Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРІСНОВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

INNOVATIVE PRINCIPLES OF FRESHWATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Cторінки: 87-92. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-15

Микола СЕРБОВ
Одеського державного екологічного університету
https://orcid.org/0000-0002-0220-6745
Інна ІРТИЩЕВА
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-7025-9857
Олена ПАВЛЕНКО
Одеський державний екологічного університету
https://orcid.org/0000-0002-5493-5798
Nikolay SEBOV
Odessa State Environment University
Inna IRTYSHCHEVA
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Olena PAVLENKO
Odessa State Ecological University

 Анотація мовою оригіналу

     Дефіцит води можуть відчувати близько двох третин населення світу протягом кількох десятиліть. У багатьох країн все ще існує тенденція вирішувати проблеми дефіциту води шляхом збільшення водопостачання, шляхом збільшення зберігання та розподілу поверхневих і підземних вод шляхом створення нової інфраструктури, опріснення солоної або солонуватої води, повторне використання стічних вод або поповнення водоносних горизонтів. Ця тенденція має переважати над зосередженням уваги на зменшенні попиту на воду, наприклад, шляхом припинення втрат у транспорті та розподілі системи, що впроваджують адекватні тарифні системи, спрямовані на зниження рівня попиту на воду, зміна технологій водокористування і, загалом, підвищення ефективності використання води в побутових, промислових пробні та зрошувальні системи; іншими словами, прагнучі підвищити загальну продуктивність води.

Однак, дефіцит води можливо поборовши шляхом ефективного та раціонального використання, при цьому використовуючи сучасні інноваційні рішення, що дозволять значно модернізувати водоресурси інфраструктуру. Саме використання інноваційних засад управління прісноводними ресурсами в контексті сталого розвитку повинно стати перспективою на найближчі десять років.

Метою статті є процес дослідження сучасного стану, регіональних особливостей та перспектив розвитку інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів України.

Доведено, що в Україні частка видатків з державного бюджетну на охорону навколишнього природного середовища у загальних видатках коливається в межах 0,57-1,11%%. Визначено, що найбільша частка видатків з державного бюджетну на охорону навколишнього природного середовища у загальних видатках спостерігалась у 2011 році – 1,11%, а найменша у 2020 році 0,57. Зазначено, що у 2020 році обсяг видатків значно скоротився на охорону навколишнього природного середовища порівняно з попереднім роком на 675 млн грн.

Аналіз показав, що за період дослідження найбільша частка видатків виділялася на запобігання та ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища. Визначено, що стаття бюджетних витрат на запобігання та ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища за період 2010-2020 років збільшилась з 2255 млн грн до 6 507 млн грн, однак у структурі загальних видатків дещо скоротились з 78,52% до 71,85% відповідно. Відповідно у структурі витрат скорочення відбулося за такими статями бюджетних витрат: збереження природно-заповідного фонду з 7,64% у 2010 році до 6,78% у 2020 році, фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища з 2,06% до 1,85% відповідно.

Ключові слова: прісноводні ресурси, інновації, витрати, капітальні інвестиції, сталий розвиток.

 Розширена анотація англійською мовою

About two-thirds of the world’s population may experience water shortages within several decades. Yet, in many countries, there is still a tendency to solve water scarcity problems by increasing water supply, increasing the storage and distribution of surface and groundwater through the creation of new infrastructure, desalination of saline or brackish water, reuse of wastewater, or recharge of aquifers. This trend should prevail over the focus on reducing water demand, for example, by stopping losses in transport and distribution systems, implementing adequate tariff systems aimed at reducing the level of water demand, changing water use technologies, and, in general, increasing the efficiency of water use in household, industrial trial and irrigation systems; in other words, seeking to improve overall water productivity. However, it is possible to overcome the water shortage through efficient and rational use while using innovative solutions that will significantly modernize the water resources infrastructure. Therefore, using creative principles of freshwater resource management in the context of sustainable development should become a perspective for the next ten years.

The article aims to research the current state, regional features, and prospects for developing the innovative potential of freshwater resources in Ukraine.

It has been proven that in Ukraine, the share of state budget expenditures for environmental protection of total spending ranges from 0.57 to 1.11%. It was determined that the largest share of state budget expenditures on environmental protection in total spending was observed in 2011 – 1.11%, and the smallest in 2020 was 0.57%. It is noted that in 2020, the volume of expenses for environmental protection was significantly reduced compared to the previous year by UAH 675 million.

The analysis showed that during the research period, the largest share of expenses was allocated to preventing and eliminating environmental pollution. Therefore, it was determined that the item of budget expenditures for the prevention and elimination of environmental pollution for 2010-2020 increased from UAH 2,255 million to UAH 6,507 million. However, the structure of total expenses decreased slightly from 78.52% to 71.85%, respectively. Accordingly, in the form of costs, the reduction occurred in the following items of budget expenses: preservation of the nature reserve fund from 7.64% in 2010 to 6.78% in 2020, fundamental and applied research and development in the field of environmental protection from 2.06 % to 1.85%, respectively.

Keywords: freshwater resources, innovation, costs, capital investment, sustainable development.

Література

 1. Стадник М. Є., Скупейко В. В. Інноваційні основи зміцнення прісноводної безпеки в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 131–136. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2016/16smekeu.pdf
 2. Крилова І. І. Новітні технології в державному регулюванні сфери водопостачання та водовідведення. Право та державне управління. 2019. № 1(34). Т. 2. С. 67–75.
 3. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf
 4. Принципи інновацій ПРООН. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/innovation.html
 5. Пахаренко О. В. Інновації в екологію як передумова забезпечення стратегії сталого розвитку водного господарства. Вісник СумДУ. 2006. № 7 (91). С. 194–199.
 6. Мартієнко А. І., Бондаренко С. А. Екологічні інновації в регіональній інноваційній системі. Ефективна економіка. 2015. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232
 7. Цілі сталого розвитку в Україні. Добровільний національний огляд. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4.pdf
 8. Бойко Є.О. та ін. Екологічні інвестиції: стан та перспективи впровадження на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2021. № 2. Т. 3. С.40–49.
 9. Irtyshcheva, I. еt аl. The economy of war and postwar economic development: world and Ukrainian realities. Baltic Journal of Economic Studies. 2022. Vol. 8. рр.78–82.
 10. Irtyshcheva, I. еt аl. Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. 2021. рр. 694–701.
 11. Vyshnevska, O. еt аl. The Influence of Globalization Processes on Forecasting the Activities of Market Entities. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2022. Vol. 3. pp. 261–268.
 12. Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Крамаренко І.С., Андрющенко Є. Г., Білан В.В. Трансформація інвестиційної інфраструктури – запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти. Агросвіт. 2020. № 12. С. 27–33.

References

 1. Stadnyk, M. E. and Skupeyko, V. V. (2016). Innovative foundations of strengthening freshwater security in the system of increasing the competitiveness of the economy of Ukraine. Naukovyj Visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. no 1. рр. 131–136. Available at: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2016/16smekeu.pdf
 2. Krylova, I. I. (2019). «Latest technologies in state regulation of water supply and drainage». Pravo ta derzhavne upravlinnia. no1 (34). Vol. 2. рр. 67–75.
 3. Tsili staloho rozvytku: Ukraina: natsional’na dopovid’. [Goals of sustainable development: Ukraine: national report]. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf
 4. Pryntsypy innovatsij PROON. [Principles of UNDP innovation]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/innovation.html
 5. Pakharenko, O. V. (2006). Innovations in ecology as a prerequisite for ensuring the strategy of sustainable development of water management. Visnyk SumDU. no7 (91). рр. 194–199.
 6. Martienko, A. I., and Bondarenko, S. A. (2015). «Ecological innovations in the regional innovation system». Efektyvna ekonomika. no 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232
 7. Tsili staloho rozvytku v Ukraini. Dobrovil’nyj natsional’nyj ohliad. [Goals of sustainable development in Ukraine. Voluntary National Review]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4.pdf
 8. Boyko, E. O. and etc. (2021). «Environmental investments: status and prospects of implementation at the micro, meso, and macro levels». Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky. no 2. Vol. 3. рр. 40–49.
 9. Irtyshcheva, I. and etc. (2022). «The economy of war and postwar economic development: world and Ukrainian realities». Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 8. рр.78–82.
 10. Irtyshcheva, I. and etc. (2021). «Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes». International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. рр.694–701.
 11. Vyshnevska, O. and etc. (2022). «The Influence of Globalization Processes on Forecasting the Activities of Market Entities». Journal of Optimization in Industrial Engineering. Vol. 3. pp. 261–268.
 12. Irtischeva, I. O., Rogatina, L. P., Kramarenko, I. S., Andryushchenko, E.G. and Bilan V. V. (2020). «Investment infrastructure transformation is a key to economic security: national and regional aspects». Ahrosvit. no 12. рр. 27–33.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate