Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК ДЕРЖАВИ

TRENDS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE STATE’S AGRICULTURE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-9
Тетяна ВЛАСЕНКО
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0000-0002-9515-2423
e-mail: tatyanavlasenko2011@gmail.com
Tetiana VLASENKO
Semеn Kuznets Kharkiv National University of Economics

Анотація мовою оригіналу

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу (АПК) та підвищення якості виробленої продукції багато в чому визначається фінансовим забезпеченням галузі, передовими технологіями та високопродуктивним обладнанням, рівнем підготовки персоналу до їх використання та оптимізацією управління. В умовах глобалізації економіки та формування постіндустріального суспільства, конкуренції, що посилюється на ринку сільськогосподарської продукції, підвищується значимість інноваційної діяльності в галузі. При проєктуванні інноваційної політики як на рівні держави, так і окремого господарюючого суб’єкта, необхідно враховувати процеси цифровізації всіх сфер економічного життя та зміни, що відбуваються в суспільній свідомості. Підприємства АПК мають низку додаткових проблем, зумовлених підвищеним ризиком у цій сфері, нестабільним фінансовим становищем, змінами у структурі розподілу трудових ресурсів, недостатньо розвиненою інфраструктурою. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки країни та задоволення зростаючої потреби населення в якісних продуктах харчування за прийнятними цінами спонукають сільськогосподарські підприємства активно реалізовувати інноваційні проєкти. Управління інноваціями на сучасному етапі передбачає активне використання потенціалу цифровізації на всіх етапах життєвого циклу продукції. Серед основних викликів, що стоять перед міжнародною та національною політикою розвитку країн у контексті глобального сталого розвитку, одним з основних є сталий розвиток продуктивності сільського господарства для задоволення зростаючого попиту, підвищення ефективності використання ресурсів у всьому світі, щоб задовольнити зростаючий та мінливий попит на продовольство, а також зупинити деградацію навколишнього середовища. Впровадження інноваційних стратегій підприємствами агропромислового сектору є основним рушієм зростання продуктивності та сталого використання ресурсів.

Ключові слова: тренд, агропромисловий комплекс; інновація; агроінновація; інновації в агропромисловому комплексі.

 

Розширена анотація англійською мовою

Ensuring the competitiveness of enterprises of the agro-industrial complex (APC) and improving the quality of manufactured products is largely determined by the financial support of the industry, advanced technologies and high-performance equipment, the level of personnel training for their use, and optimization of management. In the conditions of globalization of the economy and the formation of a post-industrial society, increasing competition in the market of agricultural products, the importance of innovative activities in the industry is increasing. When designing innovative policy, both at the level of the state and a separate economic entity, it is necessary to take into account the processes of digitalization of all spheres of economic life and changes occurring in public consciousness. Agricultural enterprises have a number of additional problems caused by increased risk in this area, unstable financial situation, changes in the structure of the distribution of labor resources, underdeveloped infrastructure. The need to ensure the country’s food security and meet the population’s growing need for high-quality food products at reasonable prices prompt agricultural enterprises to implement innovative projects actively. Innovation management at the current stage involves the active use of the potential of digitization at all stages of the product life cycle. Among the main challenges facing the international and national development policy of countries in the context of global sustainable development, one of the main ones is the sustainable development of agricultural productivity to meet growing demand, increasing the efficiency of resource use worldwide to meet the growing and changing demand for food, and also stop environmental degradation. Implementation of innovative strategies by enterprises of the agro-industrial sector is the main driver of productivity growth and sustainable use of resources.

Keywords: trend, agro-industrial complex; innovation; agricultural innovation; innovations in the agro-industrial complex.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate