6946-2551
e-mail: shpachuk2@gmail.com
Vasil KUTIN, Marina KUTINA
Vinnytsia National Technical University
Oleksandr SHPACHUK
Khmelnytskyi Nuclear Power Plant
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-309-3-138-142

Анотація мовою оригіналу

Значний ступінь зношення основного електротехнічного обладнання схеми видачі потужності (синхронні генератори, комплектні екрановані струмопроводи, трансформатори) теплових та атомних електричних станцій, впровадження політики продовження строків експлуатації існуючих енергоблоків електростанцій, а також поступове впровадження стратегії ремонту обладнання за технічним станом, обумовлює актуальність питання розробки нових та вдосконалення існуючих систем контролю технічного стану електрообладнання загалом та його ізоляційних характеристик зокрема.
Засоби діагностування ізоляції, засоби релейного захисту та інформаційно-вимірювальні системи, що експлуатуються в даний час на енергоблоках електричних станцій, не дають можливості відстежувати зміну таких електричних параметрів ізоляції електрообладнання як опір та ємність ізоляції відносно землі та тангенс кута діелектричних втрат, що унеможливлює виявлення дефектів в ізоляції на ранній стадії їх розвитку. Засоби релейного захисту можуть бути нечутливими до виникнення однофазних замикань на землю обмотки статора поблизу нейтралі та при симетричному зниженні параметрів ізоляції обмотки статора, а також хибно спрацьовувати при пусках блоків через несиметрію напруг у фазах генераторів.
В роботі запропоновано метод контролю технічного стану ізоляції електрообладнання в колі блоку «генератор-трансформатор», що ґрунтується на комбінованому накладанні постійного струму та змінного струму з частотою меншою за промислову, контролі струму розряду попередньо зарядженого конденсатора та контролі розтікання змінного струму за допомогою котушок Роговського. Запропонований метод дозволить виявляти як стрибкоподібну, так і поступову зміну технічного стану ізоляції електрообладнання блоку «генератор-трансформатор», покращити якість планування ремонтних робіт та пришвидшить пошук несправних елементів у випадку виникнення пошкодження.
Ключові слова: синхронний генератор, трансформатор напруги, струмопровід, пошкодження ізоляції, інформаційно-вимірювальна система.

Розширена анотація англійською  мовою

Significant wear of the main electrical equipment of the power supply scheme (synchronous generators, complete shielded power lines, transformers) of thermal and nuclear power plants, implementation of the policy of extending the service life of existing power units, and gradual implementation of equipment repair strategies according to technical condition determines the relevance of development of new and improvement of existing systems for monitoring the technical condition of electrical equipment in general and its insulation characteristics in particular. Insulation diagnostics, relay protection devices and information-measuring systems currently operated on power units do not allow tracking changes in electrical insulation parameters of electrical equipment such as insulation resistance and capacitance relative to ground and tangent angle of dielectric loss detection that makes detection of defects in isolation at an early stage of their development impossible. Relay protection devices can be insensitive to single-phase earth faults of the stator winding near the neutral and with a symmetrical decrease in the insulation parameters of the stator winding, as well as malfunction when starting units due to voltage asymmetry in generator phases.
The method of control of technical condition of electrical equipment insulation in the generator-transformer unit circuit is proposed, which is based on combined superimposition of direct current and alternating current with frequency less than industrial, control of discharge of precharged capacitor and control of alternating current flow with Rogovsky coils. The proposed method will detect both abrupt and gradual changes in the technical condition of the insulation of electrical equipment of the “generator-transformer” unit, improve the quality of planning of repair work and speed up the search for faulty elements in case of damage.
Key words: synchronous generator, voltage transformer, current conductor, insulation damage, information-measuring system.

Література

  1. M. Protective Relay Principles. CRC Press, 2009, 368 p. ISBN 9780824753726.
  2. Thomas E. Baker Electrical Calculations and Guidelines for Generating Stations and Industrial Plants. CRC Press, 2012, 274 p. ISBN 978-1-4398-5521-8.
  3. Loos M.Single Phase to Ground Fault in Compensated Network. Lambert Academic Publishing, 2014, 228 p.
  4. Reimert D. Protective Relaying for Power Generation Systems. Boca Raton, Florida, USA, Taylor&Francis Group CRC Press, 2005, 592 p.
  5. Thompson M. IEEE Tutorial on the Protection of Synchronous Generators. Second Edition. Special publication oft he IEEE. 2011. 113 p.
  6. Kojovic L. A. Practical Aspects of Rogowski Coil Applications to Relaying. IEEE PSRC Special Report. 2010. 72 p.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate