Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛІНГ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

MANAGEMENT CONTROL IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS

Cторінки: 17-23. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-3

Олександр ПОПОВ
Акціонерне товариство «ФЕД» (м. Харків, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-3740-0417
E-mail: a.popov@fed.com.ua

Alexander Popov
Joint Stock Company «FED» (Kharkiv, Ukraine)

 Анотація мовою оригіналу

     Наукова публікація присвячена висвітленню системного бачення основ управлінського контролінгу у процесі реалізації інноваційних проектів та розкриття особливостей даного виду контролінгу. Встановлено, що контролінг процесу реалізації інноваційних проектів це особливий вид контролінгу, пов’язаний з їх індивідуальністю та відсутністю аналогів і напрацьованих шаблонів аналізу і контролю та з невизначеністю кінцевих результатів проекту, його окремих етапів. Обґрунтовано, що процес контролю – це процес поетапної корекції очікуваних проектних результатів, поступовий контроль параметрів по мірі наближення до кінцевого результату. Розглянуто порядок визначення коефіцієнту зміни швидкості робіт, що характеризує виконання мережевого або оперативно-календарного графіка на момент контролю. Запропоновано визначення взаємозв’язку між інформаційною вагомістю точок контролю та коефіцієнтом здійснювати на основі величини функції фінансового «штрафу». Розглянуто матрицю інформаційних вагомостей точок контролю, яка є основою для визначення послідовності опитування точок (об’єктів) контролю. Розкрито порядок визначення кроку (лага контролю) для двох взаємопов’язаних інноваційних проектів у ході проведення технологічної санації виробництва. Визначено функцію розподілу або ймовірність відсутності невизначеності в процесі виконання робіт по впровадженню інноваційного технологічного проекту до настання моменту контролю. Обґрунтовано варіанти вибору частоти опитувань точок контролю для оперативного управління. Встановлено, що з точки зору стійкості інформаційної системи алгоритм визначення максимальної частоти перевірок стану виконання робіт з впровадження проекту повинен враховувати можливість відставання від заданих графіків і зменшення виконання обсягу робіт, що залишилися, наслідком чого є збільшення кількості опитувань точок контролю. Межею збільшення є час, що потрібен для впровадження рішень з оперативного регулювання швидкості виконання робіт виробничими підрозділами (виконавцями).

Ключові слова: контролінг, проект, інновації, технологічний проект, інформаційне забезпечення, виробництво.

 Розширена анотація англійською мовою

     The scientific publication is dedicated to highlighting the systemic vision of the basics of management controlling in the process of implementing innovative projects and revealing the features of this type of controlling. It has been established that controlling the process of implementation of innovative projects is a special type of controlling, associated with their individuality and the absence of analogs and established patterns of analysis and control, and with the uncertainty of the final results of the project, its individual stages. It is substantiated that the control process is a process of step-by-step correction of expected project results, gradual control of parameters as the final result is approached. The procedure for determining the coefficient of change in the speed of work, which characterizes the execution of the network or operational-calendar schedule at the time of control, is considered. It is proposed to determine the relationship between the informational importance of control points and the implementation coefficient based on the value of the financial “penalty” function. The matrix of information weights of control points is considered, which is the basis for determining the sequence of polling points (objects) of control. The procedure for determining the step (control lag) for two interconnected innovative projects during the technological rehabilitation of production is revealed. The distribution function or the probability of the absence of uncertainty in the process of implementing works on the implementation of an innovative technological project before the moment of control is determined. Options for choosing the frequency of control point polls for operational management are substantiated. It was established that from the point of view of the stability of the information system, the algorithm for determining the maximum frequency of checks on the status of project implementation work should take into account the possibility of falling behind the given schedules and reducing the amount of remaining work, which results in an increase in the number of control point surveys. The limit of the increase is the time required for the implementation of decisions on operational regulation of the speed of work execution by production divisions (executors).

Key words: controlling, project, innovations, technological project, information support, production.

Література

 1. Міщенко В.А., Шапран Є.М., Другова О.С., Корзун В.С., Джабарова Г. Філософський трикутник контексту контроллінгу в менеджменті підприємства. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. № 1-2 (167-168). C.11-20.
 2. Фалько С.Г., Носов В.М. Контроллинг на предприятии. М.: Знание России, 1995. 80 с.
 3. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. М.: Финансы и статистика, 1997. 800с.
 4. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. М.: Финансы и статистика, 1998. 256 с.
 5. Контроллинг, Часть 1 (Теория и методология): учебное пособие / под ред. Мищенко В.А., Долинской Р.Г., Меховича С.А. Харьков: НТУ «ХПИ». 2007. 208 с.
 6. Schuemann J. Why isn’t the Controller Having More Impact? Strategic Finance. 1999. April. P. 32-
 7. Zünd A. (1979): Zum Begriff des Controlling-Ein umweltbezogener Erklärungsversuch, in: Goetzke W, / Sieben G. (Hrsg.): Controlling-Integration von Planung und Kontrolle. Köln. P. 15-26.
 8. Kosmider A. Controlling im Mittelstand. Aufl.. Stuttgart
 9. Коган М.М. Ценность информации в теоретико-информационном аспекте. Москва: Радиотехника,1969. 117с.
 10. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / [І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук, В.П. Кузьменко та ін.]. Київ: УІДНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. 123 с.
 11. Общая теория финансов : учебник для вузов по направлению «Экономика», спец. «Финансы и кредит» / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др.; под ред. Л.А. Дробозиной. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 256 с.
 12. Уайт П. Управление исследованиями и разработками. Москва: Экономика, 1982. 160 с.
 13. Фано Р. Передача информации. Статистическая теория связи. М: Мир, 1965. 438 с.
 14. Свиридов В.В. Система оперативного контроля выполнения планового задания на промышленных предприятиях. Проблемы создания АСУ экономическими процессами на пром. предприятиях: материалы конференции. Донецк, 1970. С. 32-34.
 15. Rothwell R. The Changing Nature of the Innovation Process. Technovation. 1993. № 13/1. P. 25.
 16. Науменко Е.О. К вопросу о моделях управления инновационным процессом на предприятии в современных условиях. Научный журнал КубГАУ (Scientific Journal of KubSAU). № 20(04). URL: http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/.

 References

 1. Mischenko, V.A., Shapran, Ye.M., Druhova, O.S., Korzun, V.S., Dzhabarova, H. (2022). «Philosophical triangle of the context of controlling in enterprise management». Enerhetyka. Enerhoaudyt. no. 1-2 (167-168). pp.11-20.
 2. Fal’ko,G., Nosov, V.M. (1995). Kontrolling na predprijatii. [Controlling in the enterprise]. Znanie Rossii. Moscow. Russia.
 3. Han, (1997). Planirovanie i kontrol’: koncepcija kontrollinga. [Planning and control: the concept of controlling]. Finansy i statistika. Moscow. Russia.
 4. Karminskij, A.M., Olenev, N.I., Primak, A.G., Fal’ko, S.G. (1998). Kontrolling v biznese: metodologicheskie i prakticheskie osnovy postroenija kontrollinga v organizacijah. [Controlling in business: methodological and practical foundations for building controlling in organizations]. Finansy i statistika. Russia.
 5. Kontrolling, Chast’ 1 (Teorija i metodologija). [Controlling, Part 1 (Theory and methodology)]. (2007). In Mishhenko, A., Dolinskoj, R.G., Mehovicha,S.A. (Ed.). NTU «HPI». Kharkiv. Ukraine.
 6. Schuemann, (1999). «Why isn’t the Controller Having More Impact?». Strategic Finance. pp.32-34.
 7. Zünd, A. (1979). Zum Begriff des Controlling-Ein umweltbezogener Erklärungsversuch, in: Goetzke, W, / Sieben, G. (Hrsg.): Controlling-Integration von Planung und Kontrolle. Köln.
 8. Kosmider, (1994). Controlling im Mittelstand. Aufl. Stuttgart. Germany.
 9. Kogan, M.M. (1969). Cennost’ informacii v teoretiko-informacionnom aspekte. [The value of information in the theoretical and informational aspect]. Radiotehnika. Moscow. Russia.
 10. Problemi stanovlennja іnnovacіjnoї polіtiki v Ukraїnі. (2004). [Problems of formation of innovation policy in Ukraine]. / [Makarenko, І.P., Trofimchuk, M., Kuz’menko, V.P.]. UІDNSіR: Іn-t evoljuc. ekonomіki. Kyiv. Ukraine.
 11. Drobozina, L.A., Konstantinova, Ju.N., Okuneva, L.P. (1995). Obshhaja teorija finansov. [General theory of finance]. In Drobozinoj, L.A. (ed.). Banki i birzhi, JuNITI. Russia.
 12. Uajt, P. (1982). Upravlenie issledovanijami i razrabotkami. [Management of research and development]. Moskva: Jekonomika. Moscow. Russia.
 13. Fano, R. (1965). Peredacha informacii. Statisticheskaja teorija svjazi. [Transmission of information. Statistical communication theory]. Moscow. Russia.
 14. Sviridov, V.V. (1970). «The system of operational control of the implementation of the planned task at industrial enterprises». Problemy sozdanija ASU jekonomicheskimi processami na prom. predprijatijah. [Problems of creating automated control systems for economic processes in industry enterprises]. Materials of the conference. (Doneck, 1970). pp. 32-34.
 15. Rothwell, (1993). «The Changing Nature of the Innovation Process». Technovation. no. 13/1. pp. 25.
 16. Naumenko, E.O. (2006). «On the issue of management models of the innovation process at the enterprise in modern conditions». Nauchnyj zhurnal KubGAU (Scientific Journal of KubSAU). 20(04). Available at: http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate