Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНТИСИМЕТРІЯ ТА КАВІТАЦІЙНІ ТОПОЛОГІЧНІ РОЗРИВИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОСТОРУ Й ІНЕРТНОЇ МАСИ В ОСНОВІ ЕКСИМЕРНИХ СИСТЕМ КВАНТОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ОБМІННОГО ІНЕРЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. МОНОМЕРНА РІВНОВАГА ТА УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

ANTI-SYMMETRY AND CAVITATION TOPOLOGICAL DISRUPTIONS OF COMPLEX SPACE AND INERT MASS ON THE BASIS OF EXCIMER SYSTEMS OF QUANTUM GENERATION OF EXCHANGE INERTIAL RADIATION. MONOMER EQUILIBRIUM AND MATTER FORMATION

Сторінки:159-167. Номер: №5, 2022 (313)  
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-313-5-159-167
Автори: ЗАСПА Юрій
Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0003-3274-172X
e-mail: zaspayuriy@gmail.com
ZASPA Yurii
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

Запропонований механізм утворення інертної маси, електричного заряду та гравітаційної маси шляхом кавітаційних топологічних розривів комплексного простору. Стабілізація розривів здійснюється через квантову генерацію обмінного інерційного випромінювання. На основі співвідношень нерелятивістської квантової механіки проведено розділення такого випромінювання на дві складові: зеронне випромінювання з нульового енергетичного рівня розривного квантового осцилятора та хітонне випромінювання з вищих рівнів, заселених в результаті термозбуджень. Різні знаки енергії та температури у двох підпросторах комплексного простору формують антисиметричну ексимерну систему генераціїї обмінного інерційного випромінювання, в той час, як роспад цих систем на  мономери веде до утворення стабільних та квазістабільних форм речовини. Розраховані параметри таких форм в елементарних та космічних системах. Кількісні співвідношення в гравітаційних системах, отримані шляхом універсального використання сталої тонкої структури  та розширеного аналога  сталої Планка  , узгоджуються з фактичними даними, зокрема, щодо струменевого розширення Метагалактики, нестаціонарних процесів в надрах та в оболонках небесних тіл, механізмів терморегуляції клімату Землі та генерації геомагнітного поля. Аналізуються турбулентні енергетичні каскади в трибоконтактних та колайдерних системах, проявлені на емісійних спектрах ексимерних структур в цих системах. Розраховані  складові інертної маси лептонів, мезонів та адронів, виявлена стабілізація групової швидкості квантів хітонного випромінювання в основі гігантських ядерних резонансів. Аналізуються процеси тунельного пробою енергетичного бар’єру ексимерів, які ведуть до утворення енергетичних вирв та струменів в природних системах різного рівня організації. На прикладі відомих катастроф в ядерній енергетиці та в гідроенергетиці показані негативні наслідки змішування ексимерних структур поля інерції з мономерними структурами. Показано, що широко розтиражовані Лоренц-інваріантні форми полів та обмеження теорій відносності Ейнштейна на швидкість поширення взаємодій адекватні лише в ізольованих мономерних системах, де діють примітивні закони збереження. Отримані в роботі результати цілковито узгоджуються з фундаментальною теологічною концепцією Creatio ex nihilo.
Ключові слова: антисиметрія, комплексний простір, кавітаційний топологічний розрив, маса, заряд, спін, інерційне випромінювання, корпускулярно-хвильовий дуалізм, ексимер, мономер

Розширена анотація англійською  мовою

The proposed mechanism of formation of inert mass, electric charge and gravitational mass through cavitational topological ruptures of complex space. Stabilization of gaps is carried out through the quantum generation of exchange inertial radiation. On the basis of the relations of non-relativistic quantum mechanics, such radiation was separated into two components: zeron radiation from the zero energy level of the quantum oscillator and heaton radiation from higher levels populated as a result of thermal excitations. Different signs of energy and temperature in two subspaces of the complex space form an antisymmetric excimer system of exchange inertial radiation generation, while the decomposition of these systems into monomers leads to the formation of stable and quasi-stable forms of matter. The parameters of such forms in elementary and cosmic systems are calculated. Quantitative relations in gravitational systems, obtained by the universal use of the constant fine structure and the extended analogue of the Planck constant, are consistent with actual data, in particular, regarding the jet expansion of the Metagalaxy, non-stationary processes in the interior and in the shells of celestial bodies, the mechanisms of thermoregulation of the Earth’s climate and the generation of the geomagnetic field. Turbulent energy cascades in tribocontact and collider systems, manifested in the emission spectra of excimer structures in these systems, are analyzed. The components of the inert mass of leptons, mesons, and hadrons were calculated, and the stabilization of the group velocity of heaton radiation quanta in the basis of giant nuclear resonances was found. The processes of tunnel breakdown of the energy barrier of excimers, which lead to the formation of energy vortices and jets in natural systems of different levels of organization, are analyzed. The negative consequences of mixing excimer structures of the inertial field with monomeric structures are shown on the example of well-known disasters in nuclear power and hydropower. It is shown that the widely reproduced Lorentz-invariant forms of the fields and the limitations of Einstein’s theories of relativity on the rate of propagation of interactions are adequate only in isolated monomeric systems where primitive conservation laws apply. The results obtained in the work are completely consistent with the fundamental theological concept of Creatio ex nihilo.
Key words: anti-symmetry, complex space, cavitation topological gap, mass, charge, spin, inertial radiation, particle-wave dualism, excimer, monomer

