Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 3D ДРУКУ В ДИЗАЙНІ ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМУ

USE OF ELEMENTS OF 3D PRINTING IN MEN’S SUIT DESIGN

Сторінки: 32-36. Номер: №5, 2022 (313)  
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-313-5-32-36
Автори: БАБИЧ Антоніна
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid/org/0000-0001-5061-3292
e-mail: basienka@ukr.net
КЕРНЕШ Вікторія
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid/org/0000-0003-0572-4107
e-mail: kievfoot@ukr.net
ТКАЧЕНКО Даніїл
Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: popovkin.і@ukr.net
BABYCH Antonina, KERNESH Viktoriia, TKACHENKO Daniil
National University of Technology and Design

Анотація мовою оригіналу

Використання інноваційних методів і конструктивних рішень, не типових фактурних і структурних матеріалів та елементів 3 друку при розробці дизайну моделей виробів індустрії моди і зокрема одягу, привертає увагу фахівців модної індустрії починаючи від цікавих і креативних ідей, створенні колажів натхнення, виконанні швидких чорно-білих ескізів замальовок виробів, підборі матеріалів та комплектуючих, а  також в  детальній розробці елементів конструкцій чоловічого костюму. Розробка асортименту сучасного і креативного чоловічого костюму  з різних  не типових матеріалів і елементів для галузі – це сміливий виклик дизайнера суспільству, його ідея, бачення світу емоцій, моди і краси. Це частково можливість заощадження природних ресурсів і використання у якості оздоблювальних елементів костюму деталей 3 друку, що імітують металеві ланцюжки. В статті  досліджено і проаналізовано питання актуальності і технологічної можливості використання елементів 3D друку у вигляді ланцюжків різних переплетень для розробки дизайну колекції чоловічого костюму промислових і індивідуальних колекцій. Досліджено і проаналізовано питання тенденцій моди в дизайні чоловічого костюму. Проведено аналіз  світових брендів виробників одягу, доведено теоретично доцільність даної розробки. Наведено результати теоретико-аналітичних  досліджень щодо можливості використання сміливих конструктивних ідей і рішень у костюмах чоловічого асортименту. Розроблено ескізний проєкт, 3D моделі ланцюжків, виготовлено за допомогою 3D принтера «Prusa» зразки ланцюжків для використання в колекції чоловічого костюму. Виготовлено зразки-модулі виробів в матеріалі для візуалізації задуму. Дану розробку представлено на конкурсі стартапів робіт молодих дизайнерів, м. Київ КНУТД (2022). Доведено теоретично доцільність даної розробки. Колекція виробів буде представлена на конкурсі «Печерські каштани», м. Київ.
Ключові слова: костюм, колір, форма, конструкція, технологічність моделі, 3D модель, мода, інновації, попит, виріб.

Розширена анотація англійською  мовою

The use of innovative methods and constructive solutions, non-typical textural and structural materials and elements of 3 printing in the development of the design of models of products of the fashion industry, and in particular clothes, attracts the attention of fashion industry specialists, starting from interesting and creative ideas, creating collages of inspiration, performing quick black and white sketches of products, selection of materials and components, as well as in the detailed development of elements of men’s suit constructions. Development of an assortment of modern and creative men’s suits from various non-typical materials and elements for the industry is a bold challenge of the designer to society, his idea, vision of the world of emotions, fashion and beauty. This is partly an opportunity to save natural resources and use as decorative elements of the suit 3 printing details imitating metal chains. The article investigates and analyzes the relevance and technological possibility of using 3D printing elements in the form of chains of various weaves for the design of a collection of men’s suits for industrial and individual collections.
The issue of fashion trends in the design of men’s suits has been studied and analyzed. An analysis of world brands of clothing manufacturers was conducted, the theoretical feasibility of this development was proved. The results of theoretical and analytical research on the possibility of using bold constructive ideas and solutions in men’s suits are presented. Developed a sketch project, 3D models of chains, made with the help of a 3D printer “Prusa” chain samples for use in the men’s suit collection. Samples-modules of products were made in the material for visualization of the idea. This development was presented at the startup competition of works of young designers, Kyiv KNUTD (2022). The feasibility of this development has been proven theoretically. The collection of products will be presented at the competition “Cave Chestnuts”, Kyiv.
Key words: suit, color, shape, construction, manufacturability of the model, 3D model, fashion, innovation, demand, product.

Література

 1. Івасенко М. В., Гврітішвілі А. В., Савіна М. І., Гаркава Т. С., Коллє С. М. Адаптація fashion-індустрії до глобальних світових процесів.  Науково-виробничий журнал «Індустрія моди. Fashion Industry».  2020,  № 3.  С. 36-40.
 2. Сфера застосування 3D-друку. https://anrotech.ru/blog/primenenie-tehnologii-3d-pechati/
 3. Огляд ринку. Вітчизняна індустрія моди. Мій бізнес. https://msb.aval.ua/ru/news/?id=24843
 4. Українські еко-бренди. https://shotam.info/top-10-ukrains-ki-eko-brendy-iaki-pikluiut-sia-pro-dovkillia/
 5. Ніколаєва Т. В., Шафранська Т. В., Ніколаєва Т. І. Національні традиції як основа підготовки фахівця з дизайну одягу. Науковий фаховий журнал Art and Design. 2019, № 1. С. 140-149.
 6. Колосніченко М. В. Ніколаєва Т. В. Становлення та розвиток моди на злами століть: український концепт. Легка промисловість. Індустрія моди. 2017. № , С. 20-24.
 7. Кулешова С.Г., Найчук Д.П. Використання інноваційних технологій декорування у fashion дизайні одягу. Advanced chemical technologies and materials for industry and the environment: Conference Proceedings. International Scientific and Technical Conference, 22-23 October 2020, Khmelnytskyi (Ukraine). Khmelnytskyi National University. 2020. P. 67–71.
 8. Чупріна Н. В.Постушна Ю.О. Трансформація форми, структури та колориту традиційного вбрання народів Скандинавії з метою розробки колекції актуального одягу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2017, № 6.  С. 206-214.
 9. Борщевська Н. М. Дослідження впливу лазерного гравірування на фізико-механічні властивості натуральних шкір для верху взуття та шкіргалантерейних виробів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. 2020. № 5 (150). С. 46-55.
 10. Prybeha D., Julia Koshevko, Svitlana Smutko, Volodymyr Onofriichuk, Mykola Skyba, Oleg Synyuk, Svetlana Kuleshova, Svitlana Pidhaichuk and Borys Zlotenko. Analysis of methods of printing images on textile materials and evaluation of their quality. Vlakna a Textil. 2021. Volume 82(2). Р. 63–74. URL: http://vat.ft.tul.cz/2021/2/VaT_2021_2_8.pdf
 11. Остапенко Н.В., Верба С.В., Луцкер Т.В., Антонюженко А.Ю., Авраменко Т.В. Дизайн-розробка колекції жіночого одягу з використанням авторських принтів. Art and Design. 2018. № 1 (01). С. 114–125.
 12. Очеретна Н. А., Григорова Л. С. Застосування фактур в дизайні одягу. Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. Харків : ХНПУ, 2019. Ч. 2. С. 231–237.
 13. Ніколаєва Т.В., Ніколаєва Т. І., Дяченко Ю. В. Визначення прийомів та принципів параметричного дизайну в проектуванні колекцій молодіжного одягу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки.   № 5.  С. 216-223.
 14. Чупріна Н. В. Роль сучасних технологій дизайн-діяльності у формуванні компетентностей дизайнера одягу в сучасній індустрії моди. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія “Технічні науки”. 2015. № 5 (90). C. 233-238.
 15. Гардабхадзе І. А., Кротова Т. Ф. Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі. Вісник КНУКіМ, 2010. С. 39−46. Серія «Мистецтвознавство».
 16. Чупріна Н. В. Сегментація ліній модного одягу в структурі індустрії моди. ВІСНИК ХДАДМ, 2014. № 1. С. 33−37.

 References

 1. Ivasenko V., Hvritishvili A. V., Savina M. I., Harkava T. S., Kollie S. M. Adaptatsiia fashion-industrii do hlobalnykh svitovykh protsesiv.  Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Industriia mody. Fashion Industry».  2020,  № 3.  S. 36-40.
 2. Sfera zastosuvannia 3D-druku. https://anrotech.ru/blog/primenenie-tehnologii-3d-pechati/
 3. Ohliad rynku. Vitchyzniana industriia mody. Mii biznes. https://msb.aval.ua/ru/news/?id=24843
 4. Ukrainski eko-brendy. https://shotam.info/top-10-ukrains-ki-eko-brendy-iaki-pikluiut-sia-pro-dovkillia/
 5. Nikolaieva T. V., Shafranska T. V., Nikolaieva T. I. Natsionalni tradytsii yak osnova pidhotovky fakhivtsia z dyzainu odiahu. Naukovyi fakhovyi zhurnal Art and Design. 2019, № 1. 140-149.
 6. Kolosnichenko M. V. Nikolaieva T. V. Stanovlennia ta rozvytok mody na zlamy stolit: ukrainskyi kontsept. Lehka promyslovist. Industriia mody. 2017. № , S. 20-24.
 7. Kuleshova S.H., Naichuk D.P. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii dekoruvannia u fashion dyzaini odiahu. Advanced chemical technologies and materials for industry and the environment: Conference Proceedings. International Scientific and Technical Conference, 22-23 October 2020, Khmelnytskyi (Ukraine). Khmelnytskyi National University. 2020. P. 67–71.
 8. Chuprina N. V. Postushna Yu.O. Transformatsiia formy, struktury ta kolorytu tradytsiinoho vbrannia narodiv Skandynavii z metoiu rozrobky kolektsii aktualnoho odiahu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2017, № 6. S. 206-214.
 9. Borshchevska N. M. Doslidzhennia vplyvu lazernoho hraviruvannia na fizyko-mekhanichni vlastyvosti naturalnykh shkir dlia verkhu vzuttia ta shkirhalantereinykh vyrobiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Tekhnichni nauky. 2020. № 5 (150). S. 46-55.
 10. Prybeha D., Julia Koshevko, Svitlana Smutko, Volodymyr Onofriichuk, Mykola Skyba, Oleg Synyuk, Svetlana Kuleshova, Svitlana Pidhaichuk and Borys Zlotenko. Analysis of methods of printing images on textile materials and evaluation of their quality. Vlakna a Textil. 2021. Volume 82(2). R. 63–74. URL: http://vat.ft.tul.cz/2021/2/VaT_2021_2_8.pdf
 11. Ostapenko N.V., Verba S.V., Lutsker T.V., Antoniuzhenko A.Iu., Avramenko T.V. Dyzain-rozrobka kolektsii zhinochoho odiahu z vykorystanniam avtorskykh pryntiv. Art and Design. 2018. № 1 (01). S. 114–125.
 12. Ocheretna N. A., Hryhorova L. S. Zastosuvannia faktur v dyzaini odiahu. Chas mystetskoi osvity. Teoriia i metodyka vykhovannia khudozhno-obdarovanoi osobystosti u zakladakh mystetskoi osvity : zb. st. VII Vseukr. nauk.-prakt. konf., 17–18 zhovt. 2019 r. : [u 2 ch.] / Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody ; [redkol.: V. V. Fomin (holov. red.) ta in.]. Kharkiv : KhNPU, 2019. Ch. 2. S. 231–237.
 13. Nikolaieva T.V., Nikolaieva T. I., Diachenko Yu. V. Vyznachennia pryiomiv ta pryntsypiv parametrychnoho dyzainu v proektuvanni kolektsii molodizhnoho odiahu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Tekhnichni nauky.   № 5.  S. 216-223.
 14. Chuprina N. V. Rol suchasnykh tekhnolohii dyzain-diialnosti u formuvanni kompetentnostei dyzainera odiahu v suchasnii industrii mody. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia “Tekhnichni nauky”. 2015. № 5 (90). C. 233-238.
 15. Hardabkhadze I. A., Krotova T. F. Suchasni tendentsii u dyzaini odiahu ta yikh vidobrazhennia v osvitnomu protsesi. Visnyk KNUKiM, 2010. S. 39−46. Seriia «Mystetstvoznavstvo».
 16. Chuprina N. V. Sehmentatsiia linii modnoho odiahu v strukturi industrii mody. VISNYK KhDADM, 2014. № 1. S. 33−37.

Post Author: Горященко Сергій

Translate