Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЗРОБКА КОМФОРТНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

DEVELOPMENT OF COMFORTABLE SHOES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Сторінки: 168-175. Номер: №4, 2022 (311)   
Автори:
МИХАЙЛОВСЬКА О. А.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-5025-6571
e-mail: mykhailovskao@khmnu.edu.ua
ЛОБАНОВА Г.Є.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-6192-8131
e-mail: lobanovah@khmnu.edu.ua
СОЛТИК І. Т.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-3696-0201
e-mail: soltyki@khmnu.edu.ua
НАДОПТА Т. А.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-9338-7827
e-mail: nadoptate@khmnu.edu.ua
Oksana MYKHAILOVSKA, Halyna LOBANOVA, Inna SOLTYK, Tetyana NADOPTA
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-311-4-168-175

Анотація мовою оригіналу

У статті розглянуті категорії людей з інвалідністю, для яких існують особливі труднощі при потраплянні стопи чи протеза у взуття або при його фіксації на нозі.
На основі результатів анкетування щодо зручності та комфортності взуття для людей з інвалідністю розроблено модель напівчеревиків спортивного типу, яка забезпечуватиме зручність потрапляння стопи чи протезу у взуття за рахунок поєднання використання таких конструктивних рішень як глухий клапан з петлею для фіксації шнурівки, застібка «блискавка» зі спеціальним пристосуванням для її функціонування та шнуркова застібка.
Використання такого взуття у повсякденному житті дозволить людям з інвалідністю бути самостійними та мобільними.
Ключові слова: спеціальне взуття, комфортне взуття, стопа, протез, спосіб застібання, глухий клапан, інвалідність.

Розширена анотація англійською  мовою

A physically healthy person has no problem putting on shoes or getting dressed daily. Meanwhile, the same issue for people with disabilities is often considerable discomfort or complete inability to perform this task independently.
A survey, which allows us to obtain the most reliable information in the required amount, was conducted to determine the consumer’s priority requirements when choosing shoes for people with disabilities. This information was used to create the improved footwear design for this group of consumers. The development of comfortable footwear for people with disabilities should provide ergonomic and aesthetic features of the design, take into account the anatomical and morphological characteristics of the feet in the design, and be based on typical technological processes, without radical reorganization of production.
The footwear for people with disabilities during prosthetics of the lower limb should provide easy penetration of the foot prosthesis into the shoe. That means that this footwear should be pretty spacious in design. There is also a problem with fastening clothes and shoes in the case of prosthetics of the upper limb. Therefore, the method of fastening special shoes should also be convenient and meet the needs of people with disabilities.
A model of the footwear of the sports style was designed based on research and review of the modern market of orthopedic footwear, which will provide the comfort of the foot or prosthesis in the shoe by combining the use of structural elements such as a blind valve with a loop for fixing lacing, zipper and lacing.
Keywords: special shoes, comfortable shoes, foot, prosthesis, fastening method, blind valve, disability.

