Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

IMPROVING THE PRACTICE OF BUSINESS PLANNING IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Cторінки: 13-16. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-2

Вікторія МАЛТИЗ
Запорізький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-3863-6456
ma.viktorija@ukr.net
Олександр МАЛТИЗ
Запорізький національний університет
e-mail: ol_malt@ukr.net

Viktoriya MALTUZ, Оleksander MALTUZ
Zaporizhzhya National University

 Анотація мовою оригіналу

    Стаття присвячена дослідженню напрямів удосконалення практики бізнес-планування вітчизняних промислових підприємствах. Розглянуто зміст поняття «бізнес-планування». З урахуванням того факту, що бізнес-планування поєднує елементи стратегічного та оперативного планування, а одним з його найважливіших завдань є фокусування уваги на ключових задачах, що призводять до успіху підприємства, запропоновано розробку стратегічних карт як інструмент удосконалення практичних аспектів бізнес-планування та розроблено стратегічну карту для ПрАТ ««Укргідроенерго». Доведено доцільність запровадження на вітчизняних підприємствах системи комплаєнс-контролю бізнес-процесів з використанням ризикоорієнтованого підходу, яка має нам меті мінімізацію ризику юридичних та регуляторних санкцій, антимонопольного переслідування, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання підприємством законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів самого підприємства. Розглянуто методологію поетапного комплексного бізнес-планування як альтернативу традиційним методам бізнес-планування. В якості засобів вдосконалення системи бізнес-планування на промисловому підприємстві також запропоновано автоматизацію (комп’ютеризацію) системи бізнес-планування, яка дає можливість створення декількох видів планів; стандартизацію, яка дозволить оптимізувати параметри побудови системи бізнес-планування, уніфікувати її надмірно різноманітні компоненти.

Ключові слова: бізнес-планування, стратегічна карта, комплаєнс-контроль, бізнес-процес, ризикоорієнтований підхід, методи бізнес-планування, автоматизація, стандартизація.

 Розширена анотація англійською мовою

    The article is devoted to the study of directions for improving the practice of business planning in domestic industrial enterprises. The content of the concept of “business planning” is considered. Taking into account the fact that business planning combines elements of strategic and operational planning, and one of its most important tasks is to focus attention on key tasks that lead to the success of the enterprise, the development of strategic maps is proposed as a tool for improving the practical aspects of business planning, and a strategic card for PrJSC “Ukrhydroenergo”. The feasibility of introducing a system of compliance control of business processes at domestic enterprises using a risk-oriented approach, which aims to minimize the risk of legal and regulatory sanctions, antimonopoly prosecution, financial losses or loss of reputation as a result of the enterprise’s failure to comply with legislative acts, market standards, as well as standards and internal documents of the enterprise itself. The methodology of step-by-step integrated business planning is considered as an alternative to traditional methods of business planning. Automation (computerization) of the business planning system, which makes it possible to create several types of plans, is also proposed as a means of improving the business planning system at an industrial enterprise; standardization, which will allow optimizing the parameters of building a business planning system, unifying its excessively diverse components.

Key words: business planning, strategic map, compliance control, business process, risk management, business planning methods, automation, standardization.

Література

  1. Вартанян В.М., Владичин М. Б., Струк Н. С. Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України. Проблеми економіки. 2015. № 4. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-202_209.pdf. (дата звернення 05.02.20222).
  2. Демиденко В. В. Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2016. Вип. 40. Ч. 1. С. 38–46.
  3. Клюско Л. А. Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках. Финансы, учет, банки. 2014. № 1 (20). С. 154–160.

References

  1. Vartanian, V. M., Vladychyn, M. B., Struk, N. S. (2015). Osoblyvosti zastosuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u stratehichnomu upravlinskomu obliku zovnishnoekonomichnoi diialnosti torhovelnykh pidpryiemstv Ukrainy [Peculiarities of the application of a balanced system of indicators in the strategic management accounting of foreign economic activity of trade enterprises of Ukraine]. Problemy ekonomiky. № 4. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-202_209.pdf. (access date 05.02.20222). [in Ukrainian]
  2. Demydenko, V. V. (2016). Metodolohichni problemy biznes-planuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v suchasnykh umovakh [Methodological problems of business planning of entrepreneurial activity in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. 2016. Vol. 40. P. 1. pp. 38–46. [in Ukrainian]
  3. Kliusko, L. A. (2014). Finansovyi monitorynh ta komplaiens-kontrol v bankakh [Financial monitoring and compliance control in banks]. Finansyi, uchet, banki. № 1 (20). pp. 154–160.   [in Ukrainian]

Post Author: Кравчик Юрій

Translate