Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN ENSURING EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-22

Ярослава МОСКВЯК
https://orcid.org/0000-0003-3147-0251
e-mail: yaroslava.y.moskviak@lpnu.ua
Національний університет «Львівська політехніка»

Yaroslava MOSKVYAK
Lviv Polytechnic National University

Анотація мовою оригіналу

Сучасними тенденціями розвитку туризму є відокремлення від класичного туризму новітніх, різноманітних видів і форм, які дозволяють збагатити дохід від туристичних послуг та створюють перспективи виходу на нові ринки, включаючи міжнародні. Ріст ринку туристичних послуг обумовлюється зростанням як попиту, так і ростом пропозиції̈. В основному, ріст пропозиції̈ зумовлений розвитком підприємництва, спричиненим високим рівнем оборотності та  рентабельності капіталу та конкурентним потенціалом. Серед нових форм і видів туризму, які підвищують соціально економічний потенціал держави, виокремлюється медичний туризм, основною метою якого є організація лікування громадян за кордоном. Сфера медичного туризму є важливою ланкою сфери послуг, яка відіграє значну роль у активізації̈ торговельного балансу країни. З макроекономічної точки зору це зумовлено низкою факторів, таких як демографічні, глобалізаційні фактори та технологічні зміни. Метою є розкриття сучасного стану, організаційних аспектів функціонування медичного туризму як перспективного напряму діяльності туристичних підприємств в Україні. Відповідно до поставленої мети сформульовано завдання, які обумовили логічну структуру та послідовність їх вирішення:

– розкрити сутність та сучасні підходи до класифікації медичного туризму;

– охарактеризувати організаційно-управлінські аспекти медичного туризму в Україні;

– висвітлити соціально-економічну сутність медичного туризму;

– проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку медичного туризму в Україні та світі;

– розкрити організаційні аспекти медичного туристичного продукту та його ефективність для туристичних підприємств;

– виявити проблеми та окреслити перспективи розвитку медичного туризму в Україні.

Об’єктом дослідження є закономірності, кількісні та якісні показники функціонування медичного туризму в Україні та світі. Предметом дослідження є організаційні аспекти медичного туризму та медичного турпродукту для підвищення ефективності функціонування туристичних підприємств.

Ключові слова: медичний туризм, лікувальний туризм, санаторно-курортний, курорти, оздоровчий туризм, медицина, курорт.

Розширена анотація англійською мовою

Current trends in tourism are the separation from classical tourism of the latest, diverse types and forms, which can enrich the income from tourism services and create prospects for entering new markets, including international ones. The growth of the market of tourist services is due to the growth of both demand and supply. The increase in supply is mainly due to the development of entrepreneurship, caused by high levels of turnover and profitability capital, competitive potential. Among the new forms and types of tourism that increase the socio-economic potential of the state, medical tourism stands out, the main purpose of which is to organize the treatment of citizens abroad. The field of medical tourism is an important part of the service sector, which plays a significant role in enhancing the country’s trade balance. From a macroeconomic point of view, this is due to a number of factors, such as: demographic, globalization factors, technological change.

The aim is to reveal the current state, organizational aspects of the functioning of medical tourism, as a promising area of tourism enterprises in Ukraine. In accordance with the set goal, the tasks were formulated, which determined the logical structure and sequence of their solution:

– to reveal the essence and modern approaches to the classification of medical tourism;

– describe the organizational and managerial aspects of medical tourism in Ukraine;

– to highlight the socio-economic essence of medical tourism;

– to analyze the current state and trends in the development of medical tourism in Ukraine and the world;

– to reveal the organizational aspects of the medical tourism product and its effectiveness for tourism enterprises;

– identify problems and outline prospects for the development of medical tourism in Ukraine.

The object of the study is the patterns, quantitative and qualitative indicators of the functioning of medical tourism in Ukraine and the world. The subject of the study is the organizational aspects of medical tourism and medical tourism product to improve the efficiency of tourism enterprises.

Key words: medical tourism, medical tourism, sanatorium, resorts, health tourism, medicine, resort.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate