Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

TO THE METHODOLOGY OF ANALYZING THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

Cторінки: 131-135. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-22

Тарас ВАСИЛЬЦІВ
https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
e-mail: tgvas77@ukr.net
Львівський торговельно-економічний університет
Ірина ЧУЙ
https://orcid.org/0000-0002-8795-4514
e-mail: irina_chui@ukr.net
Львівський торговельно-економічний університет

Taras VASYLTSIV, Iryna CHUY
Lviv University of Trade and Economics

 Анотація мовою оригіналу

    Посилено увагу до проблематики забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання у сучасних складних умовах економічної невизначеності. Наголошено на ролі та значимості застосування прогресивного інструментарію аналізування та оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Надано характеристику індикаторному підходу до аналізування фінансово-економічної безпеки. Вказано на переваги та недоліки застосування ресурсно-функціонального підходу до аналізування фінансово-економічної безпеки підприємств. Доведено, що найбільш незабезпеченими на нині аспектами в частині аналізування фінансово-економічної безпеки є формування системи індикаторів аналізування, а також обґрунтування їх граничних значень. Розроблено методичний підхід, який дозволяє усунути цю методологічну ваду. Визначення граничних значень індикаторів запропоновано здійснювати зі застосуванням підходів: окупності витрат, окупності власного капіталу, беззбитковості, стандартних значень фінансових коефіцієнтів та порівняння з середньо галузевими значеннями.

Ключові слова: фінанси та економіка підприємства; фінансово-економічна безпека; фінансовий менеджмент; методика аналізування; політика забезпечення.

 Розширена анотація англійською мовою

     The purpose of the article is the further development of the methodology for analyzing the financial and economic security of economic entities. Increased attention to the issue of ensuring the financial and economic security of economic entities in today’s complex conditions of economic uncertainty. The role and significance of the application of progressive tools for analyzing and evaluating the financial and economic security of business entities is emphasized.

The characteristic of the indicator approach to the analysis of financial and economic security is given. The advantages and disadvantages of using the resource-functional approach to analyzing the financial and economic security of enterprises are indicated. It has been proven that the most unsecured aspects in the analysis of financial and economic security are the formation of a system of analysis indicators, as well as the substantiation of their limit values. It was established that today a single recognized approach to the analysis and assessment of the financial and economic security of business entities has not yet been developed, but the significance of this is critically high in the sense of the formation of high-quality management decisions to preserve the financial and economic stability and viability of business entities in modern conditions. Among the currently existing developments, the most difficult place is the formation of the methodology for the formation of the system of evaluation indicators, as well as the justification of their limit (critical) values.

The scientific novelty of the research results lies in the identification of the composition of indicators in three areas: resource availability, efficiency and sustainability, the ability of the business entity to develop. In terms of determining the limit values of indicators, it is advisable to combine approaches: payback of costs, payback of own capital, break-even, standard values of financial ratios and comparison with average industry values.

Keywords: finance and economy of the enterprise; financial and economic security; financial management; analysis technique; provision policy.

Література

 1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). Дис. д.е.н. К. : ДУ «Інститут економічного прогнозування. 2000. 40 с.
 2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К. : Эльга, Ника-Центр,
  2004. 784 с.
 3. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. № 3. С. 90-101.
 4. Геєць В. М., Кизим М. О.,Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Х. : ВД «Інжек». 2006. 240 с.
 5. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в
  системі економічної безпеки. Економіст. 2007. № 8. С. 65–67.
 6. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. URL : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
 7. Іляш Н. І. Методологічні аспекти дослідження економічної безпеки реального сектора економіки України. Держава та регіони. 2013. № 4 (73). С. 22-26.
 8. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект :
  навч. посіб. К.: Атіка, 2005. 432 с.
 9. Пономаренко О. Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств. Економіка
  розвитку
  . 2010. № 1 (53). С. 77–80.
 10. Собкевич О. В. Проблеми реального сектору економіки України у контексті економічної безпеки держави. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 136-141.
 11. Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : Монографія. Львів : ПАІС, 2012. 400 с.
 12. Chuy I., Kutsyk V., Andreikiv T. The financial system modelling by various signs of clustering. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 2, № 29. Р. 315-324.
 13. Vasyltsiv T. H., Grynkevych S. S. Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2015. Вип. 3-4, С. 24-27.
 14. Vasyltsiv T. H., Voloshyn V. I., Boikevych O. R., Karkavchuk.V. V. Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia, 2012. Львів : ЛKA. 388 с.

 References

 1. Baranovsky, О. І. (2000). Financial security in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms). Кyiv. Institute of Economic Forecasting. 40 p.
 2. Blank, I. А. (2004). Enterprise financial security management. Кyiv. Elga, Nika-Centre, 784 p.
 3. Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L., Yurkiv, N. Ya. (2012). Institutional support for the expansion of financial capabilities of industrial enterprises and agro-industrial complex at the regional level. Finance of Ukraine. no. 3. pp. 90-101.
 4. Geyets, V. М., Kyzym, М. О., Klebanova, Т. S., Cherniak, О. І. (2006). Modeling of economic security: state, region, enterprise. Kharkiv. : PH «Іnzhek». 240 p.
 5. Goriacheva, К. S. (2007). Financial security of the enterprise. The essence and place in economic security system. Economist. no. 8. pp. 65–67.
 6. Yermoshenko, М. М. (2008). Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. URL : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva
 7. Іliash, N. І. (2013). Methodological aspects of the study of economic security of the real sector of the economy of Ukraine. State and regions. no. 4 (73). pp. 22-26.
 8. Каmlyk, М. І. (2005). Economic security of business. Economic and legal aspect. Кyiv.: Аtіkа, 432 p.
 9. Ponomarenko, О. Е. (2010). Theoretical aspects of financial security of enterprises. Economy development. no. 1 (53). pp. 77–80.
 10. Sobkevych, О. V. (2017). Problems of the real sector of the economy of Ukraine in the context of economic security of the state. Global and national economic problems. Vol. 15. pp. 136-141.
 11. Yurkiv, N. Ya. (2012). Economic security of the real sector of Ukraine’s economy: strategic priorities and theoretical and methodological principles of ensuring. Lviv : PAIS, 400 p.
 12. Chuy I., Kutsyk V., Andreikiv T. (2019). The financial system modelling by various signs of clustering. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 2. Is. 29. pp. 315-324.
 13. Vasyltsiv, T. H., Grynkevych, S. S. (2015). Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine. Ekonomichnyy chasopys-XXI. Is. 3-4, pp. 24-27.
 14. Vasyltsiv, T. H., Voloshyn, V. I., Boikevych, O. R., Karkavchuk, V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia. Lviv. LKA. 388 p.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate