Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

CONCEPTUAL BASIS OF STRATEGIC GUIDELINES FOR BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY

Cторінки: 104-110. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-18

Оршоя НОДЬ
Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегово
https://orcid.org/0000-0002-1048-776X

Orshoia NOD
Teacher of the Vocational College of the Transcarpathian Hungarian Institute named after Ferenc Rakotsi II

 Анотація мовою оригіналу

    В сучасних умовах глобальних викликів (війна росії проти України, пандемія короновірусної інфекції, економічна та енергетична кризи) галузь туризму одна із перших, яка отримала найбільш суттєвий негативний вплив. Останнім часом сфера туризму та курортно-рекреаційна знаходиться у певному спаді, за рахунок зменшення туристичних потоків, пошкодження туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, небезпеки туристів. В цілому за таких умов гостро постає питання у розробленні стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму та курортно-рекреаційної сфери.

Метою написання статті є дослідження концептуальних основ стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму.

Досліджено концептуальних основ стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму розкриємо сутність поняття «збалансований розвиток», його складові та взаємовідносини із суспільством. Узагальнено сутність поняття «збалансований розвиток». Наголошено, що більшість науковців розглядають розвиток як «сталий», а «збалансований» є дією, що характеризує соціально-економічну систему в процесі її розвитку. Визначено, що збалансований розвиток туризму це процес, в якому взаємодіють всі зацікавлені сторони з урахуванням попиту та пропозиції на туристичні послуги, за умов ресурсозбереження для майбутніх поколінь. До основних складових збалансованого регіонального розвитку туризму належить: соціо-культурна, екологічна, економічна, фінансова збалансованості, а також інституційна стійкість.

Сформовано блох-схему концептуальних основ збалансованого регіонального розвитку туризму, в основні якої закладена система ефективного управління, що забезпечує позитивний культурний вплив та ресурсозберігаючий вплив на навколишнє середовище, результатом стане соціально-економічне зростання для регіону та країни в цілому. Визначено, основні принципи збалансованого регіонального розвитку галузі туризму: оптимальне використання ресурсів, повага соціокультурної автентичність приймаючих громад, забезпечення соціально-економічних переваг, високого рівня задоволеності туристів, безперервного процесу моніторингу впливу, запровадження необхідних профілактичних та/або коригувальних заходів.

Ключові слова: туризм, рекреація, потенціал, регіон, збалансований розвиток

 

 Розширена анотація англійською мовою

    In today’s conditions of global challenges (Russia’s war against Ukraine, the coronavirus pandemic, the economic and energy crisis), the tourism industry is one of the first to experience the most significant negative impact. Recently, the field of tourism and resort-recreation is in a certain decline, due to a decrease in tourist flows, damage to the tourist and resort-recreational infrastructure, and the danger of tourists. In general, under such conditions, the question of developing strategic guidelines for the balanced regional development of the tourism and resort-recreational sphere is acute.

The purpose of writing the article is to study the conceptual foundations of strategic guidelines for balanced regional development of the tourism industry.

The conceptual foundations of strategic guidelines for balanced regional development of the tourism industry have been studied. The essence of the concept of “balanced development” is summarized. It is emphasized that most scientists consider development as “stable”, and “balanced” is an action that characterizes the socio-economic system in the process of its development. It was determined that the balanced development of tourism is a process in which all interested parties interact, taking into account the demand and supply of tourist services, under the conditions of resource conservation for future generations. The main components of balanced regional development of tourism include: socio-cultural, ecological, economic, financial balance, as well as institutional stability.

A flowchart of the conceptual foundations of balanced regional development of tourism has been formed, the main part of which is a system of effective management that ensures a positive cultural impact and resource-saving impact on the environment, the result will be socio-economic growth for the region and the country as a whole. The main principles of balanced regional development of the tourism industry have been determined: optimal use of resources, consideration of socio-cultural authenticity of host communities, provision of socio-economic benefits, high level of tourist satisfaction, continuous process of impact monitoring, introduction of necessary preventive and/or corrective measures.

Keywords: tourism, recreation, potential, region, balanced development

Література

 1. Хвесик М., Шубалий О. Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації. Економіка природокористування і охорони довкілля. С. 4-14
 2. Що таке сталий розвиток: URL: http://www.un.org.ua/en/45-temp/1484-2012-06-11-14-41-36
 3. Геец В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем. Общество и экономика. № 3. С. 23-53.
 4. Василенко В.Н., Благодарный А.И. и др. Диагностика развития регионов: виды, подходы, приемы: монография. под науч. ред. В.Н. Василенко. Донецк: Юго-Восток, 2012. 558 с.
 5. Новікова О.Ф., Амоша О.І. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія. НАН України, ін- т економ. пром-сті. Донецьк, 2012. 534 с.
 6. Мущинська Н. Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект. Ефективна економіка. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383
 7. Інтеграція екологічної політики та збалансований розвитокhttps://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/ekolohichna-polityka-ta-zbalansovanyi-rozvytok
 8. Юхновська Ю.О. Теоретичні засади збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі. Review of transport economics and management. вип. 3(19). С.66-78
 9. Ткач У.В. Сталий розвиток туристичної сфери регіону: теоретичний базис та умови становлення. Актуальні проблеми інноваційної економіки. No 3. С.67-74
 10. Нездоймінов С.Г. «Зелений» вектор регіонального туризму. Вісник соціально-економічних досліджень. випуск 2 (45). С.348-353
 11. Кошкалда І., Калініченко С., Грохольський В., Грібіник А. Регіональний підхід до розвитку туристичного продукту. Вісник Хмельницького національного університету. No 3. С.51-55
 12. Проніна О.В. Eкологічно збалансований розвиток в державі. URL: file:///C:/Users/%D0%B2%D0%B2/Downloads/Nvamu_upravl_2010_1_31.pdf
 13. Симоненко Д. А. Інфраструктурні проекти як основа розвитку курортно-рекреаційних територій. Ефективна економіка. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/154.pdf
 14. Крамаренко І. С. Формування та розвиток регіонального інвестиційного потенціалу в умовах структурних трансформацій економіки: теорія, методологія та практика: монографія. ФОП Швец В.М., 2019. 356 с.
 15. Бойко Є.О. та ін. Екологічні інвестиції: стан та перспективи впровадження на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. № 2. Т. 3. С.40–49.
 16. Irtyshcheva, I. еt аl. The economy of war and postwar economic development: world and Ukrainian realities. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 8. рр. 78–82.
 17. Irtyshcheva, I. еt аl. Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. рр. 694–701.
 18. Irtyshcheva, I., et al. (2022). Environmental Security of Territories: Challenges of Today and Guidelines for Strengthening in War. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIII, Fall), 5(61): 1229-1239

References

 1. Khvesyk, M., Shubaly, O. (2011). «Modern paradigm of sustainable development in the conditions of globalization». Economics of nature use and environmental protection. рр. 4-14
 2. Shcho take stalyi rozvytok [What is sustainable development]. Available at: http://www.un.org.ua/en/45-temp/1484-2012-06-11-14-41-36
 3. Geets V. (2006). «Transformational transformations in Ukraine: rethinking the past and thinking about the future». Society and economy. no. 3. P. 23-53.
 4. Vasylenko V.N., Bladgorny A.I. etc. (2012). Dyahnostyka razvytyia rehyonov: vydы, podkhodы, pryemы [Diagnostics of regional development: types, approaches, methods: monograph]. Yugo-Vostok, Donetsk, Ukraine
 5. Novikova O.F., Amosha O.I. (2012). Stalyi rozvytok promyslovoho rehionu: sotsialni aspekty [Sustainable development of the industrial region: social aspects: monograph]. Donetsk, Ukraine.
 6. Mushchinska, N. Yu. (2014). «Balanced development of the region: theoretical aspect». Efficient economy. no. 2. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383
 7. Intehratsiia ekolohichnoi polityky ta zbalansovanyi rozvytokh [Integration of environmental policy and balanced]. Available at: developmenthttps://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/ekolohichna-polityka-ta-zbalansovanyi-rozvytok
 8. Yukhnovska, Yu.O. (2020). Theoretical principles of balanced development of the potential of the national tourism industry. Review of transport economics and management. vol. 3(19). рр. 66-78
 9. Tkach, U.V. (2019). Sustainable development of the tourism sphere of the region: theoretical basis and conditions of formation. Actual problems of innovative economy. no. 3. P.67-74
 10. Nezdoyminov, S.G. (2012). «”Green” vector of regional tourism. Herald of socio-economic research». vol. 2 (45). P. 348-353
 11. Koshkalda I., Kalinichenko S., Groholskyi V., Hrybinyk A. (2022). «Regional approach to the development of the tourist product». Bulletin of the Khmelnytskyi National University. vol. 3. P.51-55
 12. Pronina, O.V. «Ecologically balanced development in the state». Available at: file:///C:/Users/%D0%B2%D0%B2/Downloads/Nvamu_upravl_2010_1_31.pdf
 13. Simonenko, D. A. (2020). Infrastructure projects as a basis for the development of resort and recreation areas. Efficient economy. vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/154.pdf
 14. Kramarenko, I. S. (2019). Formuvannia ta rozvytok rehional’noho investytsijnoho potentsialu v umovakh strukturnykh transformatsij ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiia [Formation and development of regional investment potential in conditions of structural transformations of the economy: theory, methodology and practice: monograph]. FOP Shvets V.M. Mykolaiv, Ukraine.
 15. Boyko, E. O. and etc. (2021). «Environmental investments: status and prospects of implementation at the micro, meso, and macro levels». Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky. no 2. Vol. 3. рр. 40–49.
 16. Irtyshcheva, I. and etc. (2022). «The economy of war and postwar economic development: world and Ukrainian realities». Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 8. рр.78–82.
 17. Irtyshcheva, I. and etc. (2021). «Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes». International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. рр. 694–701.
 18. Irtyshcheva, I., et al. (2022). «Environmental Security of Territories: Challenges of Today and Guidelines for Strengthening in War». Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIII, Fall), 5(61): 1229-1239

Post Author: Кравчик Юрій

Translate