Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЄС

FEATURES OF THE BIOECONOMIC TRANSFORMATION OF EU INDUSTRY SECTORS

Cторінки: 59-65. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-10

Вікторія ВОСТРЯКОВА
Вінницький національний технічний університет
https://orcid.org/0000-0002-4146-7483
e-mail: vikazataydukh@gmail.com

Viktoriia VOSTRIAKOVA
Vinnytsia National Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

     Необхідність біоекономічної трансформації галузей промисловості постала на порядку денному у відповідь на потребу знайти альтернативи викопним ресурсам. Ця ідея базується на збільшенні використання біотехнологій і біопалива та є відповіддю на зростаючу занепокоєність нераціональним використанням та управлінням обмеженими природними ресурсами. Біоекономіка базується на передумові, що досягнення кращого балансу між біологічними ресурсами та економічною діяльністю людини, як правило, є безпроблемним. Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення досвіду європейських країн на шляху до біоекономічної трансформації галузей промисловості та визначення його особливостей для подальшого формування відповідних стратегій та політик в Україні на шляху до вступу в Європейський союз та повоєнному відновленні економіки.

У статті розглянуто сучасні концепції та парадигми розвитку біоекономіки країн Європейського Союзу. На основі проведеного теоретичного дослідження літературних джерел та програмних документів сформовано ключові характеристики біоекономічної трансформації національного господарства. Здійснено оцінку реального внеску біоекономіки в національну економіку Європейського союзу за секторами економки та його динаміку. Встановлено, що частка біоекономіки Європейського Союзу протягом останніх п’яти років має не значне, але стабільне зростання. Не зважаючи на те, що найбільшу частку в біоекономічному секторі союзу займає сільськогосподарське виробництво та продовольча промисловість, поступові зрушення відбуваються і в інших галузях промисловості, які не є суто біологічними. Для розробки теоретико-методологічного базису класифікації секторів біоекономіки, з урахуванням їх специфіки та особливостей, нами розроблено модель тривимірної класифікації галузей промисловості в процесі біоекономічної трансформації, яка включає “біоресурсний”, “трансформаційний” та “біоінноваційний” розподіл галузей промиловості. Такий поділ надасть змогу розробити відповідні стратегії та політики біоекономічної трансформації галузей промисловості України з урахуванням їх історичних та галузевих особливостей, а також специфічності сприйняття у секторі.

Ключові слова: біотехнології, біоресурси, біомаса, галузі промисловості, біоекономіка, Європейський Союз

Розширена анотація англійською мовою

     The need for bio-economic transformation of industries has appeared on the agenda in response to the need to find alternatives to fossil resources. This idea is based on the increased use of biotechnology and biofuels and is a response to the growing concern about the irrational use and management of limited natural resources. The relevance of the study lies in the need to study the experience of European countries on the way to the bio-economic transformation of industries and determine its features for the further formation of appropriate strategies and policies in Ukraine on the way to joining the European Union and post-war economic recovery.

The article examines modern concepts and paradigms of bio-economy development in the countries of the European Union. On the basis of the conducted theoretical research of literary sources and program documents, the key characteristics of the bio-economic transformation of the national economy were formed. An assessment of the real contribution of the bio-economy to the national economy of the European Union by economic sector and its dynamics was made. It was established that the share of the bio-economy of the European Union during the last five years has not been significant, but stable growth. Despite the fact that the largest share in the bio-economic sector of the union is occupied by agricultural production and the food industry, gradual shifts are also taking place in other industries that are not purely biological. In order to develop a theoretical and methodological basis for the classification of bio-economy sectors, taking into account their specification and features, we have developed a model of three-dimensional classification of of bio-economic transformation branches, which includes the “bio-resource”, “transformational” and “bio-innovative” distribution of industries. Such a division will make it possible to develop appropriate strategies and policies for the bio-economic transformation of Ukraine’s industries, taking into account their historical and sector characteristics, as well as the specificity of perception in the sector.

Key words: biotechnology, bio-resources, biomass, industries, bio-economy, European Union.

Література

 1. Interdepartmental Working Group for the Bioeconomy. Bioeconomy in Flanders. 2013. [Electronic resource] Accessible from: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bioeconomy-in-flanders.
 2. Operação de parques industriais nas condições de desenvolvimento sustentável e o paradigma da economia circular. / S. Tulchynska, N. Shevchuk, O. Popelo, A. Pohrebniak, Y. Kravchyk // Laplage Em Revista/ – 2021. – , № 7(3C). – Р. 238-247.
 3. OECD. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. 2009. [Electronic resource] Accessible fro: http://www.oecd.org/futures/long-termtechnologicalsocietalchallenges/thebioeconomyto2030designingapolicyagenda.htm.
 4. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35348
 5. European Commission. A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy. [Electronic resource] Accessible from: url:https://publications.europa.eu/en/publication- detail/- /publication/edace3e3- e189- 11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-85471490.
 6. Boehlje M. The increasing multifunctionality of agricultural raw materials: Three dilemmas for innovation and adoption / M. Boehlje, S. Br¨oring // International Food and Agribusiness Management Review. – 2011. – № 14. – Р. 1–16.
 7. Літвак О. А. Біоекономічний підхід у розвитку аграрного сектора економіки: теоретикометодичні та практичні аспекти / О.А. Літвак. – Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв: МНАУ, 2015. – 88 с.
 8. Літвак О. А. Біоекономічні пріоритети у розвитку аграрного сектора / О.А. Літвак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015
 9. Байдала В.В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи / В.В. Байдала // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 22 – 28. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_4
 10. Дульська І. В. Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (маніфест технологічного розвитку країни)/ І.В. Дульська // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Т. 1. – С. 80-92.
 11. Макарчук О. Г. Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва: економічний вимір, прогноз використання : монографія / О.Г. Макарчук, В.К. – Савчук Київ: Аграр Медіа Груп, 2011. – 177 с.
 12. Вострякова В.І. Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих ланцюгів доданої вартості. / В.І. Вострякова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – № 4. – С. 81-92.
 13. Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації: монографія [М.П. Талавиря, А.М. Клименко, В.В. Жебка [та ін.]. – Київ, 2012. – 339 с.
 14. Bugge, M, Hansen T., and Klitkou A. What is the bioeconomy? A review of the literature / M. Bugge, Hansen T., Klitkou A. // Sustainability. – 2016. – № 8.7. – 691 р.
 15. Meyer R. Bioeconomy strategies: contexts, visions, guiding implementation principles and resulting debates / R. Meyer // Sustainability. – 2017. – № 9.6. – P. 10 – 31.
 16. Staas L. Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches / L. Staas, M. Gustavsson, K. McCormick // Sustainability. – № 5.6. – Р. 2754-2769.
 17. D’Amato D. Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues / D’Amato D., N. Droste, B. Allen, M. Kettunen, K. L¨ahtinen, J. Korhonen, P. Leskinen, B.D. Matthies, and A. Toppinen // Journal of Cleaner Production. – 2017. – № 168. P. 716-734.
 18. Haarich S. Bioeconomy development in EU regions / S. Haarich, S. Kirchmayr-Novak, A. Fontenla, M.Toptsidou, S. Hans // Mapping of EU Member States’/regions’ Research and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy. – 2017. Final Report. [Electronic resource] Accessible from: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy development in eu regions.pdf.
 19. Бурєннікова Н. В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники / Н.В. Бурєннікова, В.О.Ярмоленко, В.В. Кавецький // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2020. – № 1. – С. 218-229.

References

 1. Interdepartmental Working Group for the Bioeconomy. (2013). Bioeconomy in Flanders. Retrieved from: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bioeconomy-in-flanders.
 2. Tulchynska, S., Shevchuk, N., Popelo, O., Pohrebniak, A., Kravchyk Y. (2021) Operação de parques industriais nas condições de desenvolvimento sustentável e o paradigma da economia circular. Laplage Em Revista, 7(3C), 238-247.
 3. OECD. (2009) The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Retrieved from: http://www.oecd.org/futures/long-termtechnologicalsocietalchallenges/thebioeconomyto2030designingapolicyagenda.htm.
 4. Encyclopedia of modern Ukraine (2022). Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35348 [in Ukrainian]
 5. European Commission. (2018) A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy. Retrieved from: url:https://publications.europa.eu/en/publication- detail/- /publication/edace3e3- e189- 11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-85471490.
 6. Boehlje, M., Br¨oring S. (2011). The increasing multifunctionality of agricultural raw materials: Three dilemmas for innovation and adoption. International Food and Agribusiness Management, 14, 1–16.
 7. Litvak, O.A. (2015). Bioeconomic approach in the development of the agrarian sector of the economy: theoretical, methodological and practical aspects. Mykolaiv National Agrarian University. Mykolaiv: MNAU, 2015, 88 p. [in Ukrainian]
 8. Litvak, O.A. (2015). Bioeconomic priorities in the development of the agricultural sector. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 8. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 [in Ukrainian]
 9. Baidala, V.V. (2013). Bioeconomy in Ukraine: current state and prospects. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), 1(3), 22-28. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_4 [in Ukrainian]
 10. Dulska, I. V. (2012) Will Ukraine travel by high-speed NTP train? (manifesto of technological development of the country). Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, 1 (5), Т. 1, 80-92. [in Ukrainian]
 11. Makarchuk, O.H. (2011) Bioenerhetychnyi potentsial silskohospodarskoho vyrobnytstva: ekonomichnyi vymir, prohnoz vykorystannia : monohrafiia. Savchuk Kyiv: Ahrar Media Hrup, 177 p. [in Ukrainian]
 12. Vostriakova, V.I. (2018) The bioeconomic potential of agrologistics losses in the formation of sustainable chains of added value. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 4, 81-92. [in Ukrainian]
 13. Talavyria, M.P., Klymenko, A.M., Zhebka, V.V. (2012). Development of bioeconomy and nature management in the conditions of globalization: monograph, Kyiv, 339 p. [in Ukrainian]
 14. Bugge, M., Hansen, T., Klitkou, A. (2016). What is the bioeconomy? A review of the literature. Sustainability, 8.7, 691 р.
 15. Meye,r R. (2017). Bioeconomy strategies: contexts, visions, guiding implementation principles and resulting debates. Sustainability, 9.6, 10 – 31.
 16. Staas, L., Gustavsson, M., McCormick, K. (2017). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches, Sustainability, 5.6, 2754-2769.
 17. D’Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., L¨ahtinen, K., Korhonen, J., Leskinen, P. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues. Journal of Cleaner Production, 168, 716-734.
 18. Haarich, S., Kirchmayr-Novak, S., Fontenla, A., Toptsidou, M., Hans, S. (2017). Bioeconomy development in EU regions. Mapping of EU Member States’/regions’ Research and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy. Final Report. Retrieved from: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy development in eu regions.pdf.
 19. Buriennikova, N.V., Yarmolenko, V.O., Kavetskyi, V.V. (2020). Theoretical and applied aspects of managing the efficiency of investments of industrial enterprises from the standpoint of stakeholder theory: essence, indicators. BIZNES INFORM, 1, 218-229. [in Ukrainian]

Post Author: Кравчик Юрій

Translate