Література

 1. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 321. Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210362?an=31.
 2. European Platform on Rare Disease. Cerebral Palsy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/scpe/cerebral-palsy_en#inline-nav-1.
 3. Фармацевтична енциклопедія. Парез [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/741/parez.
 4. На Львівському протезному заводі ветеранів-інвалідів повертають до повноцінного життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://invak.info/stati/na-lvivskomu-proteznomu-zavodi-veteraniv-invalidiv-povertayut-do-povnocinnogo-zhittya-foto-video.html.
 5. Альошина А. І. Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2015.
 6. Каменець С. Є. Проектування спеціального взуття для людей з осколковими ураженнями ніг за допомогою сучасних 3d технологій [Електронний ресурс] / С. Є. Каменець, Н. С. Кір’янова // Технології та дизайн. – 2017. – № 1 (22). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_1_4.
 7. Щуцька Г. В. Розробка післяопераційного взуття для хворих після операцій на нижніх кінцівках / Г. В. Щуцька, Н. П. Супрун, Т. В. Пономаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – No 2 (84). – С. 119-124.
 8. Дослідницькі технології у виробництві спеціального взуття : монографія / І. І. Половніков, В. І. Андрущак, М. С. Беднарчук; Укр. технол. акад., Львів. комерц. акад., Укр. НДІ шкір.-взутт. пром-сті. – Львів, 2014. – 364 c. – Бібліогр.: с. 352-364 – укp.
 9. Текстильні застібки velcro [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://velmet.ua/tekstilnyye-zastezhki-velcro.html
 10. Засоби реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями та осіб з інвалідністю. Пристосування для застібання гудзиків і блискавок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invateh.poltava.ua/ua/katalog/obladnannya-socialno-pobutovoi-adaptacii/dlya-odyagannya-ta-rozdyagannya/pristosuvannya-dlya-zastibannya-gudzikiv-i-bliskavok
 11. Основи проектування ортопедичного взуття : Посіб. / Н. М. Омельченко, В. П. Коновал, О. М. Коляда; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2005. – 200 c. – Бібліогр.: с. 200. – укp.
 12. Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп : Автореф. дис… канд. техн. наук / П. М. Гондарчук; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2007. – 21 c. – укp.
 13. Лапина Т.С. Мода в конструкциях ортопедической обуви для лиц с заболеванием ДЦП/ Лапина Т.С., Костылева В.В., Евсеева Л.П. // М.: ИИЦ РГУ им. А.Н. Косыгина. Дизайн и технологии № 69(111) – 2019.
 14. Евченко, К. Г. Решения компании Delcam для дизайна, моделирования и изготовления ортопедической обуви [Текст] / К. Г. Евченко, А. И. Волокитин // Кожевенно-обувная промышленность. – 2009. – № 4. – С. 14-16 . – ISSN 0023-4354
 15. Всеукраинский центр реабилитации и протезирования «ЗДОРОВЬЕ». Какую обувь использовать с протезами? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://health-ukraine.com.ua/kakuy-obuv-nosit-s-protezom/
 16. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія / Б.Є. Грабовецький ‒ Вінниця: ВНТУ, 2010. ‒ 171 с.
 17. Лобанова Г.Є. Дослідження впливу конструкторсько-технологічних особливостей взуття на психологічну оцінку його комфортності / Г.Є. Лобанова, В.М. Цимбалюк, Ю.В. Пухальська // – Вісник ХНУ. – 2012. – №3. – С. 249-254.
 18. Надопта Т.А. Принципи аналітичного проектування базової основи деталей верху взуття / Т.А. Надопта, І.Т. Солтик, О.А.Михайловська // – Вісник ХНУ, Технічні науки. – 2019. – №5. – С. 114-119.

