Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТЕХІОМЕТРИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

STOICHIOMETRIC CALCULATIONS IN CHEMISTRY CLASSES

Сторінки: 214-219. Номер: №4, 2022 (311)  
Автори:
РОБІТНИЦЬКИЙ Р. К., ОНУФРІЙЧУК Ю.М., ПУШКАР В.М.
Ліцей №1 с. Городківка Крижопільського району Вінницької області
СКЛАДАНЮК М.Б.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0003-1908-3769
e-mail: skladanyuk16@gmail.com
Rostislav ROBITNYTSKYI, Yurii ONUFRYYCHUK, Valentina PUSHKAR
Lyceum No. 1, p. Horodkivka of the Kryzhopol district of the Vinnytsia region
Mariia SKLADANIUK
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-311-4-214-219

Анотація мовою оригіналу

В роботі наведено результати досліджень розв’язування задач на надлишок стехіометричним способом обчислення, даний підхід є раціональним, простим і легко адаптованим до шкільної програми. Якщо учень вірно написав рівняння реакцій, склав алгоритм задач і одну задачу розв’язав повністю, то з високим ступенем достовірності можна твердити, що він вміє розв’язувати задачі пропонованих типів. Таким чином збільшується число проаналізованих задач, виникає можливість у старших класах зблизити у просторі і часі задачі різних типі, а зближення у просторі і часі дає можливість швидше помітити подібність і відмінність між різними типами задач. Процес навчання стає більш ефективним внаслідок постійного і більш інтенсивного використання таких розумових дій як порівняння, аналіз, синтез, класифікація, абстрагування. Обговорювана система примушує учня частіше звертатись до умови задачі і більш глибоко її осмислювати, за таблицею можна задати алгоритм розв’язування задачі або за відомим алгоритмом скласти умову задачі і користуючись даною таблицею, при належному розшифруванні команд (операторів) та переведенні алгоритмів на одну з машинних мов, можна скласти програму для програмованого мікрокалькулятора або комп’ютера.
Ключові слова: хімічний символ, речовини, частка, надлишок, стехіометричні обчислення.

Розширена анотація англійською  мовою

This paper presents the results of research on solving excess problems by the stoichiometric method of calculation, this approach is rational, simple, and easily adapted to the school program. If a student correctly wrote the equation of reactions, compiled an algorithm of tasks, and solved one task completely, then with a high degree of certainty it can be stated that he/she is able to solve the tasks of the suggested types. Thus, the number of analyzed problems increases and an opportunity arises in the high grades to converge in space and time problems of different types, and convergence in space and time makes it possible to notice the similarity and difference between different types of problems faster. The learning process becomes more effective as a result of constant and more intensive use of such mental actions as comparison, analysis, synthesis, classification, and abstraction. The system under discussion forces the student to refer more often to the condition of the problem and to comprehend it more deeply, using the table one can set the algorithm of solving a problem or on the known algorithm to make the condition of the problem and using this table with proper decoding of commands (operators) and translation of algorithms into one of the machine languages, one can make a program for programmable microcalculator or computer.
Keywords: chemical symbol, substances, particle, excess, stoichiometric calculations

Література

  1. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х ч. Ч.1: Пер. с англ. / Майкл Фримантл. – М: Мир, 1991.
  2. Березан О. В. Збірник задач з хімії / О. В. Березан. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.
  3. Хомченко Г. П. Збірник задач з хімії / Г. П. Хомченко, І. Г. Хомченко. – К. : А.С.К., 2003.

References

  1. Fremantle M. Chemistry in action. In 2 parts. Part 1: Trans. with English / Michael Freemantle. – M: Mir, 1991.
  2. V. Berezan. Collection of problems in chemistry / O. V. Berezan. – Ternopil: Textbooks & manuals, 2004.
  3. Khomchenko H. P. Collection of problems in chemistry / H. P. Khomchenko, I. G. Khomchenko. – K.: A.S.K., 2003.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate