Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND USE OF THE MANAGEMENT MECHANISM FOR ENSURING THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Cторінки: 80-86. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-14

Олександр КУЦЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-6066-2485
Запорізького національного університету
Oleksandr KUTSENKO
Zaporizhzhya National University

 Анотація мовою оригіналу

    Функціонування та розвиток підприємств відбувається за умови зміни впливу факторів зовнішнього середовища, виникнення кризових явищ, загроз, які мають негативний вплив на фінансовий стан, результати діяльності, можуть спричиняти різке скорочення показників. Саме різноманітні загрози, кризові явища можуть призвести до неефективного використання фінансових ресурсів, виникнення ситуації банкрутства на підприємствах. Визначено, що для підприємств важливу роль відіграє забезпечення економічної безпеки, що гарантує їх захищеність від негативного впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, мінімізує їх вплив, дозволяє усунути виявлені загрози. Поряд з економічною важливу роль відіграє фінансова безпека, яка направлена на забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів, зменшення витрат, покращення фінансового стану. Все це обумовлює важливість забезпечення фінансової та економічної безпеки підприємств, що можливо шляхом використання набору інструментів. Обґрунтовано необхідність впровадження удосконаленого механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки, який має теоретичне та практичне значення, дозволить сформувати заходи нейтралізації впливу факторів ринкового середовища, загроз, гарантуватиме високий рівень безпеки, відновлення показників діяльності, визначає послідовнсть дій із забезпечення бажаного рівня безпеки, способи протидії кризовим явищам. Механізм управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки підприємств складається із взаємопов’язаних етапів, елементів, реалізується шляхом дотримання підходів, що дозволяє успішно його використовувати та досягнути сформованої мети. В рамках механізму запропоновано заходи нейтралізації загроз, ризиків, способи відновлення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств, що гарантуватиме успішне функціонування протягом коротко- та довгострокового періоду.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, фінансово-економічна безпека, управління, механізм управління, ринкове середовище, загрози, підприємства.

 Розширена анотація англійською мовою

The functioning and development of enterprises takes place under the condition of changes in the influence of external environmental factors, the emergence of crisis phenomena, threats that have a negative impact on the financial condition, the results of operations, can cause a sharp reduction in indicators. It is various threats and crisis phenomena that can lead to inefficient use of financial resources and the emergence of bankruptcy at enterprises. It was determined that economic security plays an important role for enterprises, which guarantees their protection from the negative impact of internal and external environmental factors, minimizes their impact, and allows to eliminate identified threats. Along with economic, an important role is played by financial security, which is aimed at ensuring the rational use of financial resources, reducing costs, and improving the financial situation. All this determines the importance of ensuring the financial and economic security of enterprises, which is possible by using a set of tools. The need to introduce an improved management mechanism for ensuring financial and economic security, which has theoretical and practical significance, will allow the formation of measures to neutralize the influence of market environment factors, threats, guarantee a high level of security, restore performance indicators, determine the sequence of actions to ensure the desired level of security, methods of countermeasures crisis phenomena. The management mechanism for ensuring the financial and economic security of enterprises consists of interconnected stages, elements, is implemented by following approaches that allow it to be used successfully and achieve the established goal. As part of the mechanism, measures are proposed to neutralize threats, risks, and ways to restore the level of financial and economic security of enterprises, which will guarantee successful functioning in the short and long term.

Key words: economic security, financial security, financial and economic security, management, management mechanism, market environment, threats, enterprises.

Література

 1. Антоненко В. М., Пєвтієва С. С. Система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4387 (дата звернення: 18.01.2022).
 2. Бондаренко О. О., Сухецький В. А. Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580 (дата звернення: 18.01.2022).
 3. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 384 с.
 4. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / Київ: Вид-во КНУТД, 2006. 17 с.
 5. Данілова Е. І. Концепція системного  підходу  до  управління економічною  безпекою  підприємства: монографія. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2020. 342 с.
 6. Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_10_7 (дата звернення: 18.01.2022).
 7. Мельник С. І. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Вип. 2 (51). С. 84-87.
 8. Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 380 с.
 9. Мойсеєнко І. П., Шолок О. О. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.2. С. 141–146.
 10. Оніщенко М. Л., Дутченко О. О., Шпіцглуз С. О. Економічна безпека як умова ефективного функціонування підприємства. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 1. С. 36-42.
 11. Орлик О. В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса, 2015. Вип. 1. № 56. С. 84–92.
 12. Орлова В. В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.11 / Прикарпатський нац.. у-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. 200 с.
 13. Сова О. Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств. Вчені записки. Ун-т економіки та права «КРОК». Сер.: Економіка. 2014. Вип. 37. С. 97-103.
 14. Череп О. Г., Урусова З. П., Урусов А. А. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні. ВІСНИК ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. 2012. № 3 (61). С. 328-330.

References

 1. Antonenko V. M., Pеvtieva S. S. (2015) Systema zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [System of financial support economic security]. Efficient economy, No. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4387 (in Ukrainian)
 2. Bondarenko O. O., Sukhetskiy V. A. (2014) Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: teoretychnyi ta praktychnyi aspekty [Financial and economic security of enterprise: theoretical and practical aspects]. Efficient economy, No. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580 (in Ukrainian)
 3. Vasyltsiv T. H. (2008) Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia [Economic security of entrepreneurship of Ukraine]. Lviv: Aral. (in Ukrainian)
 4. Horiacheva K. S. (2006) Mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The mechanism of managing the financial security of the enterprise]. (PhD Thesis), Kyiv: Vyd-vo KNUTD. (in Ukrainian)
 5. Danilova E. I. (2020) Kontseptsiia systemnoho  pidkhodu  do  upravlinnia ekonomichnoiu  bezpekoiu  pidpryiemstva [The concept of a system approach to the management of the economic security of the enterprise]. Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma. (in Ukrainian)
 6. Kyrychenko O. A., Kudria I. V. (2009) Vdoskonalennia upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh kryzy [Improving the management of the financial security of enterprises in the conditions of the financial crisis]. Investments: practice and experience, vol. 10, pp. 22–26. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_10_7 (in Ukrainian)
 7. Melnyk S. (2019) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Formation the mechanism of management of financial security of the enterprise]. Scientific and industrial magazine “Business-navigator”, Vol. 2 (51), pр. 84-87. (in Ukrainian)
 8. Moiseienko I. P., Marchenko O. M. (2011) Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of the financial and economic security of the enterprise]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)
 9. МoyseyenkoI. P., Sholok О. P. (2011) Mekhanizm upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Mechanism of management of enterprise financial and economic safety]. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, Vol. 21.2, рр. 141–146. (in Ukrainian)
 10. Onishchenko M. L., Dutchenko O. O., Shpitshluz S. O. (2019) Ekonomichna bezpeka yak umova efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstva [Economic security as a condition for the effective functioning of the enterprise]. Bulletin of Sumy State University. “Economy” series, No. 1. рр. 36-42. (in Ukrainian)
 11. Orlyk O. (2015) Teoretychni aspekty zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvakh [Theoretical aspects of ensuring financial and economic security of enterprises]. Bulletin of socio-economic research: coll. of science works, Vol. 1, No. 56, pр. 84–92. (in Ukrainian)
 12. Orlova V. V. (2008) Modeliuvannia mekhanizmiv upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Modeling of mechanisms for managing the financial security of an enterprise]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk: Carpathian National University. V. Stefanyka. (in Ukrainian)
 13. Sova O. Yu. (2014) Napriamy vdoskonalennia mekhanizmu upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Directions for improving the mechanism of managing the financial security of enterprises]. Scholarly notes. KROC University of Economics and Law. Ser.: Economy, Vol. 37, рр. 97-103. (in Ukrainian)
 14. Cherep O. H., Urusova Z. P., Urusov A. A. (2012) Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv v Ukraini [Management of financial and economic security of enterprises in Ukraine]. ZHTU BULLETIN. SERIES: Economic Sciences, No. 3 (61), рр. 328-330. (in Ukrainian)

Post Author: Кравчик Юрій

Translate