References

 1. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 kvitnia 2012 r. N 321. Poriadok zabezpechennia tekhnichnymy ta inshymy zasobamy reabilitatsii osib z invalidnistiu, ditei z invalidnistiu ta inshykh okremykh katehorii naselennia i vyplaty hroshovoi kompensatsii vartosti za samostiino prydbani tekhnichni ta inshi zasoby reabilitatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210362?an=31.
 2. European Platform on Rare Disease. Cerebral Palsy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/scpe/cerebral-palsy_en#inline-nav-1
 3. Farmatsevtychna entsyklopediia. Parez [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/741/parez
 4. Na Lvivskomu proteznomu zavodi veteraniv-invalidiv povertaiut do povnotsinnoho zhyttia. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://invak.info/stati/na-lvivskomu-proteznomu-zavodi-veteraniv-invalidiv-povertayut-do-povnocinnogo-zhittya-foto-video.html
 5. Aloshyna A. I. Profilaktyka y korektsiia funktsionalnykh porushen oporno-rukhovoho aparatu ditei ta molodi u protsesi fizychnoho vykhovannia. – Na pravakh rukopysu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora nauk z fizychnoho vykhovannia ta sportu za spetsialnistiu 24.00.02 – fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia. – Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy, Kyiv, 2015.
 6. Kamenets S. Ye. Proektuvannia spetsialnoho vzuttia dlia liudei z oskolkovymy urazhenniamy nih za dopomohoiu suchasnykh 3d tekhnolohii [Elektronnyi resurs] / S. Ye. Kamenets, N. S. Kirianova // Tekhnolohii ta dyzain. – 2017. – № 1 (22). – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_1_4.
 7. Shchutska H. V. Rozrobka pisliaoperatsiinoho vzuttia dlia khvorykh pislia operatsii na nyzhnikh kintsivkakh / H. V. Shchutska, N. P. Suprun, T. V. Ponomarenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – 2015. – No 2 (84). – S. 119-124.
 8. Tekstylni zastibky velcro [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://velmet.ua/tekstilnyye-zastezhki-velcro.html
 9. Zasoby reabilitatsii dlia liudei z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy ta osib z invalidnistiu. Prystosuvannia dlia zastibannia hudzykiv i blyskavok [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://invateh.poltava.ua/ua/katalog/obladnannya-socialno-pobutovoi-adaptacii/dlya-odyagannya-ta-rozdyagannya/pristosuvannya-dlya-zastibannya-gudzikiv-i-bliskavok
 10. Doslidnytski tekhnolohii u vyrobnytstvi spetsialnoho vzuttia : monohrafiia / I. I. Polovnikov, V. I. Andrushchak, M. S. Bednarchuk; Ukr. tekhnol. akad., Lviv. komerts. akad., Ukr. NDI shkir.-vzutt. prom-sti. – Lviv, 2014. – 364 c. – Bibliohr.: s. 352-364 – ukp.
 11. Osnovy proektuvannia ortopedychnoho vzuttia : Posib. / N. M. Omelchenko, V. P. Konoval, O. M. Koliada; Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. – K., 2005. – 200 c. – Bibliohr.: s. 200. – ukp.
 12. Rozrobka vnutrishnoi formy ta korehuiuchykh prystosuvan profilaktychno-medychnoho vzuttia pry patolohii stop : Avtoref. dys… kand. tekhn. nauk / P. M. Hondarchuk; Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. – K., 2007. – 21 c. – ukp.
 13. Lapina T.S. Moda v konstrukciyah ortopedicheskoj obuvi dlya lic s zabolevaniem DCP/ Lapina T.S., Kostyleva V.V., Evseeva L.P. // M.: IIC RGU im. A.N. Kosygina. Dizajn i tehnologii No 69(111) – 2019.
 14. Evchenko, K. G. Resheniya kompanii Delcam dlya dizajna, modelirovaniya i izgotovleniya ortopedicheskoj obuvi [Tekst] / K. G. Evchenko, A. I. Volokitin // Kozhevenno-obuvnaya promyshlennost. – 2009. – N 4. – S. 14-16 . – ISSN 0023-4354
 15. Vseukrainskij centr reabilitacii i protezirovaniya «ZDOROVE». Kakuyu obuv ispolzovat s protezami? [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : https://health-ukraine.com.ua/kakuy-obuv-nosit-s-protezom/16. Hrabovetskyi B.Ie. Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia: monohrafiia / B.Ie. Hrabovetskyi ‒ Vinnytsia: VNTU, 2010. ‒ 171 s.
 16. Lobanova H.Ie. Doslidzhennia vplyvu konstruktorsko-tekhnolohichnykh osoblyvostei vzuttia na psykholohichnu otsinku yoho komfortnosti / H.Ie. Lobanova, V.M. Tsymbaliuk, Yu.V. Pukhalska // – Visnyk KhNU. – 2012. – №3. – S. 249-254.
 17. Nadopta T.A. Pryntsypy analitychnoho proektuvannia bazovoi osnovy detalei verkhu vzuttia / T.A. Nadopta, I.T. Soltyk, O.A.Mykhailovska // – Visnyk KhNU, Tekhnichni nauky. – 2019. – №5. – S. 114-119.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate