Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ РИНКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ

ANALYSIS OF THE MARKET OF SPORTS AND HEALTH ACTIVITIES AT MEZOROVNA

Cторінки: 93-97. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-16

Сергій РОМАНЕНКО
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
https://orcid.org/0000-0002-4446-9244

Serhii ROMANENKO
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

 Анотація мовою оригіналу

     Спорт та оздоровча діяльність на сьогодні стають одними з головних цивілізаційних трендів, що здійснюють системний вплив на розвиток суспільних відносин, формування людського потенціалу та економічного зростання. Свідченням цього є щорічний приріст питомої ваги населення, задіяного у різних видах професійного та масового спорту, які присвячують частину свого життя активним тренуванням, приймають участь у масових спортивно-оздоровчих заходах та мікропідприємствах.

Метою статті є аналіз ринку спортивно-оздоровчої діяльності на мезорівні в Україні.

Проведено аналіз ринку спортивно-оздоровчої діяльності на мезорівні в Україні. Аналіз показав, що у регіональному розрізі найбільші обсяги послуг у сфері спорту у 2020 році надано в м. Київ, Дніпропетровській, Харківській, Львівській і Одеській областях, що є природнім з позицій чисельності населення в даних регіонах. Разом з цим, у динаміці найвищі темпи (збільшення майже у 3-6 разів) ринку спортивних послуг за період 2015-2020 років спостерігається в Дніпропетровській (+619%), Київській (+670%), Вінницькій (+369%), Житомирській (+361%), Донецькій (+455%), Тернопільській (+398%) областях.

Доведено, що в Україні, попри високий рівень людського потенціалу, розвиток професійного спорту знаходиться у стані стагнації. За умови не достатньої фінансової підтримки з боку держави та місцевих органів влади, проведення спортивних заходів стає можливим лише за умови спонсорської підтримки, у більшості регіонів відсутні умови для тренувань (застаріла інфраструктура, високі витрати на енергоносії, низький рівень оплати тренерів), вибір молоді обмежений щодо розвитку у різних видах спорту, більшість діючих секцій надають лише платні послуги, що знижує їх доступність для дітей та молоді з малозабезпечених сімей. Наведені чинники, а також ряд системних проблем у розвитку професійного спорту зумовлений деструктивними явищами соціального та економічного характеру, що притаманні розвитку соціально-економічних систем в Україні останніми роками призвели по втрати загальних позицій України на міжнародній спортивній арені, відтоку частини талановитих спортсменів і тренерів за кордон та погіршення загального іміджу країни.

Ключові слова: ринок спортивно-оздоровчої діяльності, обсяги наданих послуг, мезорівень.

 Розширена анотація англійською мовою

     Today, sports and health activities are becoming one of the main trends in civilization, which have a systemic impact on the development of social relations, human development, and economic growth. Evidence of this is the annual increase in the population involved in various professional and mass sports, who dedicate part of their lives to active training and participate in mass sports, health events, and micro-enterprises. The article aims to analyze the market of sports and health activities at the meso level in Ukraine.

The need for sports and health activities at the meso level in Ukraine is analyzed. The analysis showed that in the regional context, the largest volumes of services in the field of sports in 2020 were provided in Kyiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv, and Odesa regions, which is natural from the standpoint of the population in these regions. At the same time, the dynamics of the highest rates (increase by almost 3-6 times) of the sports services market for the period 2015-2020 are observed in Dnipropetrovsk (+ 619%), Kyiv (+ 670%), Vinnytsia (+ 369%), Zhytomyr (+ 361%), Donetsk (+ 455%), Ternopil (+ 398%) regions.

It is proved that in Ukraine, despite the high level of human potential, professional sports development is in a state of stagnation. With insufficient financial support from the state and local authorities, sporting events become possible only with sponsorship; in most regions, there are no conditions for training (outdated infrastructure, high energy costs, low pay for coaches), and young people’s choice is limited Regarding development in various sports, most of the existing sections provide only paid services, which reduces their accessibility for children and young people from low-income families. These factors, as well as several systemic problems in the development of professional sports due to destructive social and economic phenomena inherent in the development of socio-economic systems in Ukraine in recent years, have led to the loss of Ukraine’s common position in the international sports arena and the deteriorating overall image of the country.

Keywords: market of sports and health-improving activity, volumes of rendered services, meso level.

Література

 1. Державна служба статистики України.URL. http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Стахів І.М. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні. Автореферат дис. к.е.н. ЛНУ імені Франка., 2017
 3. Макашов В. Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення. Аспекти публічного управління. 2021. Том 9. № 1. С.63-70
 4. Черба В.М., Герасимова Є.В. Стан та перспективи розвитку сфери фізичної культури в Україні. Економiка та держава. 2017. № 7. С. 70-75
 5. Ткачук І.Я. Городинський С.І., Чубатенко С.Ю. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 26-2. С.117-120, с. 119
 6. Крамаренко І.С., Козаченко Л.А., Стиценко О.В., Карабін К.О. Інклюзивний туризм – інвестиційна складова економіки регіону. Агросвіт. 2020. №11. С.83–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83
 7. Kramarenko I. Social-economic and intellectual development of Ukraine: Regional and national aspect. Danish scientific journal. 2017. №1. С.20-28.
 8. Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., Hryshyna N., Trushlyakova A. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. 2021. рр. 635–642.
 9. Іртищева І. О., Трушлякова А. Б., Рябець Д. М. Демографічна ситуація України в системі виміру людського капіталу та охорони здоров’я. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. № 4 (82). С.136–143.
 10. Іртищева І., Рябець Д. Забезпечення доступності медичної допомоги як базової основи формування міцного здоров’я і благополуччя населення. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 60–65. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.060

References

 1. 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.URL. http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Stakhiv I.M. Rehuliuvannia rynku sportyvno-ozdorovchykh posluh v Ukraini. Avtoreferat dys. k.e.n. LNU imeni Franka., 2017
 3. Makashov V. Diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v realizatsii prohram rozvytku ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti naselennia. Aspekty publichnoho upravlinnia. 2021. Tom 9. № 1. S.63-70
 4. Cherba V.M., Herasymova Ye.V. Stan ta perspektyvy rozvytku sfery fizychnoi kultury v Ukraini. Ekonomika ta derzhava. 2017. № 7. S. 70-75
 5. Tkachuk I.Ia. Horodynskyi S.I., Chubatenko S.Iu. Priame derzhavne finansuvannia hromadskykh orhanizatsii fizkulturno-sportyvnoho spriamuvannia v Ukraini. Prychornomorski ekonomichni studii. 2018. Vypusk 26-2. S.117-120, s. 119
 6. Kramarenko I.S., Kozachenko L.A., Stytsenko O.V., Karabin K.O. Inkliuzyvnyi turyzm – investytsiina skladova ekonomiky rehionu. Ahrosvit. 2020. №11. S.83–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83
 7. Kramarenko I. Social-economic and intellectual development of Ukraine: Regional and national aspect. Danish scientific journal. 2017. №1. S.20-28.
 8. Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., Hryshyna N., Trushlyakova A. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. 2021. rr. 635–642.
 9. Irtyshcheva I. O., Trushliakova A. B., Riabets D. M. Demohrafichna sytuatsiia Ukrainy v systemi vymiru liudskoho kapitalu ta okhorony zdorovia. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment. 2019. № 4 (82). S.136–143.
 10. Irtyshcheva I., Riabets D. Zabezpechennia dostupnosti medychnoi dopomohy yak bazovoi osnovy formuvannia mitsnoho zdorovia i blahopoluchchia naselennia. Ekonomichnyi analiz. 2020. Tom 30. № 1. Chastyna 2. S. 60–65. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.060

Post Author: Кравчик Юрій

Translate