Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

STRATEGIC PROFIT MANAGEMENT AS A TOOL FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-20

Руслан АВГУСТИН
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0003-3101-7107
e-mail: avgustyn@ukr.net
Ірина ДЕМКІВ
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0001-6538-7988
e-mail: demkiv_irina@ukr.net

Ruslan AVHUSTYN, Iryna DEMKIV
West Ukrainian National University

Анотація мовою оригіналу

У статті акцентовано на актуальності стратегічного управління прибутком підприємств, зокрема з позиції досягнення належного рівня прибутковості як гарантії стабілізації його фінансово-економічного стану та, відповідно, стабільності в системі його економічної безпеки. Визначено сукупність факторів, які визначають прибуток підприємства за двома групами: зовнішні і внутрішні. Узагальнено, що стратегія підприємства у сфері формування і використання прибутку повинна бути розроблена так, щоб плани були надто гнучкими, щоб за необхідності можна було здійснювати модифікацію та переорієнтацію. Показано, що в системі стратегічного управління прибутком підприємства, орієнтованого одночасно на забезпечення його економічної безпеки та довгострокового ефективного функціонування, потрібно визначити специфічні цілі, які, власне, слугують умовами реалізації генеральної мети в аналізованій сфері. Визначено послідовність та алгоритм заходів у межах розробки стратегії управління прибутком як інструментом забезпечення економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано кожен з дев’яти етапів алгоритму та визначено відповідні завдання. Зроблено висновок, що резерви збільшення прибутку можливі з таких джерел, як збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; зниження витрат; економія і раціональне використання персоналу; запровадження досягнень науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці.

Ключові слова: стратегічне управління, менеджмент, економіка підприємства, прибуток, фінансовий стан і стійкість, економічна безпека.

Розширена анотація англійською мовою

The article emphasizes the relevance of strategic profit management of enterprises, in particular from the point of view of achieving the appropriate level of profitability as a guarantee of stabilization of its financial and economic condition and, accordingly, stability in the system of its economic security.

The purpose of the article is the scientific substantiation of the theoretical-methodical and applied principles of the formation of the company’s profit as one of the key indicators of guaranteeing the economic security of the economic entity.

The set of factors that determine the company’s profit according to two groups: external and internal is determined. It is summarized that the company’s strategy in the field of profit generation and use should be developed in such a way that the plans are too flexible, so that, if necessary, it is possible to carry out modification and reorientation. It is shown that in the system of strategic management of the company’s profit, which is aimed simultaneously at ensuring its economic security and long-term effective functioning, it is necessary to define specific goals, which, in fact, serve as conditions for the realization of the general goal in the analyzed area.

The sequence and algorithm of measures within the framework of the development of the profit management strategy as a tool for ensuring the economic security of the enterprise are defined. Each of the nine stages of the algorithm is characterized and the corresponding tasks that the drillers have to implement at each of the stages are defined. It was concluded that reserves for increasing profit are possible from such sources as due to an increase in the volume of production and sale of products (goods, works, services); due to the reduction of costs for production and sale of products; due to savings and rational use of funds for personnel remuneration (however, such measures must be justified and are of an extreme nature); due to the introduction of achievements of scientific and technical progress, as a result of which labor productivity increases.

The scientific novelty of the research results is that the method of strategic management of the profitability of business entities in the system of ensuring their financial and economic stability and economic security has been improved.

Key words: strategic management, management, enterprise economy, profit, financial condition and sustainability, economic security.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate