Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ЧОЛОВІЧОГО ВЗУТТЯ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМИ І  КОЛЬОРУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

FORMATION OF THE RANGE OF MEN’S SHOES TAKING INTO ACCOUNT THE CHARACTERISTICS OF SHAPE AND COLOR ON THE BASIS OF MARKETING RESEARCH

  Сторінки: 37-41. Номер: №5, 2022 (313)  
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-313-5-37-41
Автори: БАБИЧ Антоніна
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0001-5061-3292
e-mail: basienka@ukr.net
ГАРАНІНА Ольга
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0002-4715-3851
e-mail: helgaranina@gmail.com
МОСКОВА Ольга
Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: popovkin.і@ukr.net
BABYCH Antonina, GARANINA Olha, MOSKOVA Olha
National University of  Technology and Design

Анотація мовою оригіналу

Колористика та конструктивізм у виробах індустрії моди, і зокрема у взутті, є не новим явищем, однак воно все частіше з’являється в роботах сучасних дизайнерів, все активніше впливає на моду і свідомість споживачів завдяки можливості подорожувати і споглядати світ, вивчати особливості виробів різних культур підсвідомо «приміряючи» їх на себе. Цікаві колористичні та конструктивні рішення у взутті  надають виробам функціональної повноти та виразності, а носієві – неповторних відчуттів і приємних вражень. Використання не стандартних колористичних і конструктивних рішень при розробці моделей взуття привертає увагу фахівців модної індустрії, простежується ланцюжком конкретних дій в «народженні» ідеї, створенні творчого джерела, виконанні ескізів, підборі матеріалів і палітри кольорів та в  детальній розробці конструкцій об’єктів. В статті  досліджено і проаналізовано питання створення асортименту сучасного повсякденного чоловічого взуття  з різних  матеріалів, питання можливості використання натуральної шкіри «Краст» та фінішних композицій для колористичного оздоблення виробу у створенні сучасних промислових і індивідуальних колекцій взуття.  Досліджено і проаналізовано питання конструктивізму в дизайні взуття. Проведено аналіз українських брендів виробників взуття за допомогою google анкетування споживачів різної вікової аудиторії. Теоретично доведено доцільність даної розробки. Наведено результати маркетингових  досліджень щодо можливості використання сміливих конструктивних ідей і колористичних рішень у взутті чоловічого асортименту. Розроблено ескізний проект, 3D моделі асортиментного ряду колекції  повсякденного чоловічого взуття. Розроблено конструкторсько-технологічну документацію на вироби. Виготовлено промислові зразки колекції чоловічого взуття. Впроваджено розробку у виробництво на ТОВ «Прайм Шуз», м. Бровари. Доведено теоретично доцільність даної розробки.
Ключові слова: асортимент, колір, форма, конструкція, технологічність моделі, маркетингові дослідження, респондент, чинники впливу, попит, виріб.

Розширена анотація англійською  мовою

Colorism and constructivism in the products of the fashion industry, and in particular in shoes, is not a new phenomenon, but it appears more and more often in the works of modern designers, it increasingly affects fashion and the consciousness of consumers thanks to the opportunity to travel and contemplate the world, to study the peculiarities of different cultures subconsciously trying them on. Interesting color and design solutions in shoes give the products functional completeness and expressiveness, and the wearer unique feelings and pleasant impressions.
The use of non-standard color and design solutions in the development of shoe models attracts the attention of fashion industry specialists, is traced by a chain of specific actions in the “birth” of an idea, creation of a creative source, sketching, selection of materials and color palette, and in the detailed development of object structures.
Development of an assortment of men’s shoes taking into account the features of shape and color due to the use of color accents, compositional and structural elements of shoes.
The research used a theoretical-analytical approach to the review and analysis of scientific and technical literature by direction. Marketing research was experimentally conducted to determine the most important forms, functions and color solutions of products in the opinion of consumers, which will make it possible to analyze the results of research and predict a successful and profitable assortment of men’s shoes.
The classic designs of men’s shoes have been studied and analyzed. The peculiarities of the technology of manufacturing products, materials, color solutions, innovative techniques, technologies and tools for applying color to materials, individual parts and finished products have been studied. Factors influencing the formation of the assortment of men’s shoes were studied experimentally. The results of marketing research on the possibility of using bold constructive ideas and color solutions in men’s shoes are given.
A line of sketches of men’s shoes of various designs using modern constructive and color solutions has been developed, which includes an assessment by experts regarding the relevance of its use in the formation of the assortment and production of products. Samples of shoes were produced and tested. The use of classic and modern non-standard accent color techniques on the finished product for the production of shoes of this segment is predicted, the increase in the manufacturability of the model due to the successful shapes of the parts of the workpiece, the quality of the products as a whole and the increase in demand for shoes by creative Ukrainian designers.
Key words: assortment, color, shape, design, manufacturability of the model, marketing research, respondent, influencing factors, demand, product.

Література

 1. Історія взуття: від давнини до наших днів. URL: https://www.poznavayka.org/uk/nauka-i-svit/istoriya-vzuttya-vid-davnini-do-nashih-dniv/
 2. Івасенко М. В., Гврітішвілі А. В., Савіна М. І., Гаркава Т. С., Коллє С. М. Адаптація fashion-індустрії до глобальних світових процесів.  Індустрія моди. Fashion Industry : науково-виробничий журнал.  2020,  № 3.  С. 36-40.
 3. Семенова В. В. Ломакина Н.А. История формообразования обуви и кожгалантерейных изделий. Дизайн. Материалы. Технология. СПб : СПГУТД. 2008, № 4(7). С. 69–75.
 4. Чупріна Н. В.Постушна Ю.О. Трансформація форми, структури та колориту традиційного вбрання народів Скандинавії з метою розробки колекції актуального одягу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2017, № 6. С. 206-214.
 5. Сайт державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.04.21)
 6. Бастов Г. А. Художественное проектирование базовой формы обуви и изделий из кожи в условиях унификации и стандартизации конструктивных элементов : учебное пособие. М. : МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2012. 32 с.
 7. Михайловська О. А., Домбровський А.Б. Художньо-конструктивні ознаки та параметри формотворення модульного взуття. Легка промисловість. Індустрія моди. 2018, № 2. С. 48–52.
 8. Магомедов Ш. П. Определение показателей конкурентоспособности товаров. СТК. 2000, № 9. С. 78-79.
 9. Огляд ринку. Вітчизняне взуття. Мій бізнес. URL: https://msb.aval.ua/ru/news/?id=24843
 10. Українські еко-бренди. URL: https://shotam.info/top-10-ukrains-ki-eko-brendy-iaki-pikluiut-sia-pro-dovkillia/
 11. Lipskyi T., Pervaia N., Okhmat O., Mokrousova O., Babych A. Assessment of performance using compositions in crust leather decoration. Eastern-European journal of enterprise technologies ISSN 1729-3774, Том 6, №1/6 (109) 2021, 57-63 (2021): DOI: 10.15587/1729-4061.2021.224226
 12. Гаркавенко С.С., Бабич А.І., Охмат О.А., Липський Т.М. Дослідження показників якості композицій для оздоблювання шкіряного напівфабрикату Краст. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2020. № 5. С. 117–126.
 13. Бабич А. І., Мирошниченко І. М. Вплив факторів споживчого вибору на формування спектру послуг з ремонту взуття. Технології та дизайн. 2018. № 3, 8 с.
 14. Leshchyshyn M.M., Garkavenko S.S., Babich, A.I. ICAMS Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Systems, 2020, P. 83–88. URL: http://icams.ro/icamsresurse/2020/files/VOLUM_ICAMS_2020_FINAL.pdf
 15. ДСТУ ISO 5404:2007. Шкіра. Фізико-механічні випробування.
 16. ДСТУ EN ISO 20344: 2009. Взуття. Метод випробування взуття на дослідне носіння.
 17. Засоби індивідуального захисту. Взуття побутового призначення. Технічні умови (EN ISO 20345:2004/АС:2007/А1:2007, IDT) : ДСТУ EN ISO 20345:2009. – [Чинний від 2012-01-01] – К. : Держспоживстандарт України, – 11 с. – (Національний стандарт України).
 18. Макквайр Э. Методы маркетингового исследования. М. : Око, 2014. 176 с.
 19. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

References

 1. Istoriia vzuttia: vid davnyny do nashykh dniv. URL: https://www.poznavayka.org/uk/nauka-i-svit/istoriya-vzuttya-vid-davnini-do-nashih-dniv/
 2. Ivasenko V., Hvritishvili A. V., Savina M. I., Harkava T. S., Kollie S. M. Adaptatsiia fashion-industrii do hlobalnykh svitovykh protsesiv.  Industriia mody. Fashion Industry : naukovo-vyrobnychyi zhurnal.  2020,  № 3.  S. 36-40.
 3. Semenova V. V. Lomakina N.A. Istoriya formoobrazovaniya obuvi i kozhgalanterejnyh izdelij. Dizajn. Materialy. Tehnologiya. SPb : SPGUTD. 2008, № 4(7). 69–75.
 4. Chuprina N. V. Postushna Yu.O. Transformatsiia formy, struktury ta kolorytu tradytsiinoho vbrannia narodiv Skandynavii z metoiu rozrobky kolektsii aktualnoho odiahu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2017, № 6. S. 206-214.
 5. Sait derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia 18.04.21)
 6. Bastov G. A. Hudozhestvennoe proektirovanie bazovoj formy obuvi i izdelij iz kozhi v usloviyah unifikacii i standartizacii konstruktivnyh elementov : uchebnoe posobie. M. : MGTU im. A.N. Kosygina, 2012. 32 s.
 7. Mykhailovska O. A., Dombrovskyi A.B. Khudozhno-konstruktyvni oznaky ta parametry formotvorennia modulnoho vzuttia. Lehka promyslovist. Industriia mody. 2018, № 2. S. 48–52.
 8. Mahomedov Sh. P. Opredelenye pokazatelei konkurentosposobnosty tovarov. STK. 2000, № 9. 78-79.
 9. Ohliad rynku. Vitchyzniane vzuttia. Mii biznes. URL: https://msb.aval.ua/ru/news/?id=24843
 10. Ukrainski eko-brendy. URL: https://shotam.info/top-10-ukrains-ki-eko-brendy-iaki-pikluiut-sia-pro-dovkillia/
 11. Lipskyi T., Pervaia N., Okhmat O., Mokrousova O., Babych A. Assessment of performance using compositions in crust leather decoration. Eastern-European journal of enterprise technologies ISSN 1729-3774, Tom 6, № 1/6 (109) 2021, 57-63 (2021): DOI: 10.15587/1729-4061.2021.224226
 12. Harkavenko S.S., Babych A.I., Okhmat O.A., Lypskyi T.M. Doslidzhennia pokaznykiv yakosti kompozytsii dlia ozdobliuvannia shkirianoho napivfabrykatu Krast. Herald Khmelnytskyi National University. Tekhnichni nauky. 2020. № 5. S. 117–126.
 13. Babych A. I., Myroshnychenko I. M. Vplyv faktoriv spozhyvchoho vyboru na formuvannia spektru posluh z remontu vzuttia. Tekhnolohii ta dyzain. 2018. № 3, 8 s.
 14. Leshchyshyn M.M., Garkavenko S.S., Babich, A.I. ICAMS Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Systems, 2020, P. 83–88. URL: http://icams.ro/icamsresurse/2020/files/VOLUM_ICAMS_2020_FINAL.pdf
 15. DSTU ISO 5404:2007. Shkira. Fizyko-mekhanichni vyprobuvannia.
 16. DSTU EN ISO 20344: 2009. Vzuttia. Metod vyprobuvannia vzuttia na doslidne nosinnia.
 17. Zasoby indyvidualnoho zakhystu. Vzuttia pobutovoho pryznachennia. Tekhnichni umovy (EN ISO 20345:2004/AS:2007/A1:2007, IDT) : DSTU EN ISO 20345:2009. – [Chynnyi vid 2012-01-01] – K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2012. – 11 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).
 18. Makkvajr E. Metody marketingovogo issledovaniya. : Oko, 2014. 176 s.
 19. Hrabovetskyi B.Ie. Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia : monohrafiia. Vinnytsia : VNTU, 2010. 171 s.

Post Author: Горященко Сергій

Translate