Література

 1. Ланев А.В. Результаты коллаборации CMS: бозон Хиггса и поиски новой физики / А.В. Ланев // УФН. – 2014. – Т. 184, № 9. – С. 996–1004.
 2. Боос Э.Э. Стандартная модель и предсказания для бозона Хиггса / Э.Э. Боос // УФН. – 2014. – Т. 184, № 9. – С. 985–996.
 3. Смут Дж.Ф. Анизотропия реликтового излучения: открытие и научное значение : Нобелевская лекция. Стокгольм, 8 декабря 2006 / Дж. Ф. Смут // УФН. – 2007. – Т. 177, № 12. – С. 1294–1317.
 4. Физическая энциклопедия : [в 5 т. / под ред. А.М. Прохорова]. – Москва : Большая росс. энц., 1999. – 760 с.
 5. Заспа Ю.П. Нелінійна контактна динаміка та антисиметрія корпускулярно-вихор-хвильових форм електромагнітного та гравітаційного полів у фоновому середовищі комплексного Евклідового простору / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 2 (295). – С. 193–205.
 6. Заспа Ю.П . Квантова когерентність і кавітація, квазідвовимірна бульбашкова турбулентність, резонансна синхронізація мод, каскадна енергетика та самоорганізація в гетерогенних системах масивного хітонного випромінювання / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 6 (303). – С. 15–25.
 7. Ишханов Б.С. Гигантский дипольный резонанс атомных ядер. Предсказание, открытие и исследование / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов // УФН. – 2021. – Т. 191, № 2. – С. 147–162.
 8. Заспа Ю.П. Ядерний та гідродинамічний бафтинг, флаттер та колапс в гетерогенних системах: псевдокооперативна вихор-хвильова динаміка і топологія Чорнобильської та Саяно-Шушенської катастроф / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – № 2 (271). – С. 238–248.
 9. Probing the Proton: Electron – Proton Scattering. URL: https://www2.ph.ed.ac.uk/~vjm/Lectures/…/PPNotes3.pdf
 10. Колубаев Е.А. Особенности акустического излучения при трении стали Гадфильда / Е.А. Колубаев, О.В. Сизова, С.А. Пупынин // Известия Томского политехнического университета. – 2011. Т. 319, № 2. – С. 62–66.

References

 1. Lanev A.V. Rezultaty kollaboracii CMS: bozon Higgsa i poiski novoj fiziki / A.V. Lanev // UFN. – 2014. – T. 184, № 9. – S. 996–1004.
 2. Boos E.E. Standartnaya model i predskazaniya dlya bozona Higgsa / E.E. Boos // UFN. – 2014. – T. 184, № 9. – S. 985–996.
 3. Smut Dzh.F. Anizotropiya reliktovogo izlucheniya: otkrytie i nauchnoe znachenie : Nobelevskaya lekciya. Stokgolm, 8 dekabrya 2006 / Dzh. F. Smut // UFN. – 2007. – T. 177, № 12. – S. 1294–1317.
 4. Fizicheskaya enciklopediya : [v 5 t. / pod red. A.M. Prohorova]. – Moskva : Bolshaya ross. enc., 1999. – 760 s.
 5. Zaspa Yu.P. Neliniina kontaktna dynamika ta antysymetriia korpuskuliarno-vykhor-khvylovykh form elektromahnitnoho ta hravitatsiinoho poliv u fonovomu seredovyshchi kompleksnoho Evklidovoho prostoru / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2021. – № 2 (295). – S. 193–205.
 6. Zaspa Yu.P . Kvantova koherentnist i kavitatsiia, kvazidvovymirna bulbashkova turbulentnist, rezonansna synkhronizatsiia mod, kaskadna enerhetyka ta samoorhanizatsiia v heterohennykh systemakh masyvnoho khitonnoho vyprominiuvannia / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2021. – № 6 (303). – S. 15–25.
 7. Ishhanov B.S. Gigantskij dipolnyj rezonans atomnyh yader. Predskazanie, otkrytie i issledovanie / B.S. Ishhanov, I.M. Kapitonov // UFN. – 2021. – T. 191, № 2. – S. 147–162.
 8. Zaspa Yu.P. Yadernyi ta hidrodynamichnyi baftynh, flatter ta kolaps v heterohennykh systemakh: psevdokooperatyvna vykhor-khvylova dynamika i topolohiia Chornobylskoi ta Saiano-Shushenskoi katastrof / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2019. – № 2 (271). – S. 238–248.
 9. Probing the Proton: Electron – Proton Scattering. URL: https://www2.ph.ed.ac.uk/~vjm/Lectures/…/PPNotes3.pdf
 10. Kolubaev E.A. Osobennosti akusticheskogo izlucheniya pri trenii stali Gadfilda / E.A. Kolubaev, O.V. Sizova, S.A. Pupynin // Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta. – 2011. T. 319, № 2. – S. 62–66.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate