Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

THE ROLE OF THE STATE IN PROMOTING AND IMPROVING COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Cторінки: 54-58. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-09

Олександр ГЛАЗОВ
Полтавський державний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0001-6205-3165
e-mail: alexandrhlazov@gmail.com

Oleksandr HLAZOV
Poltava State Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

     У дослідженні розкрито актуальність дослідження та розробки методико-прикладних засад співпраці територіальних громад в Україні. Метою статті є аналіз реалізації завдань держави щодо активізації та ефективізації співпраці територіальних громад в Україні та визначення напрямів удосконалення державної політики в цій сфері. Показано, що в Україні можливості самоврядування та підтримка різних його напрямів, у тому числі співробітництва територіальних громад, первинно залежить від політичної волі та владних ініціатив національного рівня. Досліджено інституційні механізми регулювання співробітництва територіальних громад України, керуючись розробленою схемою інституційного середовища у фокусі вертикалі та горизонталі взаємодій. Враховуючи новітні виклики нестабільності для розвитку громад України, досліджено вплив воєнного часу на перспективи їх співробітництва. Підкреслено на значимості реформи децентралізації для формування громадянського суспільства. Вивчення досвіду діяльності територіальних громад України за перше півріччя 2022 року дало змогу виокремити основні сфери і способи взаємодій з органами державної і регіональної влади, на рівні міжмуніципальних і міжнародних взаємодій (державна політика формування міжнародної міжмуніципальної горизонталі співробітництва), взаємодій з громадськими організаціями.

Ключові слова : державне управління; децентралізація; територіальні громади; місцеве самоврядування; розвиток; співпраця громад.

Розширена анотація англійською мовою

     The purpose of the article is to analyze the implementation of the tasks of the state regarding the activation and effectiveness of the cooperation of territorial communities in Ukraine and to determine the directions for improving the state policy in this area. The study revealed the relevance of research and development of methodological and applied principles of cooperation between territorial communities in Ukraine.

It was established that the influence of the state on territorial communities in the power vertical is of primary importance for balancing the degree of decentralization and the preservation of national interests. In the course of the decentralization process, the principle of state support for the unification of territorial communities is regulated at the legislative level.

It is shown that in Ukraine, the possibilities of self-governance and the support of its various directions, including the cooperation of territorial communities, primarily depend on political will and governmental initiatives at the national level. The institutional mechanisms for regulating the cooperation of territorial communities of Ukraine were studied, guided by the developed scheme of the institutional environment in the focus of vertical and horizontal interactions. Taking into account the latest challenges of instability for the development of Ukrainian communities, the influence of wartime on the prospects of their cooperation was investigated.

The significance of the decentralization reform for the formation of civil society is emphasized. The study of the experience of the territorial communities of Ukraine for the first half of 2022 made it possible to single out the main areas and methods of interaction with state and regional authorities, at the level of inter-municipal and international interactions (state policy of the formation of international inter-municipal horizontal cooperation), interactions with public organizations.

The applied significance of the research results is to identify ways, forms, stages and areas of cooperation of territorial communities in Ukraine.

The scientific novelty of the research results lies in the further development of the tools of state policy to ensure local development by improving the mechanisms of cooperation between territorial

Keywords: governance; decentralization; territorial communities; local Government; development; community cooperation.

Література

 1. Бобровська О. Ю. Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 1(19). URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/14.pdf.
 2. Граб С. Політико-правові погляди В. Липинського та М. Драгоманова про місцеве самоврядування в Україні. Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). 2017. Вип. 6. С. 25–30.
 3. Дегтярьова І. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 4. С. 141–148.
 4. Кириченко Ю. М. Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення. Форум права. 2012. № 4. С. 451–457.
 5. Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. Науковий вісник ЛТЕУ України. 2017. Вип. 20.6. С. 248-252.
 6. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 1. С. 283–289.
 7. Небрат В. В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки. Економічна теорія. 2017. № 2. С. 34–49.
 8. Попова К. Г. Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 290–297.
 9. Тищенко К. М. Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування. Державне будівництво. 2009. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_21.
 10. Lipset S. M. The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. № 59. Р. 1–22.
 11. Vasyltsiv T., Biletska I., Mulska O. Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 2. P. 276-287.

References

 1. Bobrovska, O.Y. (2019). Resource theory in the projection on the development of territorial communities. Public administration: theory and practice. Vol. 1 (19). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/14.pdf.
 2. Grab, S. (2017). Political and legal views of V. Lypynsky and M. Drahomanov on local self-government in Ukraine. Local government and self-government in Ukraine and the world: history and modernity (aspects of law). Vщд. 6. pp. 25–30.
 3. Degtyareva, I. (2010).Theories of regional development and their evolution as a basis of modern regional management. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. no. 4. pp. 141–148.
 4. Kyrychenko, Yu. M. (2012). Territorial community as a basic element of the system of local self-government of Ukraine: theoretical definition. Law Forum. no. 4. pp. 451–457.   
 5. Lupak, R. L., Didych, А. М. (2017). Economic bases of ensuring the competitiveness of the enterprise in market relations. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 20.6. pp. 248-252.
 6. Nakonechny, V.V. (2014). Basic world models of local self-government: comparative analysis. Theory and practice of public administration. Vol. 1. pp. 283–289.
 7. Nebrat, V.V. (2017). Theoretical bases of research of institutional transformation of economy. Economic theory. no. 2. pp. 34–49.
 8. Popova, K.G. (2016). Theorizing of the foundations of local self-government in the aspect of modern administrative reforms. Efficiency of public administration. Vol. 4. pp. 290–297.9.   Tishchenko, K.M. (2009). Concepts and basic theories of the origin of local self-government. State building. no. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_21.
 9. Lipset, S.M. (1994). The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. no. 59. pp. 1–22.
 10. Vasyltsiv, T., Biletska, I., Mulska, O. (2021). Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. no. 2. pp. 276-287.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate