Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

A SPATIAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF NEO-TECHNOLOGICAL UPDATE

Cторінки: 77-79. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-13

Світлана ТУЛЬЧИНСЬКА
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
https://orcid.org/0000-0002-1409-3848
e-mail: tuha@ukr.net
Svitlana TULCHYNSKA
National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute”

 Анотація мовою оригіналу

     Дослідження присвячено обґрунтуванню засад управління економічним потенціалом виробничих підприємств в умовах неотехнологічного оновлення за використанням просторового підходу. У статті обґрунтовано, що неотехнологічне оновлення передбачає інтенсифікацію процесу економічного відтворення, яке досягається шляхом докорінної зміни виробничих процесів за рахунок диференціації праці, перетворення науково-технологічного потенціалу у виробничу силу, креативних підходів та раціоналізації виробництва. Економічний потенціал виробничого підприємства розглядається у дослідженні як певна система, що має всі властивості, притаманні системі, яка складається із сукупності складових підсистем, результативність яких є більшою за їх результативність як окремих частин. Обґрунтовано, що економічний потенціал виробничого підприємства в умовах неотехнологічного оновлення визначається його реальними та латентними можливостями у певній сфері економічної діяльності із урахуванням просторових особливостей. Зазначається, що управління економічним потенціалом підприємства представляє собою складний, безперервний, спрямований на досягнення поставлених цілей процес через потік взаємопов’язаних дій, тобто функцій управління, які пов’язані із прийняттям управлінських рішень, різноманітними процесами комунікацій, виокремленням інструментарію досягнення поставлених цілей тощо. Доведено переваги просторового підходу до управління економічним потенціалом виробничого підприємства в умовах неотехнологічного оновлення.

Ключові слова: управління потенціалом, економічний потенціал підприємства, неотехнологічне оновлення, просторовий підхід, потенціал, постіндустріальне суспільство.

 Розширена анотація англійською мовою

The study is devoted to substantiating the principles of managing the economic potential of manufacturing enterprises in the conditions of neo-technological renewal using a spatial approach. The article substantiates that neo-technological renewal involves the intensification of the process of economic reproduction, which is achieved by fundamentally changing production processes due to the differentiation of labor, the transformation of scientific and technological potential into production power, creative approaches and rationalization of production. In the study, the economic potential of the production enterprise is considered as a certain system that has all the properties inherent in the system, which consists of a set of component subsystems whose effectiveness is greater than the effectiveness of their individual parts, and also has a unique structure for each enterprise, which ensures the development of the enterprise and the opportunity increasing competitiveness in the conditions of neo-technological renewal. It is substantiated that the economic potential of a manufacturing enterprise in the conditions of neotechnological renewal is determined by its real and latent opportunities in a certain sphere of economic activity, taking into account spatial features. It is noted that the management of the economic potential of the enterprise is a complex, continuous process aimed at achieving the set goals, through a flow of interrelated actions, that is, management functions related to the adoption of management decisions, various communication processes, the selection of tools for achieving the set goals, etc. It is proved that the spatial approach to the management of the economic potential of a manufacturing enterprise in the conditions of neo-technological renewal makes it possible: first, to clearly establish and structure a hierarchy of intermediate goals regarding the use of the economic potential of the enterprise for the purpose of its neo-technological renewal; secondly, to achieve interoperability of management functions with the use of latent capabilities due to a certain space of a component of a production enterprise; thirdly, flexibility to adapt to the performance of assigned tasks; fourth, to increase the set of economic potential management tools, which is determined by the nature of the identified goals of using the economic potential of the enterprise.

Key words: potential management, economic potential of the enterprise, neotechnological renewal, spatial approach, potential, post-industrial society.

Література

 1. Ажаман І.А., Жидков О.І. Теоретичне обґрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 22-26.
 2. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. пос. / Круш П.В. та ін. Київ, Центр учбової літератури, 2008. 206 с.
 3. Отенко І. П. Формування механізму управління економічним потенціалом підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 241-246.
 4. Пантелєєв М.С., Шматько Н.М. Формування механізму стратегічного управління потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. С. 209-215.
 5. Тульчинська С.О., Чорній Б.П. Діагностика основних компонент стратегічного потенціалу підприємств розподілення електроенергії. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. Вип. 13. С. 85-93.
 6. Тульчинська С.О., Вовк О.М. Теоретичні основи формування модернізаційного потенціалу на підприємствах інфраструктурної сфери. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. Т. 2. Вип. 4. С. 225-229.

References

 1. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2018), “Teoretychne obgruntuvannia sutnosti ta vlastyvostei potentsialu pidpryiemstva” [Theoretical substantiation of the essence and properties of the enterprise potential], Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22-26.
 2. Krush, P.V. (2008), “Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemstva” [Internal economic mechanism of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
 3. Otenko, I.P. (2015), “Formation of economic potential management mechanism of the enterprise” [Formuvannia mekhanizmu upravlinnia ekonomichnym potentsialom pidpryiemstva], Biznes Inform, Vol. 3, pp. 241-246 [in Ukrainian]
 4. Panteljejev, M.S. (2013), “Formuvannja mekhanizmu strateghichnogho upravlinnja potencialom pidpryjemstva” [Formation of the mechanism of strategic management of the enterprise potential]. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, Vol. 41, pp. 209-215.
 5. Tulchynska, S.O. and Chornii B.P. (2016), “Diahnostyka osnovnykh komponent stratehichnoho potentsialu pidpryiemstv rozpodilennia elektroenerhii” [Diagnostics of the main components of the strategic potential of electricity distribution enterprises]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI». Vol. 13. pp. 85-93.
 6. Tulchynska, S.O. and Vovk, O.M. (2019), “Teoretychni osnovy formuvannia modernizatsiinoho potentsialu na pidpryiemstvakh infrastrukturnoi sfery” [Theoretical foundations of the formation of modernization potential at enterprises of the infrastructure sector]. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences T. 2. Vol. 4. pp. 225-229.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate