Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МОДЕЛЬНА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

MODEL STRUCTURE OF FUNCTIONAL SOCIAL CAPITAL


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-40

Ірина ТЕРОН
Інститут демографії та соціальних досліджень імені В. М. Птухи НАН України
https://orcid.org/0000-0002-2492-2515
irina.teron@gmail.com

Iryna THERON
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

  Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено проблему функціоналу соціального капіталу як важливого соціального ресурсу розвитку суспільства та економіки. На основі мультидисциплінарного підходу обґрунтовано сутність функціоналу як цілісної сукупності виконуваних функцій та ролей соціального капіталу в просторі його розвитку. Показано, що варіабельність структури функціоналу детермінованj певними чинниками — аргументами, такими як структура чи окремі елементи структури, властивості, джерела та рівні формування соціального капіталу, особливості динаміки глобального середовища функціонування та розвитку, цілі соціально-економічної активності індивідуальних та групових соціальних суб‘єктів — носіїв соціального капіталу тощо. Охарактеризовано модельну структуру функціоналу соціального капіталу у складі ресурсної, конкурентної, ціннісної (етичної),комунікативної (інтерактивної) функцій, функцій соціалізації, ідентифікації, соціальної інтеграції, адаптації, оптимізації управління та координації взаємодії, соціально‑економічної безпеки та соціально‑психологічної стійкості, функції формування громадянського суспільства (активного громадянства) та соціальної відповідальності, функції толерантності. Показано, що функціонал соціального капіталу за своїм призначенням є механізмом соціального мультиплікатора‑акселератора, а повнота та збалансованість реалізації усього функціонального спектру соціального капіталу разом із якістю та продуктивністю форм і типів СК визначають ефективність і динаміку цивілізаційного прогресу. У дослідженні використано методи монографічний, наукового узагальнення, аналізу та синтезу, структурно‑функціональний.

Ключові слова: функціонал соціального капіталу, модельна структура, соціальні норми, соціальні мережі, адаптація, ідентифікація, конкуренція, інтеграція, соціалізація.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the problem of the functionality of social capital as an important social resource for the development of society and the economy. On the basis of a multidisciplinary approach, the essence of functionality as a whole set of performed functions and roles of social capital in the space of its development is substantiated. It is shown that the variability of the functional structure is determined by certain factors — arguments, such as elements of the structure, properties, sources of social capital formation, features of the global environment of functioning and development, goals of individual and group social subjects of carriers of social capital, etc. The model structure of the functionality of social capital is characterized in the composition of resource, competitive, value (ethical), communicative (interactive) functions, functions of socialization, identification, social integration, adaptation, optimization of management and coordination of interaction, socio-economic security and socio-psychological stability, functions the formation of civil society (active citizenship) and social responsibility, the function of tolerance. It is shown that the amount of social capital of the group is a function of the number of group members, the level of group identification, the number of interpersonal interactions in the group, the amount of individual social capital, intragroup factors, macroeconomic influence of the external environment; of the synergistic effect of uniting social subjects into a group, M. Ringelman’s effect. In summary, it has been shown that the function of social capital is a mechanism of social multiplier-accelerator according to its purpose. The completeness and balance of the implementation of the entire functional spectrum of social capital together with the quality and productivity of its forms and types determine the effectiveness and dynamics of civilizational progress. The research used methods of monographic, scientific generalization, analysis and synthesis, structural and functional.

Key words: functional social capital, model structure, social norms, social networks, adaptation, identification, competition, integration, socialization.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate